Alternative vurderingsformer

NTNU Toppundervisning

Alternative vurderingsformer

Måten vi vurderer studentenes prestasjoner på påvirker deres valg av læringsstrategier. Vurderingsformene i emner og program er derfor et virkemiddel for å fremme studieatferd som gir økt læring. NTNU ønsker å styrke bevisstheten om vurderingenes betydning for læring og å fremme kultur for samarbeid om utvikling av gode vurderingsordninger.

Målet med dette tiltaket er å utvikle kvaliteten i vurdering gjennom å stimulere til en mest mulig pålitelig, gyldig og læringsfremmende vurdering av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Dagens vurderingskultur på NTNU er kartlagt både fra fagansattes og studenters ståsted og det er utarbeidet forslag til tiltak som fremmer bruk av varierte vurderingsformer som bidrar til læring og ferdighetsutvikling i tråd med læringsmålene, samt dokumenterer studentenes kompetanse på måter som gir en god inngang til yrkeslivet.

Rapporter

Gode vurderingsformer ved NTNU - veien videre (pdf)

Kontakt

Kontakt

Professor Bjørn Hafskjold

Seniorrådgiver Christina Slutås

Logo

NTNU Toppundervisning, modell