Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 110 Next Page
Page Background

4

andre publikasjoner som allerede er godt kjent og brukt av fagfolk som arbeider med

svaksynte mennesker.

Mange personer har vært til hjelp og inspirasjon for oss i arbeidet med boken. Vi

vil spesielt rette en takk til de som har vært deltagere i prosjektet nevnt ovenfor.

Både fagfolkene ved Statped midt og Statped sørøst, og målpersonene som deltok

i prosjektet, har gjennom sin interesse og motivasjon hatt avgjørende betydning for

gjennomføringen. Vi vil også takke Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøndelag som har

vært til uvurderlig hjelp med rekrutteringen av deltagere til prosjektet.

Vi vil spesielt få takke Thoning Owesens Legat for den økonomiske bistand som ble

gitt, noe som var av avgjørende betydning for realisering av prosjektet og denne boken.

En stor takk også til RP-foreningen som både ga et økonomisk tilskudd og som stilte

med personer som aktivt deltok i forberedelser og gjennomføring av prosjektet. Til sist

en takk til «tidligere» Tambartun kompetansesenter og dagens Statped for at ressurser

kunne avsettes for å gjennomføre arbeidet.

Melhus 01.09.2016

Forfatterne