NTNU Toppundervisning

Alternative vurderingsformer

Måten vi vurderer studentenes prestasjoner på påvirker deres valg av læringsstrategier. Vurderingsformene i emner og program er derfor et virkemiddel for å fremme studieatferd som gir økt læring. NTNU ønsker å styrke bevisstheten om vurderingenes betydning for læring og å fremme kultur for samarbeid om utvikling av gode vurderingsordninger.

Prosjektets mål er å utvikle kvaliteten i vurdering gjennom å stimulere til en mest mulig pålitelig, gyldig og læringsfremmende vurdering av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. På grunnlag av en kartlegging av dagens vurderingskultur på NTNU, fra både fagansattes og studenters ståsted, vil prosjektet foreslå tiltak som fremmer bruk av varierte vurderingsformer som bidrar til læring og ferdighetsutvikling i tråd med læringsmålene, samt dokumenteter studentenes kompetanse på måter som gir en god inngang til yrkeslivet.

Rapporter

Gode vurderingsformer ved NTNU - veien videre (pdf)

NTNU Toppundervisning, modell

 

Kontakt

Professor
Bjørn Hafskjold

Seniorrådgiver
Christina Slutås