NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                             Merk tid for møtestart

universitet                                                                                                                                                                                                                                                           

              

                                               S T Y R E T                                                   

 

 

har møte mandag 24. januar 2011, kl. 14.15

 

Møtested:  Røros  Hotell

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 1/11      Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 08.12. 2010

 

S-sak 2/11      Rapport og planer 2010 – 2011, Styrets innledning, rapport om styrets arbeid i 2010 og rapport om forvaltning av fullmakter

                        Notat 

 

S-sak 3/11      Klage på vedtak om oppsigelse – Vitenskapsmuseet

                        Notat. U.off., Offl. § 13, jf Fvtl § 13

 

 

Orienteringssak:

 

O-sak 1/11      Orientering om tildelingsbrev fra KD for 2011

                        Notat

 

                       

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er onsdag 23.02. 2011

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007