Et tverrfaglig forskningsprosjekt

The Medical Home

Ressursbegrensninger og den forventede fremtidige økningen i antall eldre gjør effektiv organisering til en forutsetning for at offentlige helsetjenester skal holde høy kvalitet. Sammenlignet med dagens situasjon må store endringer til for at behovet for pleie skal kunne dekkes. Sikker legemiddelhåndtering er én av utfordringene. Eldre som bor hjemme har ofte komplekse omsorgsbehov, hjemmesykepleie er ressurskrevende, og feilmedisinering kan føre til komplikasjoner, dødsfall og gi flere innleggelsesdøgn.

Ny teknologi forventes å ha en sentral rolle i fremtidens helsetjenester, og blant annet å kunne bidra til trygge, mer ressurseffektive rutiner rundt medisinering i hjemmet. Implementering og bruk av teknologi kan imidlertid kreve ny kompetanse og endringer i praksis på ulike nivåer.

«The Medical Home» er et nystartet tverrfaglig forskningsprosjekt innenfor NFRs praksisVEL-program. Med medisinering i hjemmet som case tar prosjektet tak i de nevnte velferdsteknologiske utfordringene ved å kombinere perspektiver og tilnærminger fra sykepleievitenskap, sosiologi, filosofi, ingeniørvitenskap og design. Det overordnede målet er å bygge kunnskap om og en bedre forståelse av utfordringene og mulighetene knyttet til innføring og bruk av teknologi for medisinering i hjemmet, på ulike nivåer og for ulike aktører, gitt mål om sikker og ressurseffektiv behandling og omsorg. Prosjektet består av fire arbeidspakker.

Tue, 21 Jan 2014 15:16:54 +0100