Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 110 Next Page
Page Background

9

forflytning er sett på som en mer fleksibel spatial evne enn det å huske en sekvens av

kjennemerker og de handlinger som assosieres til dem.

Disse begrepene har betydning for hvordan man velger å instruere en person som

skal forflytte seg sikkert og effektivt fra et sted til et annet. Abstraksjonen knyttet til

kognitive kart ligger i at viktige egenskaper ved rom er lagret på en måte som gjør

det mulig å forestille seg – med utgangspunkt i visuell, auditiv eller taktil/haptisk

informasjon – hvordan ukjente deler av rommet ser ut.

1.2. Kunnskap om og holdepunkter i hverdagens forflytninger

Forflytningsatferd i hverdagens gjøremål kan avhenge av flere faktorer slik som

størrelse og organisering av omgivelsene, kjennskap til og hvor lett det er å finne og

bruke geografiske holdepunkt ved det spatiale feltet. Men selv om forflytningsatferden

kan variere fra situasjon til situasjon, så er det noen krav som må oppfylles for at

selvstendig forflytning kan skje. For det første må den som forflytter seg ha kunnskap

om det spatiale feltet og kjennemerkene fram mot målet. Uten informasjon om relative

avstander og retninger, enten i form av en rute eller kartbeskrivelse, vil man stort sett

være avhengig av prøving og feiling, bruk av spatiale søkestrategier eller hjelp fra

andre.

Kjennemerker er den betegnelsen som vanligvis brukes for å beskrive viktige

holdepunkt i feltet som kan være til hjelp for å bestemme hvor vi er i omgivelsene.

Seende mennesker benytter selvsagt i stor grad visuell informasjon. Synshemmede,

derimot, må i større grad få informasjon gjennom andre sanser. Kjennemerker er

generelt sett på som viktig for organiseringen av informasjon om omgivelsene. De er

ofte antatt å være viktige i utviklingen av kognitive kart som gir oversikt over feltet på

en helhetlig måte. De blir ofte lagt merke til og husket fordi de har spesifikke former

eller strukturer som tiltrekker vår oppmerksomhet. Slike framtredende strukturer kan

derfor lett fungere som strategiske holdepunkter, peilepunkter, som kan gjøre det

lettere å holde kursen fra et sted til et annet. Vanligvis tenker vi på kjennemerker som

visuelle, men de kan selvsagt identifiseres gjennom andre sanser, f.eks. auditive og

taktile/haptiske inntrykk.

Kjennemerker må nødvendigvis ikke være framtredende elementer i et felt. Mange

kjennemerker er knyttet til steder og objekter som er viktige for oss for gjennomføringen

av våre dagligdagse aktiviteter. De behøver ikke være fysisk framtredende, men får

relevans gjennom egne erfaringer og rutiner.

Betydningen av kjennemerker er kanskje mest diskutert som organiserende elementer

i det å finne fram i omgivelsene.

Det å forflytte seg er vanligvis betraktet som den

beste måten å tilegne seg spatial (romlig) kunnskap på.

Mennesker har til alle tider

forflyttet seg langs spesifikke stier eller veier fram mot steder som både er viktig for