innspill 

Godt nytt år til alle ansatte og studenter ved NTNU!

Vi går nå inn i NTNUs tredje år. Fjoråret var preget av mange konkrete saker som måtte finne sin avklaring. Det er nå på tide å videreføre strategiprosessen som ble startet høsten 1996 og endte i det Strategiske grunnlagsdokumentet. Dette må gis en utdyping for å være grunnlag for konkret handling. Vi må være mer presis i hva det betyr at NTNU skal være internasjonalt ledende innenfor sitt hovedområde, og at NTNU skal ha et bredt fagtilbud. Verken innenfor sitt hovedområde eller innenfor andre områder kan NTNU ha full faglig bredde. Vi må derfor ha klarere retningslinjer for hvordan vi skal prioritere. Et viktig grunnlag for prioriteringer er også ambisjonen om at NTNU skal være et foregangsuniversitet for samspill og samarbeid på tvers av disiplingrenser.

Som i fjor starter vi året med et stort lederseminar på Røros hvor universitetsledelsen, fakultetsledelsen, utvalgsledere og instituttstyrere deltar. Den ene dagen vil bli brukt til å diskutere hva det betyr at NTNU er et universitet med en hovedprofil. Det er mitt håp at en slik diskusjon vil bidra til større innsikt, og at denne innsikten vil bidra til både gjensidig forståelse og samling om den retning vi velger å gå i. Røros-seminaret vil bli fulgt opp i løpet av vinteren av utvalg som skal arbeide videre med ulike deltemaer.

Det andre hovedtemaet på Røros blir instituttenes og instituttstyrernes rolle. Dette er en problemstilling som vi gjentatte ganger har kommet tilbake til - og uten å komme videre, vil mange hevde. Denne gang vil vi se dette i ORGUT-sammenheng, hvor vi er opptatt av administrative og beslutningsmessige forenklinger. Instituttene er basis for den faglige aktivitet, og i mange tilfelle første linje i administrative prosesser. Det er derfor mye som taler for at det faktiske ansvar i flest mulig saker bør ligge på instituttnivå, samt at administrative tjenester bør rettes mot dette nivået. 

 
signatur
Rektor ved NTNU


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt