NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Leder:
Budsjettet

«En konsekvent oppfølging av Kollegiets vedtak tilsier at studenttallet ikke tillegges vekt.» Det er dekan Jan Morten Dyrstad ved SVT-fakultetet som sier dette i dagens utgave av Universitetsavisa.. Vi forutsetter at dekanen har tolket Kollegiet riktig: Det betyr i så fall at når budsjettmidlene fordeles, er det ikke viktig hva studentene selv ønsker å studere. Hva er det da som bør tillegges vekt? Svaret er ventelig 'NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil.'

Da NTNU ble opprettet, gikk det ut forsikringer om at de ikke-teknologiske fagenes interesser skulle bli behørig ivaretatt. Samtidig skulle universitetet få en teknologisk og naturvitenskapelig hovedprofil. Det er en elementær sannhet at dersom noen skal få mer uten at andre får mindre, må kaken bli større. Nå er situasjonen at kaken ikke bare har sluttet å vokse, men krymper i størrelse. Det fører til, som budsjettsjef Ola Johs. Amdal sier, at årets budsjett ikke rommer noen vinnere. Forskjellen går mellom de som taper litt og de som taper mye. Sosialantropologi skiller seg ut i så måte. Dersom SVT-fakultetets primærforslag til intern fordeling får gjennomslag, taper instituttet svært mye. Lønnsbudsjettet holdes utenfor, men de ti prosentene som går til faglige aktiviteter, kuttes med tre fjerdedeler.

Kollegiet ønsker seg større handlingsrom for å foreta prioriteringer som styrker universitetets hovedprofil. Samtidig sier det at «alle fakulteter og tilsvarende enheter» ikke skal få større nominell nedgang i bevilgningene enn maksimalt en prosent. Men dette skjermer ikke det enkelte institutt. Derfor er nedskjæringene ved Sosialantropologisk institutt ikke i strid med kollegievedtakets bokstav. Men bryter det med vedtakets intensjon? Ønsker Kollegiet en mest mulig lik fordeling på nedskjæringene? I så fall bør universitetets øverste styringsorgan bli enig med seg selv. I en slik situasjon er det ikke mulig å legge økt vekt på NTNUs hovedprofil uten at noen må lide.

Universitetsdirektøren varslet i høst en diskusjon omkring fakultets- og instituttstrukturen ved NTNU. Det er ikke gitt at universitetet beholder tre styringsnivå -det kan tenkes at fakultet og institutt slås sammen til ett styringsnivå. Vi ser nå at det oppstår en diskusjon om hvordan Kollegiets nedskjæringsvedtak skal fortolkes av fakultetene, som er tillagt ansvaret for å sette nedskjæringene ut i livet. Denne diskusjonen vil man kunne unngå ved en sammenslåing av de to styringsnivåene. Dermed slipper vi også en pulverisering av ansvar. For hvem er ansvarlig for at de vitenskapelig ansatte ved sosialantropologi ifølge instituttstyreren står i fare for å bli 'redusert til statsstipendiater som sitter på biblioteket og leser bøker gratis?

to