NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                 
universitet 
                                      

S T Y R E T 

Sakskart NTNUs styre

har møte torsdag 23. april 2009, kl. 10.00
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

S-sak 20/09 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 26.03.2009
S-sak 21/09 Tiltaksplan for medvirkning og internkommunikasjon
Notat
S-sak 22/09 Oppnevning av æresdoktorkomité
Notat
S-sak 23/09 Styring og ledelse av instituttlike enheter
Notat
S-sak 24/09 Det historisk-filosofiske fakultet - søknad om navneskifte
Notat
S-sak 25/09 Adgang til å delta ved Erasmus Mundus-søknader V-09
Notat
S-sak 26/09 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (medisinske adferdsfag).
Søknadsrunde 15.09.2008
Notat.  U. off., Offl § 25
S-sak 27/09 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (molekylærmedisin)
Søknadsrunde 15.09.2008
Notat.  U. off., Offl § 25
S-sak 28/09 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (psykiatri)
Søknadsrunde 15.09.2008
Notat.  U. off., Offl § 25
S-sak 29/09 Tilsetting av prorektorer
Notat.  U.off., Offl § 25
(Saken ikke ferdig)
S-sak 30/09 Oppnevning av nasjonal komité innen kjemisk prosessteknologi
Notat

Orienteringssaker:

O-sak 3/09 Faglig ledelse
Notat
O-sak 4/09 Norskkurs for fremmedspråklige: Dimensjonering, innhold og ressursutnyttelse
Notat

Eventuelt

* * * * *
Neste møte i Styret er torsdag  14.05. 2009
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007