Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 110 Next Page
Page Background

3

Forord

Denne boken retter seg først og fremst mot fagpersoner som arbeider med orientering

og mobilitet for personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse (svaksynte/sterkt

svaksynte). Arbeidet med mobilitet og orientering for svaksynte skiller seg på mange

vis fra tradisjonelt mobilitetsarbeid for blinde mennesker. Det er likevel mange

fellesnevnere, både i den teoretiske tilnærmingen og i det praktiske arbeidet. Mange

personer med synshemning kan i noen situasjoner være funksjonelt blinde, mens de

kan orientere seg visuelt i andre. Dette henger bl.a. sammen med hvordan faktorer som

varierende lys- og kontrastforhold påvirker evnen til å utnytte synet under forflytning.

I boken bruker vi de generelle prinsippene for godt orienterings- og mobilitetsarbeid

for blinde mennesker som et felles utgangspunkt for tenkingen rundt mobilitet for

personer som kan bruke synet under forflytning. Innenfor fagfeltet er det naturlig at

arbeidsform og framgangsmåter for mobilitetsarbeid har hatt hovedfokus på arbeidet

med mennesker som er født eller blitt blind. Men både de teoretiske og praktiske

perspektivene som definerer fagfeltet er like relevante for svaksynte, så vel som for

seende personer med for eksempel perseptuelle eller kognitive utfordringer.

Innenfor mobilitetsfaget har det etter hvert blitt en økende oppmerksomhet mot

perseptuelle, kognitive og læringsmessige forutsetninger for sikker og hensiktsmessig

forflytning. Siden slike teoretiske tilnærminger er en viktig forutsetning i diskusjonen av

instruksjon, tilrettelegging og gjennomføring av praktiske tiltak i mobilitetsopplæringen

for synshemmede, har vi valgt å innlede denne boken med en kort gjennomgang av

de mest aktuelle perspektivene. Vi tror en slik gjennomgang kan være nyttig for å

forstå grunnlaget for de fagtermene som benyttes innenfor fagområdet nasjonalt og

internasjonalt.

Mobilitetsfaget omfatter alle mennesker som opplever at forflytning kan være

utfordrende på grunn av nedsatt synsfunksjon. Nedsatt synsfunksjon kan ha mange

former. Denne boken diskuterer spesielle forhold somman bør ta hensyn til i veiledning

og tilrettelegging for personer med utnyttbar synsfunksjon. For å vise hvordan ulike

former for nedsatt synsfunksjon kan påvirke forflytningsatferd, presenterer vi derfor

i kapittel 7 opplegg, gjennomføring og sentrale resultater fra et ferdigstilt prosjekt

rettet mot personer med øyesykdommene retinitis pigmentosa og makuladegenerasjon.

Hovedrapporten fra dette prosjektet er tilgjengelig som egen publikasjon (Fosse,

Grindheim, Martinsen, Storliløkken & Tellevik, 2014).

Det er mange aspekter ved opplæring og tilrettelegging for svaksynte som med rette

kunne vært presentert og diskutert. Et innlysende område for opplæringen av svaksynte

er hjelpemidler og bruk av disse. Vi har i denne boken valgt å vise til noen viktige

utfordringer med eksempler på aktuelle hjelpemidler uten en inngående gjennomgang

av dette området. Det er fordi vi har valgt å legge størst vekt på de pedagogiske

utfordringene. En inngående presentasjon av hjelpemidler er godt presentert i flere