NTNU                                                                      

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                    

universitet                                                                                               (Godkjent uendret av

2006/1053/011.1                                                                                    Styret i møte 22.02.06)

24.01.2006 UD/BKR                                                                     

                     

                                                                                   

                                               P R O T O K O L L

 

fra møte i Styret 24.01.2006, kl. 13.00 – 15.00

Møtested: Quality Hotell, Røros

 

 

Deltakere:

 

Styret:

Cand.jur.  Marit Arnstad, styreleder

Professor Håkon With Andersen

Sekretariatsleder Kristin Dæhli

Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Student Jasmin Jahre

Professor An-Magritt Jensen

Direktør Morten Loktu

Professor Svein Lorentzen

Student Jens Andre Maseng

Siv.øk. Christian Thommessen

Stipendiat Terje Wahl

             

Forfall:

Professor Rigmor Austgulen    

 

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes

Prorektor Julie Feilberg

Prorektor Astrid Lægreid

Universitetsdirektør Per Ivar Maudal

Konsulent Beate K. Reinertsen

 

Dessuten møtte:

Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (O-sak 2)

Teknisk direktør Kjell Næsje (O-sak 1)

Studiedirektør Hilde Skeie (S-sakene 2-3)

 

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:

O-sak 2, S-sakene 1 – 3, O-sak 1, Eventuelt

__________________________________________________________________________


 

S-sak 1/06      Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 08.12.2005

 

Vedtak:

 

Styrets protokoll fra møtet 07./08.12.2005 godkjennes

 

 

S-sak 2/06      Regulering av opptaket til NTNU

                        Notat

 

Vedtak:

 

Det innføres en generell adgangsbegrensning for studier ved NTNU for studieåret 2006/2007 på grunn av de økonomiske rammebetingelsene som er lagt fra departementets side.

 

Styret imøteser en bred debatt om adgangsbegrensning som egen sak.

 

 

S-sak 3/06      Studierett – årsstudier - forslag til endringer i studieforskriften

                        Notat

 

Vedtak:

 

Endringer i Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

Fastsatt av Styret ved NTNU 24.01.2006 med hjemmel i lov av 01.04.05 nr. 15 om universiteter og høyskoler §§ 3-3 nr. 1 og 3-9 nr. 7.

 

I Forskrift av 07.12.2005 nr. 1684 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer:

 

§ 2  Definisjoner

Følgende tilføyes tilslutt i § 2 Definisjoner:

årsstudium   Strukturerte emnegrupper á 60 studiepoeng med eget opptak.

 

§ 4 skal lyde:

 

§ 4  Studierett og studieprogresjon

1.      Opptak gir studierett til emnene i studieprogrammet, årsstudiet eller enkeltemner som studenten er tatt opp til. Studieretten gir adgang til de emnene som er spesifisert i utdanningsplanen etter den progresjonen som fakultetet har godkjent. Studieretten gjelder fra den dagen NTNU mottar studentens bekreftelse på opptaket.

2.      Studieretten opphører når

-        studenten oppfyller kravene for tildeling av vitnemål for fullført studieprogram

-        studenten har fullført årsstudiet

-        studentens studieprogresjon er for lav etter nr. 3 eller 5

-        studenten selv bekrefter at han/hun trekker seg fra studieprogrammet før det er fullført

-        studenten ikke har betalt semesteravgift innen fristen, jf. § 6.

3.      I studieprogram som er inndelt i årskurs/kull, kan en student ikke stå igjen med mer enn 22,5 studiepoeng fra de to foregående årskurs/kull for å gå videre i neste årskurs. Studenter som skal gå videre til 4. årskurs/kull kan ikke gjenstå med emner fra 1. årskurs/kull. Studenter som skal gå videre til 5. årskurs/kull kan ikke gjenstå med emner fra 1. og 2. årskurs/kull, og studenter som skal gå videre til 6. årskurs/kull kan ikke gjenstå med emner fra 1., 2. og 3. årskurs/kull.

For å videreføre studieretten i disse studieprogrammene kan en student ikke stå igjen med mer enn 22,5 studiepoeng og ikke bruke mer enn 2 år i samme årskurs/kull. Tiden i hvert årskurs/kull skal korrigeres for permisjoner og ut fra en eventuell redusert studieprogresjon (deltidsstudier), som må være godkjent i utdanningsplanen, jf. §§ 5, 7 og 8.

Det skal fremgå av studieplanen om studieprogrammet er inndelt i årskurs/kull, jf. § 14 nr. 1.

 

Studenter som søker nytt opptak til samme studieprogram vil, når innpassing skal skje, få medregnet eventuell tidligere studietid i det årskurset/kullet studenten blir plassert i. Det samme gjelder dersom det er stor grad av likhet mellom det studieprogrammet studenten har søkt opptak til og det studieprogrammet studenten har eller har hatt studierett til. Det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen dersom det er gått mer enn 3 år siden studieretten opphørte. Rektor fatter vedtak.

4.      Fakultetet selv fatter vedtak om opphør av studieretten ut fra disse bestemmelsene. Fakultetet selv kan i spesielle tilfeller ved f.eks. sykdom, større familiære vansker, når størstedelen av studiet er gjennomført, ved særlige faglige forhold (oppflytting) eller andre tungtveiende grunner dispensere fra bestemmelsene i nr. 3. Der NTNUs styre har opprettet et overfakultært styre for en gruppe studieprogram, har dette styret myndighet til å treffe vedtak i dispensasjonssaker.

5.      Student som ikke går inn under nr. 3, mister studieretten dersom han/hun ikke har avlagt studiepoeng i løpet av et studieår i det studieprogrammet eller årsstudiet studenten har fått studierett til. Dette gjelder ikke hvis studenten har meldt seg til og møtt til en eller flere eksamener i studieprogrammet eller årsstudiet eller dersom det er avtalt i utdanningsplanen at studenten ikke skal avlegge studiepoeng. Fakultetet selv fatter vedtak om opphør av studieretten.

6.      En student som er tatt opp til et studieprogram og som følger dette med normal studieprogresjon (uten korreksjon for permisjoner og redusert studieprogresjon) har krav på at programmets faglige mål, nivå og struktur ikke endres i den tiden han/hun har studierett til programmet.  Studenten må likevel akseptere at det kan bli endringer i programmets emner og oppbygging så lenge dette ikke medfører at studenten blir forsinket i sin progresjon.

7.      En student som er tatt opp til et studieprogram, årstudium eller enkeltemner ved NTNU, har rett til å melde seg til vurdering i andre emner hvis han/hun fyller kravene til det. Studenten har også rett til å følge undervisning i emner utenfor studieprogrammet eller årsstudiet dersom adgangen til emnene ikke er begrenset. Disse rettighetene har studenten også etter at studieprogrammet er fullført.


 

§ 6 nr. 1 skal lyde:

 

§ 6 Registrering

1.      Studenter med studierett ved NTNU plikter å registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU hvert semester innen de frister rektor fastsetter. Fristene skal kunngjøres i studiehandboka og på NTNUs nettsider. Studenter som ikke betaler semesteravgift innen fristen, i samsvar med Forskrift om studentsamskipnader av 12.02.01 § 10, mister studieretten. Fakultetet selv fatter vedtak om opphør av studierett på grunn av manglende betaling av semesteravgift.

 

 

Ny § 13a skal lyde:

 

§ 13a  Årsstudium

Rektor oppretter og nedlegger årsstudier etter forslag fra Utdanningsutvalget.  Rektor fastsetter hvilket fakultet som skal administrere årsstudiet.

 

Endringen i § 2 og ny § 13a trer i kraft straks.

Endringene i §§ 4 og 6 trer i kraft fra studieåret 2006/2007.

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 1/06     NTNUs eiendomsforvaltning – status 2005/2006

                        Notat

                        Orienteringen utsettes og fremmes på nytt sammen med sak om mulig

innføring av intern leie

 

O-sak 2/06     Forskningsfusksaken

                        Rektor ga en muntlig orientering om status i saken.

Styret tar dette til etterretning og ber rektor - parallelt med

granskningskommisjonens arbeid - å vurdere tiltak/videre oppfølging (bl.a.

kvalitet, kriterier medforfatterskap)

                       

 

 

Eventuelt.

 

1.         Jens André Maseng viste til Ref-sak 1/06 og støtter Utdanningsutvalgets forslag til

            tiltak for rekruttering

           

2.         Svein Lorentzen etterlyste langsiktig agenda for Styret (Årshjul).

            Årshjulet legges ut på web

 

3.         Morten Loktu gjorde oppmerksom på at matematikkmiljøet søker eksternt for å få

            finansiering til rekrutteringsprosjekt i realfag og teknologi


 

 

Referatsaker:

 

Ref-sak 1/06  Referat fra møte 24.11.05 i Utdanningsutvalget

 

Ref-sak 2/06  Referat fra møte 15.12.05 i Utdanningsutvalget

 

Ref-sak 3/06  Referat fra møte 19.12.05 i Klagenemnda

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er berammet til onsdag 22.02.2006