NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet  NB MØTESTED! 
                                     Endret fra AB-fakultetet  tilbake til Styrets faste møterom
     

S T Y R E T 

Sakskart NTNUs styre      

har møte torsdag 26. mars 2009, kl. 10.00
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 14/09 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 25.02.2009
S-sak 15/09 Avsetninger knyttet til bevilgningsøkonomien ved NTNU  -  
prinsipper og tiltak
Notat
S-sak 16/09 Språkpolitiske retningslinjer for NTNU
Notat
S-sak 17/09 HMS Årsrapport 2008
Notat
S-sak 18/09 Utvikling av den sentrale faglige ledelsesfunksjonen
Notat
S-sak 19/09 Tilsetting av dekaner
Notat. U.off., Offl. § 25

Orienteringssak:

O-sak 1/09 Nedgangskonjunktur – utfordringer og muligheter for NTNU
Notat
O-sak 2/08 Anskaffelser og Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA)
Notat

Eventuelt

* * * * *
Neste møte i Styret er torsdag  23.04. 2009
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007