NTNU                                                                      

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                    

universitet                                                                                               (Godkjent av Styret

2006/1053/011.1                                                                                     i møte 15.03.06)

22.02.2006 UD/BKR                                                                     

                   

                                                                                   

                                               P R O T O K O L L

 

fra møte i Styret 22.02.2006, kl. 10.00 – 15.30

Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

 

 

Deltakere:

 

Styret:

Cand.jur.  Marit Arnstad, styreleder

Professor Rigmor Austgulen    

Sekretariatsleder Kristin Dæhli

Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen

Student Jasmin Jahre

Professor An-Magritt Jensen

Stipendiat Kristin H. Kaggerud

Direktør Morten Loktu

Professor Svein Lorentzen

Student Jens Andre Maseng

Markedsdirektør Anne Kathrine Slungård

             

Forfall:

Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Siv.øk. Christian Thommessen

Stipendiat Terje Wahl

 

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes

Prorektor Julie Feilberg

Prorektor Astrid Lægreid

Universitetsdirektør Per Ivar Maudal

Konsulent Beate K. Reinertsen

 

Dessuten møtte:

Økonomidirektør Frank Arntsen (S-sakene 9-10)

Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (S-sak 10)

Fung. organisasjonsdirektør Per Kjøl (S-sakene 9, 10, O-sak 6)

Teknisk direktør Kjell Næsje (S-sakene 9, 10, 12)

Studiedirektør Hilde Skeie (S-sakene 9, 10, 11, O-sakene 4-5)

 

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, O-sak 3, S-sakene 11, 8, 4, O-sakene 4 - 6, S-sakene 9, 10, 12, 13, Eventuelt

 

 

Muntlig orientering:

 

Marit Arnstad tok opp Adresseavisens oppslag 22.02.06 vedr. NTNUs plassering som nr 400 på rankingliste over verdens beste læresteder fra The Times Higher Education Supplement.  Rektor ga eksempler på målekriterier.  Rigmor Austgulen ba om en sak vedrørende de kriterier som ligger til grunn for rangering og mulige tiltak knyttet til forbedringer.

 

 

S-sak 4/06      Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 24.01.06

 

Vedtak:

 

Protokoll fra Styrets møte 24.01.2006 godkjennes

 

 

S-sak 5/06      Oppnevning av ny nasjonal komité innen medisin (allmennmedisin)

                        Søknadsrunde 15. september 2004

                        Notat.  U.off. § 6.4.

                        Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt, 27.01.2006

 

Vedtak:

 

Styret oppnevner:

 

Professor Anders Bærheim, Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Professor Jørgen Lous, Department of General Practice, Institute of Public Health, University of Southern Denmark

Professor Birgitta Hovelius, Medisinsk fakultet, Universitetet i Lund, Sverige

som sakkyndige i ny nasjonal komité innen fagområdet medisin (allmennmedisin), søknadsrunde 15. september 2004.

 

Professor Anders Bærheim oppnevnes som komiteens administrator.

 

 

S-sak 6/06      Søknad om opprettelse av PhD-program i tverrfaglig barneforskning  - 

                        Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

                        Notat

                        Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt, 07.02.2006

 

Vedtak:

 

1.      Styret oppretter et PhD-program i tverrfaglig barneforskning ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, fra høsten 2006.

 

2.      Det forutsettes at programmet iverksettes innenfor fakultets gjeldende økonomiske rammer.

 

 

S-sak 7/06      Forslag til endring av vedtekter for Direktør Sven Adolf Solbergs

                        forskningsfond ved NTH

                        Notat

                        Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt, 09.02.2006

 

Vedtak:

 

Styret viser til saksnotat med vedlegg i S-sak 7/06 og godkjenner de fremlagte nye vedtekter for Direktør Sven Adolf Solbergs Forskningsfond ved NTH.

 

 

S-sak 8/06      Arbeidsavtale for rektor

                        Notat.  U.off. § 6.1, nr 2 a)

 

Vedtak:

 

Styret slutter seg til framlagt forslag til arbeidsavtale med stillings- og resultatkrav med de endringer som ble fremlagt i møtet. Styreleder gis i fullmakt å legge fram forslag overfor Kunnskapsdepartementet om tilleggslønn i henhold til de bestemmelser som gjelder for Statens lederlønnsordning.

 

Avstemming:

Det ble stemt over styreleders forslag om å søke departementet om 10 % tilleggslønn fra d.d.

Vedtatt mot 3 stemmer (Austgulen, Jensen, Lorentzen). 

 

(Styrenotatet er ikke lenger unntatt offentlighet når lønnsspørsmålet er avgjort av departementet)

 

 

S-sak 9/06      Budsjettmål for 2006  -  oppfølging av styringsdialogen

                        Notat

Vedtak:

 

Reviderte budsjettmål for 2006 vedtas.

 

 

S-sak 10/06    NTNUs budsjettdokument 2005 – 2007

                        Notat

 

Vedtak:

 

1.         Styret slutter seg til den foreløpige tilstandsvurderingen som kommer til uttrykk i kap

            2 og til rapportering om virksomheten i 2005 som beskrives i kap 3 – 9.

2.         Styret slutter seg til resultat- og aktivitetsmålene som er satt for 2006, med de

            merknader som fremkom i møtet

3.         Styret tar til etterretning anslaget til bevilgningsramme for 2007.

4.         Rektor gis fullmakt til å ferdigstille NTNUs budsjettdokument for 2005 – 2007 på

            grunnlag av debatten i Styret.

 

 

S-sak 11/06    2-årig masterprogram i entreprenørskap

                        Notat.  U.off. § 5 a

 

Vedtak:

 

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) gis myndighet til å tildele graden master i entreprenørskap til studentene 653268 og 645731 når de har fullført det 2-årige masterprogrammet i entreprenørskap.

 

 

S-sak 12/06    Intern husleieordning ved NTNU   

                        Notat

 

Vedtak:

 

Rektor bes utarbeide et beslutningsgrunnlag om hvorvidt og hvordan den nåværende ordning med internhusleie ved NTNU bør endres. Styret slutter seg til at Rektor nedsetter en arbeidsgruppe som foreslått med bred representasjon fra fakultetene. Styret antar at det er mulig å fatte vedtak tidsnok til at en eventuell ny internhusleieordning kan iverksettes fra 1.jan. 2007.

 

 

S-sak 13/06    Høringsrunde om NTNU/HiST 2020  -  eventuell samlokalisering                                  Notat

 

Vedtak:

 

Styret har samlet seg om innholdet i et høringsbrev basert på utkast fra Rektor og utkast fra Svein Lorentsen fremlagt i møtet.  Rektor bes om å ferdigstille brevet i samarbeid med Styrets leder. 

 

Rektor, Morten Loktu og Svein Lorentzen utformer et forslag til om og hvordan en spørreundersøkelse rettet mot den enkelte medarbeider og student skal utformes.  Dette forslaget behandles i Styrets møte 15. mars.

 

An-Magritt Jensen ba om følgende protokolltilførsel:

”An-Magritt Jensen mener at det var samstemmighet i styret om at en spørreundersøkelse blant ansatte og studenter vedrørende samlokalisering er ønskelig. Rektor, Morten Loktu og Svein Lorentzen utformer forslag til hvordan en slik undersøkelse skal utformes. Dersom de mot formodning ikke skulle bli enig om et forslag, vil styret ta saken opp til ny diskusjon.”

 


 

Orienteringssaker:

 

O-sak 3/06     Organisering av ledelsen  -  ramme for videre arbeid

Rektor ga en muntlig orientering om organisering av Rektoratet 

og dekangruppen/VM (Dekanmøtet).  Styret avventer en bredere gjennomgang

av fullmaktskart og en plan for organisasjonsutvikling.  

 

O-sak 4/04     Strategisk planlegging av NTNUs studieprogramportefølje

                        Notat

 

O-sak 5/06     Sensurfrist masteroppgaver/hovedoppgaver

                        Notat

 

O-sak 6/06     Trøndelags historie  -  Samenes historie

                        Notat

 

 

 

Eventuelt.

Rigmor Austgulen refererte til Adresseavisens oppslag 22.02.06 om at hver fjerde doktorgrad ved HF og SVT refuseres.  An-Magritt Jensen orienterte om forholdene ved SVT.

 

 

Referatsaker:

 

Ref-sak 4/06  Referat fra møte 02.02.2006 i Utdanningsutvalget

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er berammet til onsdag 15.03.2006