NTNU                                                                      

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                    

universitet                                                                                               

2006/1053/011.1                                                                        Godkjent med mindre

31.08.2006 UD/BKR                                                                  endringer av Styret 13.09.06                                                             

                                                                                   

                                               P R O T O K O L L

 

fra møte i Styret 31.08.2006, kl. 08.3016.00

Møtested:  Quality Hotel Oppdal

 

 

Deltakere:

 

Styret:

Cand.jur.  Marit Arnstad, styreleder

Professor Håkon With Andersen

Sekretariatsleder Kristin Dæhli

Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen (deltok ikke ved behandl. av S-sak 52/06)

Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Professor An-Magritt Jensen

Direktør Morten Loktu

Professor Svein Lorentzen

Student Sverre Bugge Midthjell

Student Astrid Elisabeth Pihl

Postdoc Lise L. Randeberg

 

Forfall:

Professor Rigmor Austgulen

Stipendiat Terje Wahl

             

 

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes

Prorektor Julie Feilberg

Prorektor Astrid Lægreid

Universitetsdirektør Per Ivar Maudal

Konsulent Beate K. Reinertsen

 

Dessuten møtte:

Seniorrådgiver Thor Bjørn Arlov (S-sak 46)

Økonomidirektør Frank Arntsen (S-sak 47, O-sak 16)

Prosjektdir. Inge Fottland (S-sak 49)

Rådgiver Kirsti Jensen

Rådgiver Ruth Hagen Rødde (S-sak 46)

Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak 49)

Studiedirektør Hilde Skeie (S-sak 48, O-sakene 17, 19, 20)

Museumsdirektør Axel Christophersen (presentasjon av Vitenskapsmuseet)


 

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:

S-sak 52, S-sakene 45-47, O-sak 16, S-sak 48, O-sakene 17,19,20, S-sakene 49-51, O-sak 18, Eventuelt

___________________________________________________________________________

 

S-sak 39/06    Oppnevning av nasjonal komité innen Human Geography  - 

human dimensions of global environmental change. 

Søknadsrunde 2005

Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt

 

Vedtak:

 

Styret oppnevner

 

                   Professor Anders Lundberg

                   Inst. for geografi, UiB

 

                   Dr. Mary Edwards

                   School of Geography, Univ. of Southampton

 

                   Professor Michael Jones

                   Geografisk institutt, NTNU

 

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet Human Geography – human dimensions of global environmental change, søknadsrunde 2005.

 

Professor Michael Jones, Geografisk institutt, NTNU oppnevnes som komiteens administrator.

 

 

S-sak 40/06    Oppnevning av nasjonal komité innen naturgeografi

                        Søknadsrunde 2005

Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt

 

Vedtak:

 

Styret oppnevner

 

                   Professor Else Kolstrup

                   Institutionen för geovetenskaper: miljö och landskapsdynamik, Univ. i Uppsala

 

                   Professor Johan Kleman

                   Institutionen för kvartärgeologi, Stockholms Univ.

 

                   Professor Ole Humlum

                   Inst. for geofag, Univ. i Oslo

 

                   med professor Ole Humlum som administrator.

 

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet naturgeografi, søknadsrunde 2005.

 

Professor Ole Humlum, Inst. for geofag, Univ. i Oslo oppnevnes som komiteens administrator.

 

 

S-sak 41/06    Oppnevning av nasjonal komité innen psykologi

                        Søknadsrunde 2005

Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt

 

Vedtak:

 

Styret oppnevner

 

Professor Tordis Dalland

Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

 

Professor Bruno Laeng

Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø

 

Professor Ruud van der Weel

Psykologisk institutt, NTNU

 

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet psykologi, søknadsrunde 2005.

 

Professor Ruud van der Weel, Psykologisk institutt, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

 

 

S-sak 42/06    Oppnevning av nasjonal komité innen psykologi

                        Søknadsrunde 2005

Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt

 

Vedtak:

 

Styret oppnevner

 

Professor Britt af Klinteberg

Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet

 

Professor Espen Røysamb

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

 

Professor Hilmar Nordvik

Psykologisk institutt, NTNU

 

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet psykologi, søknadsrunde 2005.

 

Professor Hilmar Nordvik, Psykologisk institutt, NTNU oppnevnes som komiteens administrator.

 

 

S-sak 43/06    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet film og mediefag

                        Søknadsrunde 2005

                        Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt

 

Vedtak:

 

Styret oppnevner

Professor Gorham Anders Kindem, University of North Caroline at Chapel Hill

Professor Jan Anders Diesen, Høgskolen i Lillehammer

Professor Patricia R. Zimmermann, Ithaca College Ithaca

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet film og mediefag, søknadsrunde 2005.

 

Professor Jan Anders Diesen oppnevnes som komitéens administrator.

 

 

S-sak 44/06    Oppnevning av nasjonal komité innen informatikk

                        Notat.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt

 

Vedtak:

 

Styret oppnevner

 

Professor Otto Anshus, Institutt for informatikk, Universitetet i Tromsø

Professor Professor Jan Arne Telle, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Professor Professor Olaf Owe, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Professor Agnar Aamodt, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU

 

Professor Agnar Aamodt, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

 

Oppnevningen gjelder for en periode på 4 år, dvs for perioden 15.09.200614.09.2010.

 

 

S-sak 45/06    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 14.06. 2006

 

Vedtak:

 

Protokollen for Styrets møte 13./14.06.2006 godkjennes

 

 

S-sak 46/06    NTNUs strategiprosess og strategidokument

                        Notat

 

Vedtak:

 

Styret slutter seg til hovedtrekkene i strategidokumentet ”NTNU 2020  -  Internasjonalt fremragende” og ber Rektor fremlegge et justert utkast til dokument i tråd med Styrets kommentarer.  Dokumentet legges til grunn for arbeidet med harmonisering av den sentrale strategien og fakultetsstrategiene, og med handlingsplaner for 2007.  Styret ber om å få strategidokumentet til sluttbehandling etter at harmoniseringen er utført.

 

Styret ber om at det blir utarbeidet årlige handlingsplaner på grunnlag av strategidokumentet, og ønsker en årlig rapport om status for måloppnåelse.  Handlingsplanene skal inngå i Styrets budsjettprosess.

 

Vedtatt mot 1 stemme (Jensen)

 

An-Magritt Jensen ba om følgende protokolltilførsel:

”Den strategiplanen som foreligger fremlegges uten at NTNUs styre har hatt en protokollført diskusjon om prinsipper og konsekvenser av de valgte strategier.  Etter forespørsel har Styret hatt en uformell diskusjon, men uten referat og oppfølging.  Etter gjennomlesing av forslag til Strategiplan, har jeg kommet til at jeg ikke kan støtte denne.

 

Et mål for NTNU 2020 er å være internasjonalt fremragende, dvs blant de 10 ledende teknisk-naturvitenskapelige universitet i Europa.  For å oppnå dette inndeles NTNU i et A-lag, ”teknisk, naturvitenskapelig” og et B-lag ”bredden”.  Det er uklart hvilke områder som kommer inn under de to gruppene, men man kan lett oppfatte det som en grovdeling mellom Gløshaugen og Dragvoll.  Strategiplanen sier at NTNU skal satse på noen miljøer, men ikke hvilke miljøer, og etter hvilke kriterier, og hva omkostningene blir for de miljøer som ikke er satsingsområder: ”et utvalg av faglige styrkeområder” (s. 1), ”satsings- og styrkeområder” (s. 3).  Jeg savner også at strategiplanen forholder seg til en uttalt språkpolitikk, særlig i tilknytning til internasjonalisering.  Endelig er det min mening at planen bør forholde seg til Kvalitetsreformen, som den mest gjennomgripende universitetsreform i nyere tid, og hvilke konsekvenser denne har for undervisning og forskning.”

 

 

S-sak 47/06    Langtidsbudsjettet 2007 – 2010 og budsjettforutsetninger for 2007

                        Notat

 

Vedtak:

 

Styret tar den beskrevne økonomiske situasjon for årene 2007 – 2010 og enhetenes foreløpige rammer til etterretning.

 

 

S-sak 48/06    Styrets innspill i utviklingen av NTNUs studieprogramportefølje

                        Notat

                        Kfr. S-sak 35/06

 

Vedtak:

 

1.      Styret har drøftet kriterier som kan ligge til grunn for å videreutvikle NTNUs studie­­­programportefølje. For å komme mer i fase med årshjulet som ble lagt fram i O-sak 4/06, bes Rektor om å fremskaffe forslag til hvordan fakultetene vil utvikle sin del av NTNUs studieprogram­portefølje, med basis i signalene fra Styrets drøfting. Styret vil i november­møtet ta stilling til hvordan studieprogramporteføljen konkret skal være det nærmeste året, med utgangspunkt i forslagene fra fakultetene.

2.      NTNU innfører kapasitetstak for alle studieområdene fra og med opptakene i 2007 i sam­svar med departementets tildeling av studieplasser til NTNU.

 

Enstemmig vedtatt.

 

 

S-sak 49/06    Prosjektet ”Campusutvikling i Trondheim” – utvikling av

                        tocampusløsningen

                        Notat

 

Vedtak:

Styret viser til rektors notat datert 21.08.06 og slutter seg til den fremlagte prosjektplanen for prosjektet ”Campusutvikling i Trondheim”.

 

Styret vedtar budsjett for perioden 01.09.06 til 31.03.07 innenfor rammen av 1.800 000 kr for NTNUs to-campusutviklingsprosjekt.  I tillegg frigjøres interne ressurser til arbeidsgrupper og datainnsamling for å sørge for en godt forankret prosess.

 

Styret ber om et nærmere spesifisert budsjett for fellesprosjektet.

 

Styret slutter seg til Rektors anbefaling om at Finansdepartementets krav om to hovedalternativer til kvalitetssikring (KS1) av campusutviklingsprosjektet oppfylles med følgende alternativer:

·        tocampusalternativet er, i tråd med styrevedtaket 10.05.06, NTNUs anbefalte alternativ

·        encampusalternativet benyttes som sekundæralternativ

 

 

Avstemming over følgende formuleringer:

1)

”Styret viser til rektors notat datert 21.08.06 og slutter seg til den fremlagte prosjektplanen for prosjektet ”Campusutvikling i Trondheim”.

Vedtatt mot 4 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen, Randeberg)

 

2)

”Styret vedtar budsjett for perioden 01.09.06 til 31.03.07 innenfor rammen av 1.800 000 kr for NTNUs to-campusutviklingsprosjekt.”

Enstemmig vedtatt.

 

3)

”I tillegg frigjøres interne ressurser til arbeidsgrupper og datainnsamling for å sørge for en godt forankret prosess.”

Vedtatt mot 2 stemmer (Dæhli, Randeberg)

 

4)

”Styret ber om et nærmere spesifisert budsjett for fellesprosjektet”

Vedtatt mot 4 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen, Randeberg)

 

5)

Forslag fremsatt av Svein Lorentzen:

”Styret ber om at KS1-behandlingen baseres på to alternativer innenfor den vedtatte tocampusløsningen, i tillegg til en 0-løsning”.

Forslaget falt idet det fikk 5 stemmer ( Eriksen, Dæhli, Jensen, Lorentzen, Randeberg)

 

6)

”Styret slutter seg til Rektors anbefaling om at Finansdepartementets krav om to hovedalternativer til kvalitetssikring (KS1) av campusutviklingsprosjektet oppfylles med følgende alternativer:

·        tocampusalternativet er, i tråd med styrevedtaket 10.05.06, NTNUs anbefalte alternativ

·        encampusalternativet benyttes som sekundæralternativ”

 

Vedtatt mot 4 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen, Randeberg)

 

 

S-sak 50/06    Strategi NTNU/SINTEF

                        Notat

 

Vedtak:

 

Saken ble drøftet

 

 

S-sak 51/06    Oversikt over selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem

                        Notat

 

Vedtak:

 

Saken tas til etterretning.  Styret ber om at Rektor løpende vurderer eierprosent og eierskap i selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem.

 

 

S-sak 52/06    Nytt styremedlem  -  forslag på kandidat

                        Notat

 

Vedtak:

 

Styret viser til de navneforslag som det er blitt enighet om, og ber Rektor fremme disse for departementet.

 

 

 

Orienteringssaker:

O-sak 16/06   Orientering om arbeid med virksomhetsstyring ved NTNU

                        Notat

 

O-sak 17/06   Opptak NTNU 2006

                        Notat

 

O-sak 18/06   Rapport om leder- og kompetanseutvikling 2005

                        Notat

 

O-sak 19/06   Årsrapport for etter- og videreutdanning NTNU 2005

 

O-sak 20/06   Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005

                        Notat

                        Styret ønsker at neste års rapport går mer på læringsmiljøarbeidet mer enn

                        utvalgets arbeid.

 

 

 

Eventuelt

 

1.         Styreleder foreslo at Styrets rolle og arbeid skal evalueres.  Styret ga

            styreleder og rektor fullmakt til å finne egnete personer for slik evaluering innen

1. halvår 2007.

 

2.         Morten Loktu minnet om at saken vedr. personalpolitikk har vært etterspurt av Styret.

            Rektor orienterte om behovet for en forankringsrunde mot organisasjonene før saken

            fremmes for Styret i oktober/evt. november-møtet.

 

3.         Svein Lorentzen minnet om at mediepolitikken ønskes som sak til Styret.

 

4.         Svein Lorentzen henviste til mail fra Rigmor Austgulen til Styrets øvrige medlemmer

            vedr. vurdering av evt. opprettelse av en juridisk master med teknologisk vinkling.

 

5.         Flere av styrets medlemmer etterspurte regnskap for utredningen av én-campusalternativet.  Styreleder viste til at det var naturlig at dette ble lagt fram for Styret i forbindelse med 

            årsregnskap.

 

 

Referatsaker:

 

Ref-sak 12/06            Referat fra møte 08.06.2006 i Arbeidsmiljøutvalget

 

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er fellesmøte med SINTEFs styre 13.09. og ordinært møte 12.10. 2006