Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 110 Next Page
Page Background

7

1.0. FAGFELTET ORIENTERING OG MOBILITET

1.1. Definisjoner og referanserammer

Bevegelses- og forflytningserfaringer er viktige forutsetninger for forandring og

utvikling av persepsjon, kommunikasjon, spatial kognisjon, og sosial og emosjonell

utvikling. Slike erfaringer har omfattende konsekvenser for begrepsutvikling, og i det

å opprettholde og oppdatere lærte ferdigheter innenfor ulike områder. For blinde og

svaksynte mennesker kan det å forflytte seg til ønskede mål være en utfordring fordi

informasjon gjennom synssansen enten er redusert eller mangler. Det vil ofte kreve

initiativ og tilrettelegging fra andre mennesker i nærmiljøet.

Det å lære blinde og svaksynte å forflytte seg selvstendig fra ett geografisk sted til et

annet er selve kjernen i mobilitetsopplæringen. Trygg og effektiv forflytning forutsetter

at man kan tilpasse egne bevegelser til karakteristika og utfordringer i omgivelsene.

Mobilitetsopplæring handler om å legge til rette for å lære å forflytte seg trygt og effektivt

fra et punkt til et annet. I dette arbeidet vil utfordringen for mobilitetspedagogen først

og fremst være å definere en mobilitetsrute som kan fremme læring og problemløsning

i forflytningen fram mot et mål. Det krever oppmerksomhet mot kjennemerker og

ledelinjer i omgivelsene som kan brukes som delmål og mål i ruta. For å kunne gi riktig

hjelp til oppmerksomhetsretting under forflytning og orientering, er det nødvendig å

registrere strategier og atferdsendringer under forflytning. Noen av disse er knyttet til

hvordan den synshemmede retter oppmerksomheten mot og bruker informasjon om

kjennemerker og ledelinjer i ruten. Det forteller mobilitetspedagogen noe om hvordan

den synshemmede oppfatter og forstår omgivelsene han/hun forflytter seg i. Andre

forandringer kan gjenspeile økende selvstendighet i forflytningen knyttet til at ruten

har blitt et middel for å nå ønskede mål med de sosiale og kommunikative forandringer

som ofte følger med det. Selvstendig forflytning har, så lenge som mobilitetsfaget har

eksistert, vært sett på som en forutsetning for å oppnå selvstendighet i en mer generell

forstand. Dette er for eksempel uttrykt i Foulkes kjente definisjon av mobilitet: «Evnen

til å forflytte seg trygt, komfortabelt og selvstendig, er en faktor av grunnleggende

betydning for livet til et blindt individ» (Foulke, 1971).

Oppmerksomheten mot det å legge til rette for gode forflytningsferdigheter for blinde

og svaksynte mennesker har utviklet et eget fagfelt. I definisjonene av fagfeltet skiller

en gjerne mellom to ulike faktorer, orientering og bevegelse, noe som i dag gjenspeiles

i den internasjonale betegnelsen av faget; O&M («Orientation and mobility»).

Innenfor fagfeltet har orientering blitt definert som «kunnskapen om egen avstand og

retning relativt til ting som observeres og huskes i omgivelsene, og det å holde rede

på de spatiale relasjonene og hvordan de forandres ved forflytning» (Wiener, Welch

& Blasch, 2010, vår oversettelse). Spatial orientering impliserer følgelig et særlig

fokus på hvordan både seende og synshemmede mennesker innhenter, oppdaterer og

bruker sensorisk og kognitiv informasjon, hvordan synshemmede lærer forflytninger