om - strategi

OBS! Siden er under oppdatering

 

Satsningsområder

Universitetsbibliotekets strategi tar utgangspunkt i NTNUs strategi: Kunnskap for en bedre verden. Biblioteket vil bidra til kunnskapsutvikling og verdiskaping ved NTNU gjennom støtte til forskning, publisering og studentenes læringsprosesser.

Satsingsområde 1: Forskning og publisering

NTNU Universitetsbiblioteket skal:

 • Synliggjøre forskning og formidling ved NTNU.
 • Være pådriver i arbeidet med å øke åpen publisering (Open Access) ved NTNU, bl.a. gjennom god infrastruktur for og nødvendig informasjon om både grønn åpen publisering og forvaltning av NTNUs publiseringsfond.
 • Utvikle tjenester knyttet til bibliometriske analyser av forsknings- og publikasjonsdata ved NTNU.
 • Ta initiativ til aktiviteter innen lagring og tilgjengeliggjøring av forskningsdata.
 • Veilede om opphavsrettslige spørsmål rundt publisering og bruk av litteratur.
 • Tilby støtte til akademisk skriving og publisering for masterstudenter og ph.d-kandidater.
 • Arbeide for løsninger som fremmer OA-publisering av bøker.
 • Utvikle tjenester innen tekst- og datamining.

Satsingsområde 2: Innovativ utdanning og innovative læringsmiljøer

NTNU Universitetsbiblioteket skal:

 • Bidra til økt bruk av læringsteknologi og aktiv utvikling av tjenester tilpasset NTNUs satsing innen digital læring.
 • Utvikle bibliotekets undervisnings- og veiledningsvirksomhet gjennom bruk av nye læringsformer.
 • Tilby ressurser og tjenester knyttet til innovative læringsmiljø ved NTNU som digitalt pensum, digitalt innhold i e-læringssystem og utvikling av NTNU Oppgaveskriving.
 • Videreutvikle de fysiske bibliotekene til arenaer som støtter opp om læringsprosessene; fleksible studentarbeidsplasser, utvidete åpningstider, «servicetorg» i samarbeid med andre aktører, inspirerende faglige og sosiale møteplasser .
 • Utvikle fremtidens fysiske bibliotek der digitale ressurser, informasjonstilgang, samarbeid, læring og opplevelser står i sentrum.
 • Vurdere antall bibliotek og deres plassering.

Satsingsområde 3: Tilgjengelighet og digitalt innhold

NTNU Universitetsbiblioteket skal:

 • Sikre at NTNU til enhver tid har tilgang til de riktige kunnskapskildene til støtte for undervisning og forskning.
 • Etablere prosjekt for systematisk å gjøre historisk unike dokumenter (tekst, foto, arkiver) digitalt tilgjengelig for forskning, studier og formidling.
 • Styrke kunnskaps- og forskningsbasert kuratering av historiske samlinger.
 • Levere data og gjøre disse åpent tilgjengelige i henhold til standarder.
 • Etablere rutiner knyttet til lagring og forvaltning av digitalt innhold.

Satsningsområde 4: Kompetanse og organisasjonsutvikling

NTNU Universitetsbiblioteket skal:

 • Gjennomføre nyrekruttering og intern kompetanseoppbygging innen de strategiske satsningsområdene
 • Videreutvikle en robust og effektiv organisasjon med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere
20 sep 2022