Institutt for pedagogikk og livslang læring

Retningslinjer til forfatttere

Vi inviterer alle potensielle bidragsytere til å sende inn forskningsartikler, bokanmeldelser og debattinnlegg samt andre ytringer som angår barneforskning.

Barn har referee-ordning (fagfellevurdering) med dobbelt anonym vurdering. Forfattere som ønsker fagfellevurdering må gi uttrykk for dette. Redaksjonen avgjør om et artikkelutkast vil bli fagfellevurdert eller redaksjonelt vurdert.

Bidrag sendes til redaksjonen til tidsskriftet Barn

Bidragsyterne bør merke seg nedenstående retningslinjer for artikler: 

 • Artikler må være skrevet på et skandinavisk språk. I enkelte tilfeller vil det være anledning til å sende inn engelskspråklig artikkel.        
   
 • Artikkellengden bør ikke overstige 15 sider (ca. 7000 ord), inklusiv referanser og fotnoter og med halvannen i linjeavstand.
   
 • Artikkelen må innledes med et sammendrag på maks. 150 ord. I tillegg må alle artikler på skandinaviske språk inneholde et sammendrag på engelsk og en engelsk oversettelse av artikkeltittelen. 
   
 • Forfatternavn og full institusjonsadresse må være tydelig angitt.
   
 • Forfatterpresentasjon i form av 3-4 linjer om bl.a. utdanning, nåværende stilling, et par sentrale publikasjoner og eventuelle faglige interesseområder vedlegges.
   
 • Overskrifter til hoved- og delkapitler bør markeres tydelig.
   
 • Til uthevet tekst benyttes kursiv. Direkte tale og referanse til direkte tale markeres med anførselstegn: "X".
   
 • Litteraturhenvisninger i teksten skal inneholde forfatternavn og utgivelsesår, samt eventuell sidehenvisning, f.eks.: "Også Gulløv (2004) diskuterer i sin feltstudie av minoritetsbarn…" "Dette fenomenet er beskrevet og illustrert i Bae" (1996: 174–177).
   
 • Referanselisten og eventuelle noter anbringes etter artikkelen. Utformingen av referanselisten skal være i samsvar med vår variant av Harvardsystemet (forfatter-årstall-metoden), f.eks.:

Strandell, H. 2007. New childhood space and the question of difference. I: H. Zeiher, D. Devine, A. T. Kjørholt og H. Strandell, red. Flexible Childhood? Exploring Children's Welfare in Time and Space. Odense: University Press of Southern Denmark.

Belsky, J. 2001. Developmental risks (still associated with early child care). Journal of Child Psychology and Psychiatry 42: 845–859.

St.meld. nr. 41 (2008–2009). Kvalitet i barnehagen. Oslo,
Kunnskapsdepartementet
 

Nyheter

Kontaktinformasjon NOSEB

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Telefon:
+47 73 59 19 50

Nettside:
www.ntnu.no/ipl/noseb

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
NTNU
7491 Trondheim