Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 110 Next Page
Page Background

11

referanseramme antatt å være mer primitiv fordi de internaliserte handlingsskjema som

mentalt representerer objekter og hendelser, har referanse til egen kropp, og er følgelig

egosentriske og ulogiske. Logiske operasjoner, derimot, gir anledning til anvendelse

av Euklidske geometriske prinsipper. Det utvikles senere hos barn. Siden blinde antas

å ha mindre kontakt og erfaring med objekter i omgivelsene, har det ofte blitt hevdet

at utviklingen av spatial forståelse hos blinde blir forsinket.

Moderne teorier er ikke så opptatt av ensidig å knytte effekten av synstap til forsinket

utvikling. Spatial oppdatering (Gibson 1966; 1979) legger som nevnt større vekt på

nødvendigheten av egen bevegelse og interaksjon med omgivelsene for å utvikle

oppmerksomhet mot relasjonene mellom objekter og steder. Selv om det er forskjeller

mellom barn og voksne som er født blinde og de sommister synet senere i barndommen,

er det også klart at visuell erfaring ikke er nødvendig selv for utviklingen av de mest

avanserte ferdigheter (Rieser, 2000).

Med utgangspunkt i tradisjonell utviklingsteori har det imidlertid vært hevdet at yngre

barn i førskolealder hovedsakelig fokuserer på kjennemerker, mens eldre førskolebarn

inkluderer hvordan kjennemerkene er knyttet til hverandre (Siegel & White, 1975).

Slike relasjoner kan karakteriseres som en rute eller en koordinert sanse-motorisk

(sensomotorisk) handlingssekvens, men inkluderer ikke informasjon om de spatiale

relasjonene mellom kjennemerkene. Rutebaserte representasjoner er kalt topologiske

og omfatter bare grupperinger og orden. De er således ordinale, det vil si omfatter

primært rekkefølgen av kjennemerker i en rute, men ikke avstand og spatiale relasjoner

mellom dem. Denne kunnskapen om ruten vil utvikle seg fra å være topologisk til å

ha metriske egenskaper. Som følge av dette, blir kjennemerker og ruter organisert i

klynger basert på metriske relasjoner. Etter hvert vil barn utvikle oversiktskart (survey

maps). Slik oversiktskunnskap impliserer at de kan se aktuelle rom og lokaliseringer i et

fugleperspektiv, der metriske egenskaper er tilgjengelig innen og på tvers av klyngene.

Ulike syn på betydningen av romforståelse og på hvordan spatial kunnskap er

representert, er knyttet til ulikheter i valg av opplæringsmål i mobilitetsundervisningen.

Dette er klarest uttrykt i valget mellom enten

romforståelse (rombegrep)

eller

det å

finne fram til et sted i rommet

som første opplæringsmål. Jo mer romforståelsens

betydning blir vektlagt, jo mer naturlig blir det å prioritere grunntrening av forståelse av

rombegrep og spatiale relasjoner framfor å starte med direkte opplæring i selvstendig

forflytning. De to ulike synene er bestemt av standpunkter til grunnlagsproblematikk

innen studiet av persepsjon, læring og kognisjon, og særlig vil forholdet mellom læring,

utførelse og forståelse være sentralt her.

Tradisjonelt har mobilitetsopplæringen ofte bygd på en implisitt antakelse om at en

kognitiv representasjon av spatiale relasjoner – kalt rombegrep og romforståelse – både

er en

nødvendig

og en

tilstrekkelig

betingelse for å bevege seg målrettet i rom. Det å

lære å forflytte seg har i stor grad blitt sett på som et intellektuelt problem knyttet til

romforståelse og utvikling av romforståelse. Læring av forflytning har sjeldnere blitt