bilde

"Kunnskap for en bedre verden" er ikke bare noe vi sier. Vi gjør det.

Økt bærekraftsatsing på NTNU

NTNU har i mange år hatt bærekraft som prioritert område i utdanning, forskning og formidling, blant annet ved at bærekraft eksplisitt er del av NTNUs strategi og det også er et av fire tematiske satsingsområder for perioden 2014-2023. Fra og med 2021 legges det økt vekt på bærekraft, som følge av NTNUs målbilde for 2025 og Årsplan for 2021.

Målbildet 2025: Vi har bidratt til kunnskap for en bedre verden gjennom tydelig å prioritere innsats og ressurser i tråd med FNs bærekraftsmål.

Årsplan 2021: NTNU legger økt vekt på bærekraft, som utvikles langs to spor:​ 
  • Et nytt tverrfaglig forskningssamarbeid for bedre systemforståelse knyttet til transformative endringer på bærekraftområdet​
  • Bedre og mer systematisk integrasjon av bærekraft i fagmiljøene (utdanning, forskning, innovasjon og formidling) 

Målet for satsingen er å styrke NTNUs rolle som kunnskaps- og kompetanseleverandør for bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger.

 

Om NTNUs bærekraftsatsing

Om NTNUs bærekraftsatsing

Hovedmålet er å styrke NTNUs rolle som kunnskaps- og kompetanseleverandør for bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger.

Dette gjøres gjennom en prosess for bred forankring i fagmiljøene ved, med sikte på to spor:

  • A) Et nytt tverrfaglig forskningssamarbeid for bedre systemforståelse knyttet til transformative endringer på bærekraftsområdet.
  • B) Bedre og mer systematisk integrasjon av bærekraft i fagmiljøene (utdanning, forskning, innovasjon og formidling)

Spor A følges opp gjennom oppstart av et antall tverrfaglige forskningsprosjekter som utlyses internt i slutten av april 2021. Disse prosjektene vil omfatte mer enn 40 ph.d.-stillinger, med minst 4 stillinger på hvert prosjekt og med sikte på tilsetting av stipendiater i 2022. Se egen informasjon om utlysningen annet sted på denne siden.

Spor B følges opp som ordinær del av fakultetenes ansvar, gjennom dialogmøter og rapportering mellom rektoratet og fakultetene. 

Det har i 2020 vært gjennomført en omfattende prosess for lederforankring av en ny bærekraftsatsing, slik at denne er tatt inn i NTNUs Årsplan for 2021, og dermed vil være sentralt også i fakultetenes planer.

Bakgrunnen for satsingen er at  bærekraft de siste årene er blitt en mye mer sentral premiss i alle deler av samfunnet, og i utdanning og forskning. NTNU akter å være i front som kunnskapsleverandør på feltet. Dette er nødvendig også for at vi skal kunne uteksaminere kandidater med kunnskap slik at de kan møte bærekraftutfordringene, og for at vi gjennom forskning, nyskaping og formidling skal kunne påvirke til endringer i viktige sektorer og i samfunnet generelt. 

Du kan lese mer om bærekraftsatsingen i dette bakgrunnsnotatet.

Alle fakultet, institutt, faggrupper og sentra ved NTNU inviteres til å komme med innspill til hvordan bærekraft kan legges til grunn for forskning, utdanning, innovasjon og formidling ved NTNU. Dette vil kunne omfatte både egen virksomhet og oppstart av nye initiativer på tvers av enheter. Ansvaret for gjennomføring av denne prosessen ligger i linjen – men NTNU er avhengig av et tydelig engasjement fra den enkelte for å lykkes i dette arbeidet. Om du har synspunkt eller forslag til aktiviteter eller hva som bør gjøres, ta dette opp med din nærmeste leder (faggruppe, institutt, senter, studieprogram).

I tillegg er det gjennomført en webinarserie hvor innledere og paneldeltakere også har besvart spørsmål underveis. Temaene spenner fra forskning og utdanning for bærekraft til hvordan NTNU kan redusere sitt fotavtrykk gjennom å sette fokus på egen drift. Om du ennå ikke har sett innom disse webinarene, så ta en titt på dem for å oppdatere deg. De er alle tatt opp og tilgjengelige for streaming, se annet sted på denne nettsiden.

Det er også opprettet en egen e-postadresse hvor alle ansatte og studenter kan komme med forslag, tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål til prosessen og hvordan NTNU i praksis kan leve opp til sin visjon om kunnskap for en bedre verden.

Inntil videre kan tilbakemeldinger sendes til stilar@ntnu.no

Prosessen med den økte bærekraftsatsingen i 2021 ledes av rektoratet, i tett dialog med NTNU Bærekraft (Tematisk satsingsområde) som har hjulpet til med forankring og utarbeidelse av planer i 2020, samt med å kjøre webinarserien i vårsemesteret 2021. Underveis i dette arbeidet er det sikret bidrag fra NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse, NTNU Digital, NTNU Bio og NTNU Nano, slik at alle satsingsområdene står bak den nye satsingen. Det er foretatt besøk til alle fakultetenes instituttledermøter, og til det sentrale Utdanningsutvalget, Forskningsutvalget og Innovasjonsutvalget.

Det som skjer fremover i 2021 er diskusjonene og avklaringene om hvordan fagmiljøene ønsker å fylle satsingen med mer konkret innhold. Dette forutsettes å skje i linjen, ved de ulike fagmiljøene og i studieprogrammene. Det betyr eksempelvis hvordan studieprogram kan gjøre bruk av tydelige læringsutbyttebeskrivelser og emnetilbud som sikrer studentene bedre kompetanse på bærekraftfeltet. Og det betyr hvordan fagmiljøene bør styrke/endre sin forskning og innovasjon i tråd med de bærekraftutfordringene og -målene som oppleves som mest relevante for dem selv.

Her kreves det også større grad av tverrfaglig forskning, systemforståelse og samarbeid på tvers av disiplinene på NTNU. Et viktig ledd i å få til økt satsing her er utlysningen av prosjektmidler for tverrfaglig forskningssamarbeid, basert på tildeling av mer enn 40 ph.d.-stillinger, med søknadsfrist 16. august 2021. Se egen informasjon om denne utlysningen annet sted på denne nettsiden. 

webinarserie

Webinarer

GLobal

Som del av bærekraftsatsingen er det i starten av 2021 arrangert en webinarserie der det drøftes ulike tilnærminger til bærekraft ved NTNU, i dag og fremover. Det vises også til eksempler internt og eksternt. Hensikten med webinarene er å få en dialog om viktige deler av bærekraftsatsingen, og gi inspirasjon og vise hva dette kan bety i praksis for NTNU fremover.

Webinarene består av korte faglige innlegg og dialog mellom innledere og panel. De er alle tilgjengelige for streaming.

Se webinarserien om NTNUs bærekraftsatsing

NTNU Bærekraft - tematisk satsingsområde 2014-2023

NTNU Bærekraft - tematisk satsingsområde 2014-2023

NTNU opprettet i 2014 fire tematiske satsingsområder (TSOer), for en tiårsperiode, og som virkemiddel for å styrke forskningsaktiviteten innen viktige og brede områder; NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse og NTNU Bærekraft.

I tillegg opprettet NTNU i 2011 tre satsinger på muliggjørende teknologier: NTNU Nano, NTNU Bioteknologi og NTNU Digital.

Et stort antall bærekraftrelaterte aktiviteter inngår i disse satsingsområdene, og den økte satsingen på bærekraft fra og med 2021 involverer alle de fire TSOene og de tre MTene.

Tematisk satsingsområde NTNU Bærekraft har valgt å fokusere spesielt på fire hovedtema: Biologisk mangfold, Sirkulær økonomi, Klimaendringer, og Bærekraftige byer.  Se nettsiden for mer informasjon om deres aktivitet og deltakende fagmiljø.

NTNU Bærekraft - tematisk satsingsområde 2014-2023 (denne kan lages som lenke i ellipse-rubrikk)