Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 110 Next Page
Page Background

8

til bestemte aktiviteter eller mål, utvikler romforståelse, og hvordan synshemmede

bruker strategier i spatial (romlig) problemløsning.

Definisjonen av spatial orientering understreker nødvendigheten av å holde rede på

forandringer i avstand og retning til objekter og steder når man forflytter seg. Dette

kalles spatial oppdatering og har utgangspunkt i Gibsons (1966, 1979) økologiske

tilnærming til persepsjon. Gibsons teori bygger på at egen bevegelse fører til at de

innbyrdes relasjonene mellom objektene i det visuelle feltet forandrer seg. Slike

perspektivforandringer blir betraktet som den viktigste tilbakemeldingen om egne

bevegelser, og som styrende for de målrettede bevegelsene. I følge Gibson er læring

om rom det å lære hvordan feltet forandrer seg gjennom egen bevegelse, og bruke

dette til målrettet orientering og forflytning. Det betyr at vi selv spiller en aktiv rolle

i valg og bruk av ulike former for sensorisk informasjon, og at bevegelse spiller en

aktiv rolle i hva vi retter oppmerksomheten mot i omgivelsene. Spatial oppdatering er

viktig for å vite hvor man til enhver tid er under forflytning. Innenfor O&M beskrives

og kommuniseres justering av retning og egen posisjon i forhold til objekter og steder

i omgivelsene som

selv-til-objekt-relasjoner.

Selv-til-objekt-relasjoner har vanligvis vært knyttet til det å bruke en egosentrisk

referanseramme, dvs. beskrive objekter og hendelser med referanse til egen kropp.

En vanlig måte å bruke egosentrisk referanse på er å angi lateral posisjon gjennom

bruk av begreper som «høyre» og «venstre». Eksempler på dette er beskrivelser av

velkjente forflytninger til skole, arbeid, butikken og andre dagligdagse aktiviteter.

Skal vi formidle hvor vi er, sier vi gjerne: «Butikken er til venstre for meg». Skal vi

informere om veivalg, tar vi gjerne utgangspunkt i egen posisjon: «Du går herfra rett

fram til lyskrysset, tar til høyre, fortsetter til neste gatehjørne, krysser gata og går til

venstre til butikken».

Men objekter og steder kan relateres til hverandre uavhengig av individets posisjon

i feltet. Det beskrives i O&M-litteraturen som

objekt-til-objekt-relasjoner

. Selv om

objekt-til-objekt-relasjoner ikke eksplisitt er inkludert i definisjonen av orientering,

så er evnen til å tilegne seg slike relasjoner avgjørende for utviklingen av mentale

representasjoner av omgivelsene. Når vi relaterer objekter og steder til hverandre uten

referanse til egen kropp, bruker vi en geografisk, også kalt allosentrisk, referanseramme.

Objekt-til-objekt-kunnskap er ofte kalt kognitive kart fordi kart i vår kultur er en vanlig

måte å beskrive slike spatiale relasjoner på.

Objekt-til-objekt-relasjoner kan beskrives gjennom retningsbeskrivelser uavhengig av

egen posisjon. Eksempelvis kan objekter beskrives i forhold til hverandre ved å bruke

kompassretninger slik som «Butikken ligger vest for skolen». Bruk av allosentriske

referanserammer er viktige i O&M fordi vi må kunne gjenkalle hvor steder og objekter

er i forhold til hverandre slik at vi kan velge den beste måten å komme fram til målet

på. I dagliglivet kombinerer vi ofte disse referanserammene, f.eks. gjennom utsagn

som «Butikken vest for skolen ligger fire kvartaler unna». Det å bruke kartkunnskap i