Stryk til sosialøkonomisk institutt

Jeg har i det året som nå har gått, studert sosialøkonomi grunnfag på Dragvoll, og kommet fram til at den undervisningen som sosialøkonomisk institutt gir på grunnfagsnivå, ikke holder mål. Mens sensor retter mine eksamensbesvarelser, tar jeg meg derfor den frihet å vurdere sosialøkonomi grunnfag på NTNU: resultatet er stryk. Denne konklusjonen er i en viss grad preget av mine egne standpunkter til en del økonomiske problemstillinger, uten at det bør spille noen stor rolle.

Instituttet gir god innføring i de fleste av de emnene som står på pensum, men det er store mangler i det pensumet som serveres oss studenter, både skriftlig og muntlig.

Økonomisk vekst er et sentralt tema på grunnfag. I grunnfagspensumet er det satt av stor plass til læring av vekstteori (hvordan skapes økonomisk vekst), ellers er økonomisk vekst en viktig forutsetning for mange av de økonomiske modellene og teoriene vi har på pensum (det forutsettes f.eks. ledig produksjonskapasitet i multiplikatorteorien).

Et annet sentralt tema på grunnfagspensumet er miljøøkonomi. Miljøøkonomi dreier seg om å bruke forskjellige økonomiske virkemidler til å bringe forurensningsnivået til et akseptabelt nivå. Det brukes forholdsvis mye tid på både miljøøkonomi og vekstteori. Det er derfor for meg og kanskje for noen andre nedslående å oppleve at problemstillingen økonomisk vekst/bærekraftig utvikling ikke eksisterer på grunnfagspensumet. Denne problemstillingen er viktig og interessant og det bør være en debatt og drøfting om dette temaet på grunnfag i sosialøkonomi når økonomisk vekst og miljøøkonomi fra før er sentralt i pensum. Hvorfor det er slik at vi studenter ikke skal få kunnskap om og innblikk i en av de aller viktigste samfunnsøkonomiske problemstillinger vi står overfor, kan jeg bare spekulere i: det virker som om det er litt tabu å snakke høyt om slike problemstillinger som rokker ved grunnvollene i vårt økonomiske system. Jeg har heller ingen store forhåpninger om at situasjonen er noe bedre på mellom- og hovedfagsnivå.

Dagens økonomiske system preges også av to andre filosofier: frihandel og frie kapitalbevegelser, hvorfor drøftes ikke både positive og negative virkninger av disse «fri flyt» filosofiene?

I tillegg så bør en undervisning i faget sosialøkonomi også inneholde drøfting av begrepet bærekraftig utvikling, dette mangler også på grunnfagspensumet.

Det at man på sosialøkonomi grunnfag ikke er villig til å ha en debatt om disse spørsmålene, skaper etter min mening ureflekterte studenter, det kan vi ikke være stolte over å ha på NTNU.

På vårparten vil en del kjente og kjære personligheter gå sammen og danne forum for systemdebatt; forum for systemdebatt ønsker debatt om vårt økonomiske system. Jeg oppfordrer sosialøkonomisk innstitutt og andre institutter og andre på NTNU som måtte ha interresse av systemdebatt, til å invitere representanter fra dette forumet (og/eller noen andre som føler seg meningsberettiget i slike spørsmål), slik at vi kan få en åpen debatt om slike tverrfaglige og viktige spørsmål. Det er på høy tid med en debatt om vårt økonomiske system og hvorfor ikke starte den på universitetene.

Rune Logstein
Tidligere grunnfagsstudent i sosialøkonomi.


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt