SupportPrim

SupportPrim

– Stratifisert behandling for pasienter med muskel- og skjelettplager

 

SupportPrim er et forskningsprosjekt som benytter innovative metoder for å finne fram til behandling som er mer tilpasset hver enkelt pasient med muskel- og skjelettplager.

Tidligere studier viser at behandlinger som tilbys pasienter med muskel- og skjelettplager kun har liten til moderat effekt, og det er begrenset kunnskap om hva som er den beste tilnærmingen. Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom SupportPrim-prosjektet.
 

Les mer om prosjektet

Denne filmen forklarer hva forskningsprosjektet handler om

Slik fungerer stratifisert behandling

Slik fungerer stratifisert behandling

Pasienter, som samtykker til å delta svarer på spørreskjemaer som omfatter biologiske, psykologiske og sosiale faktorer relatert til muskel- og skjelettplager før vurdering hos fastlegen.

Fastlegen i intervensjonsgruppa vil få tilgang til et beslutningssøttesystem som består av tre dashbord:

  1. Pasientprofil - oversikt over biologiske, psykologiske og sosiale faktorer relatert til muskel-og skjelettplager (fig. 1)
  2. Klinisk undersøkelse – Mulighet for å registrere klinisk undersøkelse av pasienten som vil bli inkorporert i journalnotat
  3. Behandlingsanbefalinger – Kunnskapsbaserte behandlingsanbefalinger tilpasset pasientens profil (fig. 2)

 

skjermdump fra SupportPrim som viser en pasientprofil
Figur 1: Bildet viser pasientprofilen i beslutningsstøtteverktøyet – en visuell oversikt over biologiske, psykologiske og sosiale faktorer relatert til muskel-og skjelettplager

Åpne bildet/figuren i pdf

 

Beslutningsstøtteverktøyet bruker de pasientrapporterte dataene (prognostiske faktorer) for å klassifisere pasienter i en av fem fenotyper basert på symptomtrykk og type plager. 

Fastlegen vil få råd om behandling tilpasset pasientens fenotype og karakteristikk (figur 2). Rådene, sammen med fastlegens kjennskap til pasienten, kan brukes i delt beslutningstaking med pasienten for å sikre best mulig behandling.

Behandlingsrådene er basert på eksisterende behandlingsvalg og tiltak tilgjengelig for fastlegen. Rådene er evidensbaserte, og den tilpassede behandlingen er basert på erfaring og kunnskap fra tidligere studier på stratifisert behandling i Storbritannia, og diskusjoner med fastleger og spesialister i Norge. Behandlingsrådene er gruppert i 4 ulike områder: 

  1. Råd og veiledning til pasienten
  2. Arbeid og arbeidsdeltakelse 
  3. Medikamentell behandling
  4. Henvisninger til primær- og spesialisthelsetjeneste og bildediagnostikk
     
skjermdumpt fra SupportPrim som viser Treatmentscreen
Figur 2: Behandlingsanbefalinger i beslutningsstøtteverktøyet – en oversikt over behandlingsanbefalingene samt mulighet for å generere behandlingsplan til pasient og journalnotat

Åpne bildet i pdf

Behandlingsvalgene man i fellesskap har blitt enige om velges i systemet, noe som muliggjør utsendelse av individuell behandlingsplan til pasienten samt journalnotat til fastlegen som inneholder anamnese, pasientrapporterte data, klinisk undersøkelse og behandlingsanbefalinger.

 

Studien skal teste effekten av et mer persontilpasset behandlingstilbud for pasienter med muskel- og skjelettplager

Effekten av beslutningsstøttesystemet skal undersøkes i en kluster-randomisert kontrollert studie blant pasienter hos norske fastleger i primærhelsetjenesten.

Fastleger med sine pasienter vil bli tilfeldig fordelt (randomisert) til enten en gruppe som får tilgang til beslutningsstøttesystemet, eller en kontrollgruppe. Kontrollgruppen gir vanlig behandling uten å få tilgang til den stratifiserte behandlingen i beslutningsstøttesystemet. Opplæring og oppfølging vil bli gitt til intervensjonsgruppa.

31 jan 2022

Logo i bunn

logoene til NTNU og Keele University