Tidsskriftet Barn

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Tidsskriftet Barn

Forside tidsskriftet Barn. Illustration.

Fra 1. januar 2018 er «Barn» et tidsskrift under Open Access-ordning. Dette innebærer at abonnementsordningen vår opphører og at tidsskriftsartikler publisert fra og med 2018-årgangen vil ligge tilgjengelig på Internett for gratis nedlastning. Papirversjon av tidsskriftnummer fra og med årgang 2018 vil ikke kunne fås. 


SISTE NYTT!

  • Temanummer høsten 2020: 

Bildebøker – læringsprosesser og dannelsesreiser

Frist for innsending av abstract: 1. oktober 2019

  • Special Issue autumn 2020: 

Picture books - Learning Processes and Educational Journeys

Deadline for submission of abstract: 1 October 2019


«Barn» nr. 2 2019 er nå tilgjengelig for nedlasting fra vår nye plattform 
Open Access 

Velkommen til alle lesere og artikkelforfattere!

  • Temanummer som kommer høsten 2019: 

Barns rettigheter i nordisk kontekst – 30 år med FNs Barnekonvensjon

Fristen for innsending av abstract har utløpt.

  • Special issue due in the autumn 2019

Children's rights in the Nordic context - 30 years with the UN Convention on the Rights of the Child

The deadline for sending abstract has expired

Om "Barn"

Norsk senter for barneforskning har gitt ut et kvartalstidsskrift om barneforskning med navnet Barn siden 1983. Tidsskriftet er godt innarbeidet og hyppig sitert i litteraturlister i vitenskapelige publikasjoner. Tidsskriftet er registrert på nivå 1 i register over vitenskapelige publiseringskanaler (NSD, Norsk senter for forskningsdata har ansvaret for registeret).

Med sin tverrfaglige profil presenterer «Barn» artikler innen forskjellige fagdisipliner som f.eks. pedagogikk, sosiologi, antropologi, psykologi, kulturfag, geografi, miljøfag, arkitektur, politikk, filosofi og teologi. Fra opprinnelig å være et norsk tidsskrift bringes nå nytt om barneforskning i hele Norden. Artiklene trykkes fortrinnsvis på de skandinaviske språkene.

Tidsskriftet trykker i tillegg til vitenskapelige artikler også essays, bokanmeldelser og sammendrag av doktoravhandlinger.

Det har vært publisert flere temanummer de siste årene om barns rettigheter, barns lokalsamfunn, barn og media, barn og filosofi, barn og kulturmøter, barn og barndom i historien samt barn, innvandring og integrering.

Vi arbeider for å skape et opplysende og aktuelt tidsskrift som når ut til så mange forskere, praktikere og beslutningstakere i de nordiske land som mulig. Vi er interessert i å nå både nye lesere, og artikkelbidragsytere.

09 sep 2019

Nyheter

Nyheter

Forside tidsskriftet Barn. Illustrasjon.

Kontaktinformasjon NOSEB

Kontaktinformasjon NOSEB

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Telefon:
+47 73 59 19 50

Nettside:
www.ntnu.no/ipl/noseb

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
NTNU
7491 Trondheim