Pedagogisk meritteringssystem

NTNU Toppundervisning

Pedagogisk meritteringssystem

NTNU har gjennomført to runder med utlysning om å bli merittert underviser: I desember 2017 ble de 9 første meritterte underviserne utnevnt, og i 2018/19 ble 12 nye ansatte tildelt status som merittert underviser.

Arbeidet med utvikling av et system for pedagogisk merittering er utført i nært samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet. Det har vært gjensidig representasjon i vurderingskomiteene, slik at vi har kunnet nivellere nivået for hva som tilsvarer merittert nivå.

De to utlysningsrundene ved NTNU har vært gjennomført som piloter. Systemet som er pilotert vil evalueres i 2019 før det går over i ordinær drift med årlige utlysninger. Utlysning i 2019 avventes til denne evalueringa er ferdigstilt.


Søknadsprosessen

Hvordan søke merittering


Pedagogiske mapper

Her finner du eksempler på pedagogiske mapper for personer som har fått status som merittert underviser ved NTNU:

Henning Fjørtoft (pdf)

Jan Frode Hatlen

Hile Lea Lein (pdf)

Lars Lundheim (pdf)

Jan Ketil Rød


Rapporter og høringer

Pedagogisk merittering – arbeidsgruppens innstilling (pdf)

Innkomne høringssvar - Utvikling av et system for merittering av undervisning ved NTNU (ePhorte 2016 - 12309) (pdf)

Innsats for kvalitet – Presentasjon av hovedpunktene i rapporten (pptx)

Innsats for kvalitet – Forslag til meritteringssystem for undervisning ved NTNU og UiT Norges arktiske universitet (pdf)

Pedagogisk kompetanse og pedagogisk merittering – noen ordninger og erfaringer – Gunnar Grepperud (pdf)

Sluttrapport for skjermlesing

Kontakt

Kontakt

Førsteamanuensis Reidar Lyng

 

Logo

NTNU Toppundervisning, modell