Utlysning av midler til innovativ utdanning 2015

NTNU Toppundervisning er en helhetlig satsning som skal bidra til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå.

NTNU har lyst ut 4 millioner kroner til utviklingsprosjekter for å øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Søknadsfrist var 15. mai 2015.

Utviklingsprosjekter tildelt midler for 2015-2016

 

NTNU Toppundervisning

 

Satsingen består av en portefølje av utviklingstiltak (se figur) som sammen skal styrke undervisningskompetansen gjennom å utvikle innovative undervisnings-, lærings- og vurderingspraksiser. Tiltakene skal lede til økt læringsutbytte hos studentene.

Som del i denne satsingen utlyser Rektor, med Utdanningsutvalget som rådgivende organ, 4 millioner kroner til utviklingsprosjekter som skal prøve ut undervisnings- og/eller vurderingsformer for å øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Utlysningen er særlig knyttet til to av underprosjektene, Utviklingsprosjekter og Alternative vurderingsformer. NTNU vil utvikle kvaliteten i vurdering av studentenes kompetanse ved å fremme bruken av vurderingsformer som bidrar til læring og som samsvarer godt med læringsmålene for programmet/emnet.  Det er derfor ønskelig med prosjekter som vil utvikle alternative vurderingsformer.

Nye former for undervisning og vurdering må planlegges i forhold til NTNUs årshjul for studieplanarbeid. Det kan både søkes om midler til prosjekter som vil utvikle undervisnings- og/eller vurderingsformer som det er mulig å prøve ut innenfor eksisterende emnebeskrivelser for 2015/2016, og til prosjekter som vil planlegge og utvikle ordninger som meldes inn i Emner på Nett (EpN) høsten 2015 og trer i kraft påfølgende studieår.

Alle fagmiljøer på NTNU kan søke om midler til et prosjekt eller forprosjekt.  Hvert prosjekt kan søke om inntil 250.000 kroner, og det forutsettes at vertsfakultetet bidrar med tilsvarende ressurs til prosjektene som velges ut. Det betyr at prosjektene kan ha en kostnadsramme på inntil 500.000 kroner totalt. Prosjektperioden må ligge innenfor tidsrommet august 2015 – august 2016.

Prosjekter som får støtte forventes å dokumentere og dele sine erfaringer og resultater slik at kunnskapen spres til mange.  Utviklingsprosjektene bør bidra til å posisjonere fagmiljø på nasjonale eller internasjonaler samarbeids- og formidlingsarenaer for utdanning.

Kriterier for vurdering av prosjektene

 • Relevans: Hvordan svarer prosjektet på målsettingen om å øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad? Hvordan svarer prosjektet på de faglige og pedagogiske behovene som søknaden begrunnes med? I hvilken grad er prosjektet nytenkende og forankret i empiri og innsikt i hvordan studenter lærer? Hvordan medvirker studenter i prosjektet?
 • Forankring: Hvordan er prosjektet forankret i eget institutts og fakultets strategier på utdanningsområdet? Støtter vertsfakultetet/instituttet prosjektet med personalressurser/arbeidsinnsats?
 • Realisme: Er prosjektet gjennomførbart med ressursene, tidsrammen og støtteapparatet som er til rådighet? Kan løsningene prosjektet vil prøve ut videreføres innenfor normale ressursrammer etter prosjektperioden?
 • Evaluering, deling og samarbeid: Hvordan skal resultatene analyseres og prosjektet evalueres? Hva er planene for formidling/publisering av kunnskaper og resultater fra prosjektet? Hvilke planer for samarbeid med relevante parter beskrives i søknaden?

Vurderingskomité

Roger Midtstraum (leder av FUS)
John Brumo (leder av FUL)
Hilde Grimstad (prodekan for utdanning, DMF)
Reidar Lyng (leder av Uniped)
Inge Fottland (studiesjef)
Student utnevnt av Studenttinget
Ekstern representant

Sekretær: Christina Jenkins Slutås (seniorrådgiver i Rektor stab for utdanning)

Framdriftsplan fra utlysning til tildeling

 1. Utlysningen publiseres via Innsida til alle ansatte onsdag 25. mars.  
 2. 15. mai er frist for innlevering av søknader til eget fakultet.
 3. 29. mai er fakultetenes frist for å prioritere maks. 5 søknader fra eget fakultet som går videre.  Det forutsettes at fakultetene bidrar med ressurser tilsvarende søkesummen til prosjekt eller prosjekter fra eget fakultet som får tildelt støtte fra Rektor.
 4. Vurderingskomitéen vurderer fakultetenes prioriterte søknader og anbefaler hvilke prosjekter de mener bør tildeles prosjektmidler med frist mandag 15. juni.
 5. Vurderingskomiteens forslag legges fram for Utdanningsutvalget 24. juni.
 6. På grunnlag av komitéens anbefalinger og innspill fra Utdanningsutvalget 24. juni, avgjør rektoratet hvilke søknader som mottar støtte ca. 30. juni.
 7. Svar på søknader gis ca. 1. juli.
 8. Tildelingsbrev fra Rektor sendes ut til utvalgte prosjekter før 15. august.

Call for proposals for innovative education in 2015

NTNU has announced funding of NOK 4 million for development projects aimed at improving students’ learning outcomes and completion rate.