NTNU Toppundervisning

TettPÅ

  • Innovativ responsteknologi for bruk i undervisning og læring
  • Digitale læringsarealer

Kunnskapsdepartementet forventer at fagmiljøene ved høyere utdanning i mye større grad enn i dag bruker undervisningsformer hvor studentene har en aktiv rolle, og at de bruker digitale hjelpemidler og ny teknologi der det er hensiktsmessig og mulig (St. meld.nr. 16.(2016-2017)). TettPÅ er et prosjekt som svarer direkte til denne forventningen.

Siden 2007 har Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk, Institutt for allmennfag, vært ledende i Europa på utvikling av mobil responsteknologi for bruk i undervisning og vurdering. TettPÅ er et prosjekt som viderefører arbeidet med utvikling av innovative responsteknologier for bruk i undervisning og vurdering, og utvikling av digitale læringsareal ved NTNU. Prosjektet fokuserer på metodeutvikling og etablering av gode tilbakemeldingssituasjoner, interaktive undervisningsmetoder, formative vurderingspraksiser og effektiv samarbeidslæring. Prosjektets overordnede hensikt er å legge til rette for og skape en bedre undervisningskvalitet ved NTNU.

Ved bruk av aksjonsforskning initierer prosjektet til samarbeid internt, og på tvers av fakulteter og campuser, om bruk av nye undervisningsmetoder. Gjennom samarbeid om bruk av nye undervisningsmetoder vil vi komme nærmere hverandre som organisasjon og tettere innpå studentene våre. 

TettPÅ, ill.: To kvinnelige studenter

TettPÅ, ill: Mannlig student

Kontakt

Prosjektleder:
Audun Grøm

Faglig ansvarlig:
Gabrielle Hansen