NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
     

S T Y R E T      

Sakskart NTNUs styre 

har møte onsdag 25. februar 2009, kl. 10.00
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak  4/09 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 26.01.2009
S-sak  5/09 Årsregnskapet for 2008 
Notat
S-sak  6/09 Rapport og planer 2008 - 2009
Notat
S-sak  7/09 Fordeling av ekstrabevilgning fra Kunnskapsdepartement ifb. med saldert budsjett 2008
Notat
S-sak  8/09 Valgreglement - forslag til endringer og oppdateringer
Notat
S-sak  9/09 Mandat, sammensetning og forretningsorden for fakultets- og 
instituttstyrer
Notat
S-sak 10/09 Utsatt offentliggjøring av forskningsresultat - Delegasjon til rektor
Notat
S-sak 11/09 Internasjonal handlingsplan 2009
Notat
S-sak 12/09 NTNUs styre 2009 – 2013  -  Forslag til eksterne styrerepresentanter
Notat
S-sak 13/09 Universitetsavisa  -  rapport fra Redaksjonsrådet
Notat

Eventuelt

* * * * *
Neste møte i Styret er torsdag  26.03. 2009
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007