Tverrfaglig samarbeid:

Energifusjon og nye energiingeniører

Energi-, elektro- og maskinmiljøene ved NTNU har nå etablert et samarbeid på energiforskning- og utdanning.

Hensikten er å møte Norges behov for helhetlig energi-tenking og skjerpede miljøkrav. Den nye energistudenten tar fatt på et tverrfaglig pensum, når han starter allerede høsten 98.

Tverrfaglig samspill i utviklingen av dagens energiformer og utvikling av andre fornybare energikilder står sentralt i fellessatsingen. Det tenkes gjort slik at fagmiljøene får gjensidige fordeler. Ny forskningsbasert kunnskap fra Sintef vil bli en del av studentenes pensum. NTNUs doktorgradsprogram skal på sin side tilføre Sintef kunnskaper. De nyutdannede energiingeniørene ventes dermed å bli mer attraktive både som energiforskere, og mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Med et perspektiv på 50-100 år består tverrfaglige utfordringer i å tilby energi innenfor aksepterte miljøstandarder i følge samarbeidspartene. Forutsetningene er blant annet et begrenset vannkraftpotensial, flere fornybare energiressurser, fortsatt store gassressurser og begrenset bygging av store el.kraftoverføringer. Forbedring og nyutvikling søkes funnet i alle ledd fra energiutvinning via transport til sluttbruker.

Nytt Sintef-selskap

Energiforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) og store deler av Sintef Energi er fusjonert. EFI har skiftet navn til Sintef Energiforskning AS, og utgjør Sintefs bidrag i samarabeidet med universitetet. Selskapet får omlag 200 ansatte, med hovedvekt på el.kraftteknikk og maskinfag som VVS, kuldeteknikk, forbrenning og termisk energi. Sverre Aam har sittet ved roret i EFI siden 1994, og skal lede det nye selskapet.

- Forskingsmiljøet blir mer konsentrert, og dette blir trolig godt mottatt i departementet og forskningsrådet. Samarbeidet fører ikke til at de nye rammebetingelsene som nå drøftes mellom departement og NTNU vil bli rokket ved, sier Aam. Øvrige samarbeidsparter vil også oppleve at fusjonen gjør oss mer tilgjengelig. Internasjonalt er Norge et vannkraftland. Våre naboer - som baserer seg på gass- og termoenergi - vil se våre prosesser mer under ett, og det er en fordel. Et tett og integrert samarbeid med universitetet vil gi også studentene inspirasjon gjennom kontakt med næringslivet.

Nytt energistudium

Framtidige byggherrer skal kunne redusere konsulentutgiftene, fordi de nye energi-ingeniørene vil ta seg av flere problemstillinger. Forklaringen er helheten i den nye fireårige utdanningen. Studietilbudet er langt mer allsidig enn før, og fakultetene for Elektroteknikk og telekommunikasjon samt Maskinteknikk skal forelese.

- Det positive med samarbeidet er at studentene ser teknologien tatt i bruk, i et større fagmiljø. Negativt er at fri forskning på ukjent mark kan forsvinne ved for tett samarbeid om industrielle, brukeraktuelle og kortsiktige problemstillinger. Altså på bekostning av langsiktig utvikling. Men innsikt i kortsiktige problemstillinger kan også i noen tilfeller gi bidrag til mer langsiktig forskning, sier Dr.ing. student Marcus Oledal. De omlag 115 studentene pr år får økt kompetanse innen miljø og økonomi, og første kull starter til høsten.

- NTNUs overordnede strategi er økt synlighet på viktige utviklingsområder. Vi skal finne ut hva sluttbrukerne trenger for at energi- og miljøkrav dekkes. Vi skal jakte på systemgevinster og gode løsninger ved å styrke kompetansen, opplyser dekanus Arne M. Bredesen.

Stikk til humaniora

Samfunnskunnskap blir å finne på timeplanen som tilvalgsemne, i siste del av det helhetlige studiet. For humaniorafagene vil en slik kobling være en liten seier innenfor NTNU-systemet. Sammenslåingen med NTH var fryktet, man ventet nedprioritering av de ikke-teknologiske miljøene. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) har allerede drøftet hva de kan tilby siv.ing. utdanningen generelt.

- SVT forvalter betydelig kompetanse som jeg mener trengs for fremtidens sivilingeniører. Menneskelig samspill og økonomi, både på mikro- og makronivå, er viktig kunnskap. Fakultetets kunnskap må ha en betydelig plass i samarbeidet ved gamle NTH, etter min mening. Samfunnsfag styrker sin posisjon ved bidrag til teknologutdanningen, sier professor Morten Levin som har ledet arbeidet med SVTs tilbud til siv-ingstudentene.

Dr.ing. student Oledal mener tverrfaglig kobling kan gi litt overflatisk kunnskap. Men kryssing av faggrenser på slutten av studiet er greit.

- Vi er mer mottakelige da, fordi turen ut i samfunnet nærmer seg.

Energiteknisk senter

Omlag 700 forskere og studenter blir samlet hvis planene for et nytt energiteknisk senter ser dagens lys. Meningen er å lokalisere laboratorier, kontorer og undervisning under samme tak.

Ideen har kommet på bordet under samarbeidet, og ønskes realisert innen fem år. - Planen er ikke formelt behandlet, men skal følges opp i tiden framover, forteller Sverre Aam.

BJØRN LØNNUM ANDREASSEN
 

forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt