NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                          NB Merk møtested

universitet                                                                                                                                                                                     

                                                                

              

 

                                               S T Y R E T                                                   

 

 

har møte onsdag 25. august 2010, kl. 08.30

 

Møtested:      Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy

                       http://www.jegtvolden.no/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 43/10    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet reservoargeofysikk  - 

                        Søknadsrunde 2007

                        Notat.  Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 44/10    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 09.06.2010

 

S-sak 45/10    Budsjettforutsetninger 2011  -  strategiprosess og langtidsbudsjett

                        Notat

 

S-sak 46/10    Satsinger som finansieres over ramme Strategi- og omstillingsmidler

                        Notat

 

S-sak 47/10    Klage på vedtak om oppsigelse

                        Notat.  U.off., Offl § 13 jf. Fvtl § 13

 

S-sak 48/10    Klage på vedtak om oppsigelse

                        Notat.  U.off., Offl § 13 jf. Fvtl § 13

 

S-sak 49/10    Tildeling av ph.d-grad

                        Notat. U.off., Offl. § 23, 1. ledd

 

S-sak 50/10    Felles bibliotek for medisin, helse- og sosialfag i Kunnskapssenteret for

                        NTNU og HiST på Øya – Forskuttering av byggekostnader

                        Notat.

                       

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er tirsdag 14.09. 2010

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007