NTNU Toppundervisning

Pedagogisk meritteringssystem

NTNU og UiT har etablert et nasjonalt prosjekt for utvikling av et pedagogisk meritteringssystem. Et mål er at pedagogisk kompetanse sidestilles med forskningskompetanse ved tilsettinger og ved opprykk til professor.

Kravene til pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring er nå de samme ved tilsetting som 1. amanuensis og ved opprykk/tilsetting som professor. Innsats innen utdanning gir dermed ikke formell uttelling i karrierestigen, og manglende insentiver fører til at utdanningsvirksomhet har lavere status enn forskning.

Prosjektet vil utvikle kriterier for pedagogisk kompetanse på ulike nivå. God undervisning og pedagogisk kompetanse skal dokumenteres og gi status. Disse virkemidlene skal settes i sammenheng i et pedagogisk meritteringssystem som samspiller med insentivmekanismer for heving av pedagogisk kompetanse og utviklingsarbeid på utdanningsområdet.

NTNU vedtok i 2016 utvikling av meritteringssystemet som en del av NTNUs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet.

UiT - Norges arktiske universitet gjennomførte våren 2017 sin første pilot av meritteringssystemet.


Søknadsprosessen

Hvordan søke merittering


Pedagogiske mapper

Her finner du eksempler på pedagogiske mapper for personer som har fått status som merittert underviser ved NTNU:

Henning Fjørtoft (pdf)

Jan Frode Hatlen

Hile Lea Lein (pdf)

Lars Lundheim (pdf)

Jan Ketil Rød


Rapporter og høringer

Pedagogisk merittering – arbeidsgruppens innstilling (pdf)

Innkomne høringssvar - Utvikling av et system for merittering av undervisning ved NTNU (ePhorte 2016 - 12309) (pdf)

Innsats for kvalitet – Presentasjon av hovedpunktene i rapporten (pptx)

Innsats for kvalitet – Forslag til meritteringssystem for undervisning ved NTNU og UiT Norges arktiske universitet (pdf)

Pedagogisk kompetanse og pedagogisk merittering – noen ordninger og erfaringer – Gunnar Grepperud (pdf)

Sluttrapport for skjermlesing


Arbeidsgruppen

Arbeidet med innføring av utdanningsfaglig merittering ledes av en arbeidsgruppe som består av:

Kontakt

Professor Frode Rønning

Seniorrådgiver Ole Kristen Solbjørg

NTNU Toppundervisning, modell