Institutt for pedagogikk og livslang læring

Temanummer av tidsskriftet Barn

TEMANUMMER BARN NR. 2-3 2017

Barn, innvandring og integrering

Fra Introduksjon til temanummer: Barn, innvandring og integrering

Gjesteredaktør Vebjørg Tingstad

I vår invitasjon til potentielle bidragsytere ba vi om bidrag ut fra varierte faglige og tematiske tilnærminger og der barns perspektiver var vektlagt. Begrepene innvandring og integrering har de siste par årene fått en ny betydning i Europa med den økende strømmen av flyktninger og asylsøkere fra blant annet det krigsherjede Syria. Uansett hvilke beslutninger som tas, hvilken asylpolitikk som føres, hvilke utfordringer mennesker på vandring møter og forårsaker – og hvilke former integreringen tar, innebærer vandringen irreversible endringer. De demografiske endringene vil på ulike måter også ha innflytelse på barne- og barndomsforskningen, på hvilke tema og perspektiver som vil anses som interessante og relevante, på hvilke prosjekter som får finansiering osv. I invitasjonen konkretiserte vi med følgende spørsmål:

  • Hvordan oppleves det å vokse opp i de nordiske land?
  • Hvilke erfaringer har unge flyktninger og innvandrere med å være barn i denne delen av verden?
  • Hvilke kulturmøter ser vi vokse frem?
  • I hvilken grad og hvordan integreres «kultur» (forstått som verdier, holdninger, tradisjoner osv) fra minoritetskulturen med majoritetskulturen?
  • Hva forteller de kulturelle møtene om sosiale og kulturelle forskjeller?
  • Hvordan framstår kjønn, dvs. hvilke bilder av gutter og jenter kan analyseres fram i det empiriske materialet?
  • Hvilke barndomskonstruksjoner gjør seg gjeldende?

I temanummeret presenterer vi åtte reviewer-baserte artikler og to essay, samt en bokanmeldelse. Artikkelforfatterne kommer fra Danmark, Island og Norge.

Temanummer Barn nr. 3-4 2015

Barnekultur som interdisiplinært forskningsfelt

Fra Introduksjon til temanummer: Barnekultur som forskningsfelt –
et interdisiplinært vitenskapelig emne

Gjesteredaktører Jorunn Spord Borgen og Elin Eriksen Ødegaard

Aktualiteten og nødvendigheten av interdisiplinær barnekulturforskning er åpenbar. I en tid der barns kultur og barndom ses som mangfoldig og uensartet, og barnekulturfeltet forstås som sosialt, lokalt og globalt og ikke minst politisk, er inter- og transdisiplinær forskning gyldige former for kunnskapsproduksjon, som kan være akademisk, så vel som praktisk og organisatorisk krevende. Flere perspektiver må til for å kunne vinne ny innsikt om barn og unge som skapere og brukere av kultur, og om barnekultur som gjenstand for forskning. Forskning relatert til barn og unge henter i dag sitt vitenskapelige og metodiske grunnlag fra en lang rekke forskjellige disipliner og kunnskapstradisjoner. Slik har det ikke alltid vært. Denne utviklingen innenfor barnekulturforskningen har sammenheng med at forskningens gjenstand – barn og unge og deres kultur – vanskelig lar seg identifisere og diskutere ut fra ett perspektiv alene.

Temanummer Barn nr. 4 2012

Støtte til barn og foreldre

Fra introduksjonen: "Stöd till barn och föräldrar"

Gjesteredaktør Disa Bergnéhr

Under det senaste seklet har den nordiska välfärdsmodellen vuxit fram, där samhälleliga stödinsatser till barn och föräldrar varit centrala. De nordiska länderna skiljer sig visserligen åt, Island, till exempel, har ett mindre omfattande välfärdssystem jämfört med de andra.
Les hele introduksjonen her

Temanummer nr. 3-4 2011

Digitale medier i barn og unges hverdag

Gjesteredaktør: Pål Aarsand

Barn nr. 3–4 2011 er et temanummer om bruk av digitale medier i barn og unges hverdagsliv. Digitale medier defineres her bredt og innebefatter alt fra spill til mobiltelefoner. Forfatterne har i sine tekster arbeidet med å synliggjøre og problematisere bruken i og på tvers av ulike aktiviteter og praksiser. Artiklene bidrar også til å nyansere debatten om barn og unges bruk av blant annet dataspill og internett, dvs. en debatt som ofte er preget av moralsk panikk. I stedet for å diskutere barn, unge og foreldres bristende kontroll og styring fokuserer forfatterne på spørsmålene: Hva gjør barn og unge når de bruker digitale medier? Hvordan inngår disse i barn og unges hverdagsliv? Hvordan ser barn og unges sosiale praksiser ut når mediene tas for gitt i disse sammenhengene?

Temanummeret består av bidrag fra Finland, Sverige, Danmark og Norge og henvender seg til studenter, lærere og forskere som arbeider med barn og unge.

Temanummer 3-4 2009

Det mangfoldige barnearbeidet

Gjesteredaktør: Ellen Schrumpf

Med dette temanummeret av det nordiske tidsskriftet Barn ønsker vi å utfordre noen av de myter og stereotypier som dominerer allmenne forestillinger om barnearbeid. I vår kultur og i vår del av verden oppfattes barnearbeid som utbytting og slaveri og som et fenomen som enten tilhører en forgangen tid eller "underutviklete og usiviliserte" land i vår tid. En beskyttet og skjermet barndom uten arbeid og sosiale plikter er imidlertid slik barndommen er blitt utformet innenfor en bestemt historisk og kulturell kontekst, nemlig den vestlige moderne verden. Likevel danner den vestlige barndommen uten arbeid en universell norm for hva den gode barndommen skal være, og innenfor en slik tenkemåte dannes unyanserte og fordomsfulle forestillinger om gode og dårlige barndommer. I media kontrasteres den gode og skjermete skolebarndommen i vår del av verden mot dårlige arbeidsbarndommer i andre deler av verden. Dette temanummeret dokumenterer imidlertid at barnearbeid arter seg og oppfattes på mange forskjellige måter avhengig av tid og sted, og at det må forstås som et komplekst og mangetydig sosialt og kulturelt fenomen.

Nyheter

Kontaktinformasjon NOSEB

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Telefon:
+47 73 59 19 50

Nettside:
www.ntnu.no/ipl/noseb

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
NTNU
7491 Trondheim