Om Hjerneforskningsfondet

Om Hjerneforskningsfondet


Om Hjerneforskningsfondet og Kavli-instituttet

Brosjyre: Hjerneforskningsfondet og Kavli-instituttet 

I 2024 er det ti år siden May-Britt Moser og Edvard Moser mottok Nobelprisen. Kanskje kommer vi så langt at vi kan bidra til å løse medisinske gåter som ligger under feks demens-sykdommer? 


Om Hjerneforskningsfondet

Om Hjerneforskningsfondet

Hjerneforskningsfondet for Kavli-instituttet, som formelt er organisert som en stiftelse: Trondheim stiftelse for nevrovitenskaplig forskning (TFSR) ble i 2008 opprettet av Fred Kavli personlig. Bakgrunnen var at May-Britt Moser og Edvard Mosers Centre for Biology of Memory ble et Kavli-institutt i 2007: The Kavli Institute for Systems Neuroscience.

Hjerneforskningsfondet har til nå (juni 2024) støttet hjerneforskningen ved NTNU med 59 millioner kroner.

Hjerneforskningsfondets oppdrag er å sørge for god forvaltning av verdiene i fondet og årlig utbetale «ikke mindre enn 3 prosent, men ikke mer enn 5 prosent av netto markedsverdi av stiftelsens samlede kapital slik den ble satt i stiftelsens offisielle regnskaper for foregående år til NTNU til fremme for The Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU.» (§7 i vedtektene)

Hjerneforskningsfondets kapital har økt jevnt siden stiftelsen ble etablert, og var pr. 31.mai 2024 på 306,8 millioner kroner.

Knapt halvparten av kapitalen er bidrag fra The Kavli Foundation i USA. Styret for Hjerneforskningsfondet har i prosjektet Fundraising 2025-2030 satt som mål at kaptitalen i fondet skal økes til én milliard kroner innen utgangen av 2030. 

Stiftelsen mottar pengegaver fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner, samt testamentariske gaver. Alle gaver er viktige for stiftelsen. 

Hjerneforskningsfondet har en langsiktig forvaltningsstrategi med moderat risikoeksponering. Porteføljen består av internasjonale aksjer (70%) og obligasjoner (30%), og er plassert i indeksnære fond. Forvalteren rapporterer måndelig til styret om porteføljeutviklingen. Den annualiserte avkastningen på stiftelsens kapital for årene 2014-23 er 9,2 prosent.

Vedtekter for Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning

(Fastsatt 4. juli 2008. Endring av vedtektenes §7 godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet 6. juni 2017) 

§1 Navn

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning, eller på engelsk the Trondheim Foundation for Scientific Research (heretter kalt TFSR eller stiftelsen).

§2 Formål

TFSRs spesifikke og primære formål er å støtte, gagne og utføre de veldedige, vitenskapelige og pedagogiske formål Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (heretter kalt NTNU) har ved å yte økonomisk støtte til the Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU. TFSR er en uavhengig stiftelse uten ervervmessige formål.

§3 Stiftelsens kapital

TFSRs grunnkapital er NOK 100.000.

TFSRs styre har myndighet til å forhøye stiftelsens grunnkapital.

§ 4 Styre

TFSR skal ha et styre med fem medlemmer. To medlemmer skal nomineres av the Kavli Foundation og tre medlemmer skal nomineres av NTNU.

Styrets medlemmer utnevnes for en periode på fire år, hvr ett av medlemmene først velges for en periode på to år.

Styret utnevnes formelt av rektor ved NTNU. Styret velger ett av sine medlemmer til styreformann.

Følgende personer kan ikke under noen omstendighet utgjøre flertall i styret: (1) en person som er en vesentlig bidragsyter til stiftelsen; (2) hvis en vesentlig bidragsyter er et objekt, en person som eier mer enn 20 prosent av den vesentlige bidragsyteren; (3) en person som er i familie (ektefelle, forfedre, barn, barnebarn, oldebarn og ektefeller av barn, barnebarn og oldebarn) med noen av personene som er beskrevet i (1), eller (2); og (4) en person som er ansatt av en person eller objekt som beskrevet i (1), (2) eller (3).

Ingen person som er nevnti (1)-(3), og intet objekt hvor slike personer kan komme til å eie mer enn 35 prosent, det være seg alene eller i kombinasjon, skal ha myndighet til å legge ned veto mot noen handling denne stiftelsen ønsker å foreta.

Revisjonsselskapet som skal revidere TFSRs regnskap skal velges av rektor ved NTNU.

§5 Styrets myndighet

Styret utgjør TFSRs øverste myndighet

Styret har myndighet til å foreta utdelinger fra stiftelsen innenfor den stipulerte rammen for hvor mye av stiftelsens utbygge og/eller egenkapital som kan deles ut. Enhver slik utdeling skal skje i henhold til stiftelsens formål og dens stiftelsesdokument.

Styret skal ha ansvar for å forvalte stiftelsen.

Styret skal se til at stiftelsens regnskaper og kapitalstyring er underlangt tilstrekkelige kontrollrutiner.

§6 Bestemmelser vedrørende gavemottak

Denen stiftelsen skal ikke ha mulighet til å ta imot gaver eller bidrag fra noen person som direkte eller indirekte kontrollerer NTNUs styringsorgan, noen person som er i familie med en slik person (inkludert søsken og disses ektefeller) eller noe foretak, noen stiftelse eller noe annet tilsvarende formuesobjekt hvor en slik person eier mer enn 35 prosent.

§7 Utdelinger

For ethvert år skal stiftelsen dele ut et beløp som tilsvarer ikke mindre enn 3 prosent men ikke mer enn 5 prosent av netto markedsverdi av stiftelsens samlede kapital slik den ble satt i stiftelsens offisielle regnskaper for foregående år til NTNU til fremme for the Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU.

§8 Politisk aktivitet

Stiftelsen skal ikke delta i, eller gripe inn i, noen kampanje på vegne av eller i opposisjon til noen kandidat til noe offentlig verv. Ingen vesentlig del av stiftelsens aktiviteter skal gå ut på forsøk på å påvirke lovgivning.

§9 Oppløsning

Oppløsning av denne stiftelse krever 4/5 flertall i styret. Skulle slik oppløsning finne sted, skal alle gjenværende midler gis til et annet veldedig eller statlig institutt for nevrovitenskap, eller annen vitenskapelig forskning med navn "The Kavli Institute", som utpekes av styret. Ikke under noen omstendighet kan stiftelsens kapital føres tilbake til grunnleggeren.

§10 Endringer til stiftelsesdokumentet

Dette dokumentet er tilgjengelig både på norsk og engelsk. Skulle det finnes uoverensstemmelser skal den norske teksten gjelde.

Alle rettelser, tillegg og endringer til stiftelsens stiftelsesdokument må godkjennes av rektor ved NTNU.

Historikk: Fred Kavli og The Kavli Foundation

Historikk: Fred Kavli og The Kavli Foundation

 

Fred Kavli etablerte Kavli Institute for Systems Neuroscience i 2007.
Fred Kavli etablerte Kavli Institute for Systems Neuroscience i 2007. Foto: Grom Kallestad / SCANPIX

 

Fred Kavli fra Eresfjord i Romsdal var sivilingeniør, entreprenør, en mann med store drømmer og et stort hjerte. Hans bidrag til forskning gjennom The Kavli Foundation er omfattende og svært betydningsfull. Ikke bare som økonomisk støtte, men også gjennom hans visjon om å støtte grunnforskning langsiktig. Han valgte seg tre vitenskapelige fokusområder; det største (astrofysikk), det minste (nanovitenskap) og det meste kompliserte (hjerneforskning).

Fred Kavli ble født i 1927 og flyttet til Trondheim for å studere ved Norges tekniske høgskole (NTH). Umiddelbart etter sivilingeniøreksamen i 1956 reiste han til Canada og deretter til USA for i 1958 å etablere Kavlico Corporation, etterhvert en av verdens største leverandører av sensorteknologi for bil- og flyindustrien. Kavli var også medlem av U.S. President’s Council of Advisors on Science and Technology. Da Fred Kavli i 2000 solgte Kavlico Corporation valgte han å investere i det han trodde på. Han var opptatt av å bidra til langsiktig utvikling av grunnleggende kunnskap, for å gjøre verden til et bedre sted å leve. I 2000 ble The Kavli Foundation grunnlagt med formål å støtte forskning på svært høyt nivå innen astrofysikk, teoretisk fysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap.

The Kavli Foundation har en omfattende virksomhet, og den viktigste er støtten til de 20 Kavli-instituttene som er etablert i tre verdensdeler ved noen av verdens beste universiteter. Det finnes i alt sju Kavli-institutter i nevrovitenskap – Kavli-instituttet ved NTNU i Trondheim og seks andre ved universiteter i USA. I Europa er det til sammen fire Kavli-institutter, ett av dem ved NTNU i Trondheim: The Kavli Institute for Systems Neuroscience, som ledes av May-Britt Moser og Edvard Moser. De andre er to i nanovitenskap ved Delft University i Nederland og Oxford University, England og i astrofysikk ved University of Cambridge, England.

Mer informasjon om Fred Kavli og The Kavli Foundation.

Styret i hjerneforskningsfondet

Styret i hjerneforskningsfondet

Jan Morten Dyrstad. Foto.

Jan Morten Dyrstad (styreleder) er utdannet sosialøkonom, tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU. Han har erfaring fra mange lederoppgaver, styrer, råd og utvalg ved NTNU og ellers i universitetssektoren. Ved NTNU har han bl.a. vært instituttleder (1994-98) og dekan (1999-2013).

 

 

Rune Haglund. Foto.

Rune Haglund er advokat og partner i Advokatfirmaet Arntzen de Besche AS hvor han er tilknyttet virksomhetsområdet Bank, Finans og Insolvens. Han har flere styreverv i ulike selskaper og stiftelser herunder også verv som styremedlem i Stiftelsesforeningen.

 

 

Gunnar K. Nilsen. Foto.

Gunnar K. Nilsen er styremedlem i Kavli Foundation og er rådgiver for oppstartsbedrifter med spesialfelt innen sensorteknologi. Han har erfaring både fra Norge og USA innen investeringsvirksomhet, teknologiutvikling og entreprenørskap. Gunnar er utdannet sivilingeniør ved NTNU (teknisk kybernetikk) og har en MBA fra Pepperdine University i USA.

 

Anne Lise Ryel

Anne Lise Ryel er jurist (advokat). Hun var generalsekretær i Kreftforeningen i 18 år, og har inngående kunnskap om forskningens betydning for fremskritt innen helse, og implementering av forskningsresultater, brukermedvirkning og fundraising. Anne Lise har vært likestillingsombud og statssekretær i justisdepartementet, og har lang erfaring fra styreverv nasjonalt og globalt.

 

Birgit Skarstein er kjent for imponerende internasjonale mesterskapstitler som paralympisk idrettsutøver i roing og langrenn. Hun har bred samfunnserfaring, bl.a. som medlem av Oslo bystyre, Bioteknologirådet og styret for Sparebankstiftelsen DNB. Birgit er utdannet innen statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

 

Foto av Rune Haglund kreditetes Thor Nielsen.

 

Styret

Hjerneforskningsrådet besøker laben på Kavli-instituttet.
Hjerneforskningsrådet besøker labben på Kavli-instituttet.

Styret i hjerneforskningsfondet


STØTT HJERNEFORSKNINGEN

STØTT HJERNEFORSKNINGEN

Gi med Vipps

Vipps Hjerneforskningsfondet: 696680 (UNIFOR)

QR-kode Vipps til Kavli-instituttet

Gi via bank

Hjerneforskningsfondets bankkonto:
4202 17 13168

 

Mer informasjon:
Støtt hjerneforskningen

 

Regnskap og rapporter

Regnskap og rapporter

Sekretariat og revisjon

Sekretariat og revisjon

UNIFOR er en non-profit stiftelse som også utfører administrative funksjoner for stiftelser som støtter forskning og høyere utdanning.

UNIFOR har siden sommeren 2016 vært sekretariat for TFSR, noe som bl.a. innebærer regnskapsførsel, arkivfunksjon, kontakt med offentlige myndigheter og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Gjennom UNIFOR er TFSR medlem av Stiftelsesforeningen og Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer.

Revisjonsselskapet BDO reviderer TFSRs regnskaper.

Logoer