Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 110 Next Page
Page Background

10

den enkelte og fellesskapet. Stier og veier binder steder som er viktige sammen, og

kan derfor fungere som felles kunnskap om omgivelsene. Forflytninger har til alle tider

vært knyttet til velkjente ruter mellom steder som gir en felles erfaring og forståelse

av omgivelsene for mange mennesker. I sin tur kan denne kunnskapen stimulere

kommunikasjon, felles forståelse og informasjonsutveksling om hvor ting og steder

er. Rutekunnskap kan således betraktes som sekvens-kunnskap, eller etappekunnskap,

som omfatter forventninger om kjennemerker og de handlingene som er assosiert med

kjennemerkene i ruta.

1.3. Hvordan utvikles en spatial representasjon av omgivelsene

I tillegg til kunnskap om kjennemerker og ruter er det nødvendig å ha modeller om

hvordan kunnskap om feltet, spatiale representasjoner, utvikler seg. I et funksjonelt

perspektiv er spatial representasjon nødvendig for å lette lokalisering av objekter

og steder slik at man ikke roter seg bort når man beveger seg i omgivelsene. En

annen viktig funksjon er at spatiale representasjoner organiserer våre erfaringer. Våre

erfaringer med omgivelsene blir organisert i kognitive mønstre. Slike mønstre består

av kombinasjoner av steder og lokaliseringer av ruter, stier, veier, kjennemerker og

andre holdepunkter som organiseres i kunnskapsstrukturer (spatiale representasjoner)

vi kaller kognitive kart. Det er vanlig å anta at slike mønstre har formelle geometriske

(Euklidske) egenskaper. Det betyr blant annet at vi kan anvende trigonometriske

funksjoner for å forklare og forstå spatiale relasjoner som er skjult i feltet, samt

summere og generalisere med utgangspunkt i egne erfaringer hvordan feltet kan se

ut. Kognitive kart kan således gjøre supplerende informasjon om feltet tilgjengelig og

sikre at forflytning fram mot målet kan nås. Tilfeldige orienteringsfeil i forflytning i

rute kan lett korrigeres gjennom bruk av den oversiktskunnskapen som er innebygd i

kognitive kart. Man kan således si at spatiale representasjoner er viktige føringer for

aktivitet (Lynch, 1960).

De fleste teorier som diskuterer dette, betrakter integreringen av kjennemerker og

ruter som gestalt-kunnskap som utvikler seg fra enkle til mer kompliserte mentale

kart. Denne diskusjonen kan spores tilbake til Tolman (1932, 1948), som hevdet at når

individer lærer å finne fram i omgivelsene, utvikles noe som ligner et kognitivt kart over

feltet. Det er slike kart – som indikerer ruter og spatiale relasjoner – som bestemmer

hvilken respons individene gir. Kognitive kart utvikler seg, ifølge Tolman, fra relativt

enkle prosedyrekart (strip maps) til mer utviklede kart (comprehensive maps), hvor

omgivelsene er representert på en slik måte at individet kan velge hensiktsmessige

ruter selv om startpunktet er forandret.

Generelt har utvikling av spatial kunnskap og forståelse blitt beskrevet som en serie

av forandringer fra topologisk strukturert egosentrisk kunnskap til oversiktlige

kunnskapsstrukturer der objekt-relasjoner ikke trenger referanse til egen kropp (Piaget

& Inhelder, 1956; Siegel &White, 1975). I følge Piaget og Inhelder er en egosentrisk