NTNU                                                                      

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                    

universitet                                                                                               (Godkjent av Styret

2006/1053/011.1                                                                                     i møte 10.05.06)

15.03.2006 UD/BKR                                                                                (Se merknad S-sak 21/06)

           

                                                                                   

                                               P R O T O K O L L

 

fra møte i Styret 15.03.2006, kl. 10.00 – 15.00

Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

 

 

Deltakere:

 

Styret:

Cand.jur.  Marit Arnstad, styreleder

Professor Rigmor Austgulen    

Sekretariatsleder Kristin Dæhli

Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Student Jasmin Jahre

Professor An-Magritt Jensen

Direktør Morten Loktu   (forlot etter beh. av S-sak 18/06)

Professor Svein Lorentzen

Student Jens Andre Maseng

Siv.øk. Christian Thommessen

Stipendiat Terje Wahl

             

 

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes

Prorektor Julie Feilberg

Prorektor Astrid Lægreid

Universitetsdirektør Per Ivar Maudal

Konsulent Beate K. Reinertsen

 

Dessuten møtte:

Økonomidirektør Frank Arntsen (S-15, 22, O-sak 11)

Teknisk direktør Kjell Næsje (S-O-sak 9)

Studiedirektør Hilde Skeie (S-sakene 16, 21, O-sak 10)

Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sakene 17, 18)

 

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orientering, S-sakene 14, 17, 18, 15, 16, 22, 21, O-sakene 10, 11, S-sak 20, O-sakene 7, 9, S-sak 19, O-sakene 12, 13 Eventuelt


 

Muntlig orientering:

 

Rektor orienterte om internasjonale systemer for rangering av universiteter, universitetenes rolle i dette og NTNUs deltakelse i utviklingen av et system for internasjonal vurdering av universiteter.

 

 

S-sak 14/06    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 22.02.06

 

Vedtak:

 

Protokoll fra Styrets møte 22.02.2006 godkjennes

 

 

S-sak 15/06    Styrets årsberetning og årsregnskapet for 2005

                        Notat

 

Vedtak:

 

Styret vedtar den fremlagte årsberetningen som styrets årsberetning for 2005

 

Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser et årsresultat på 2,5 mill. kr for 2005, en egenkapital på 138,2 mill. kr pr. 31.12.05 og avsetning for forpliktelser på kr 412,1 mill som NTNUs årsregnskap for 2005.

 

Administrasjonen gis fullmakt til å oppdatere tall i årsberetningen etter hvert som endelig innrapporterte tall foreligger.

 

 

S-sak 16/06    Opptaksrammer og regulering av studier ved NTNU studieåret 2006/2007

                        Notat

 

Vedtak:

 

Opptaksrammer og adgangsregulerte emner ved NTNU 2006/2007:

 

1.      Det tas maksimalt opp 1475 studenter til master i teknologi / sivilingeniør til studieåret 2006/2007

·        Det holdes tilbake 250 studieplasser i master i teknologi/siv.ing. til endelig fordeling etter at årets søkertall foreligger. Rektor gis fullmakt til å fordele disse.

·        Rektor gis fullmakt til å øke totalrammen for master i teknologi / sivilingeniør-studiene til 1475, dersom det i søkermassen er kvalitetsmessig grunnlag for det.

·        Det fordeles i første runde 1225 studenter til master i teknologi / sivilingeniør-studiet til studieåret 2006/2007.

2.      Det tas opp 75 studenter til master i arkitektur / sivilarkitekt-studiet til studieåret 2006/2007.

3.      Det tas opp 120 studenter til medisinstudiet ved Det medisinske fakultet til studieåret 2006/2007.

 

Endelig fordeling av rammen mellom 5-årige og 2-årige programmer i teknologi fastsettes i samråd med fakultetet. Underliggende tabeller for Master i teknologi / sivilingeniør er justert i hht punkt 5.

 

Rektor gis fullmakt til å justere opptaksrammene til de adgangsregulerte programmene og emner innen de allmennvitenskapelige studiene samt de internasjonale mastergradene for å utnytte kapasiteten best mulig på de ulike programmer/emner.

 

Det holdes tilbake 15% av studieplassene til grunnutdanninger innen de allmennvitenskapelige studier på Historisk-filosofisk fakultet og på Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, av hhv 1463 og 2215 plasser, i påvente av endelige avklaring på kutt i studenttallet som NTNU er pålagt å foreta. Dette tilsvarer 552 studenter. Underliggende tabeller for HF- og SVT-fakultetet er ikke justert for denne reduksjonen. Trekk av disse studieplassene vil bli foretatt i samråd med fakultetene.

 

Det tas ikke opp nye studenter kun til Enkeltemner, og tabellene knyttet til disse, er derfor ikke interessante for de totale opptaksrammene. Disse er vedlagt da det kun er styret som kan dimensjonere størrelsen for opptakene til disse. Opptakene til Enkeltemner berøres av endringer til opptaksrammen for de programmene de er tilknyttet.

 

 

 

5-årig master i teknologi/sivilingeniørstudiet:

 

 

 

STUDIUM

H06

V07

 

 

 

 

 

MASTER 5-ÅRIG:

 

 

194 760

Datateknikk:

110

 

194 798

Tekn. kyb:

85

 

194 761

Elektronikk

75

 

194 770

Komm.tek: (1)

50

 

194 769

Energi/miljø: (2)

90

 

194 757

Geo/petr:

65

 

194 765

Marin:

70

 

194 759

Bygg/miljø:

165

 

194 766

Produktutv./prod:

120

 

194 768

Industriell design:

25

 

194 905

Ing.vit og IKT:

35

 

194 763

Fys/mat: (3)

95

 

194 764

Kjemi- og biotekn: (3)

70

 

194 755

Matr.tekn: (3)

30

 

194 937

Nanoteknologi

30

 

194 767

Ind. øk:

110

 

Sum studenter i master teknologi/siv.ing:

 

1225

 

 

 

 

 

[1] Dersom søkermassen tilsier det, ønskes rammene økt, evt. opp til 110.

 

 

[2] 20 studieplasser overføres til det internasjonale masterprogrammet Electrical Power Engineering.

 

 

[3] Opptaksrammene bør ligge innenfor følgende intervaller:

 

       Studieprogram i fysikk og matematikk: 100-120.

 

 

       Studieprogram i kjemi- og bioteknologi: 60-120.

 

 

       Studieprogram i materialteknologi: 25-35.

 

 

 

 

 

 

IME-fakultetet:

 

 

 

 

STUDIUM

H06

V07

 

 

 

 

 

BACHELOR 3-ÅRIG:

 

 

194 395

Informatikk

80

 

194 854

Biomatematikk:

10

 

194 862

Matematikk og stat:

30

 

 

ÅRSSTUDIER:

 

 

194 205

Matematikk og statistikk:

30

 

194 188

Informatikk:

15

 

194 747

Åpne emner realfag

50

 

 

MASTER 2-ÅRIG:

 

 

194 9560

Matematikk

5

 

194 9561

Statistikk

5

 

194 9562

Informatikk - informasjonsforvaltning

9

 

194 9563

Informatikk - komplekse datasystemer

6

 

194 9564

Informatikk - kunstig intelligens og læring

11

 

194 9565

Informatikk - systemarbeid og MMI

14

 

 

INTERNASJ. MASTER 2-ÅRIG:

 

 

 

Security and Mobile Computing (2)

15

 

 

Information systems

20

 

 

Mathematics

10

 

194 9985

Electric Power Engineering (1)

20

 

Sum studenter IME-fakultetet:

 

330

 

 

 

 

 

[1] Kvote: 5, egenfinansierte: 5 og norske/nordiske: 10.

Det bemerkes viktigheten av en fleksibel praktisering av rammene ut fra antallet kvalifiserte søkere, og behovet for kandidater dersom det kommer få studenter opp i 4. årskurs i det ordinære Energi- og miljøstudiet.

[2] Har egen opptaksprosedyre.

 

 

 

 

 

IVT-fakultetet:

 

 

 

 

STUDIUM

H06

V07

 

 

 

 

 

BACHELOR 3-ÅRIG:

 

 

194 859

Geologi:

20

 

 

MASTER 2-ÅRIG:

 

 

194 9591

Geologi:

5

5

 

INTERNASJ. MASTER 2-ÅRIG:

 

 

194 9600

Hydropower Development (1)

14

 

194 9598

Petroleum Engineering (2)

28

 

194 9599

Petroleum Geosciences (2)

 

 

Ikke søkn.web!

Marine Technology (3)

20

 

194 9601

Coastal and Marine Civil Engineering (4)

20

 

194 9594

Geotechnics and Geohazards (5)

30

 

194 9595

Industrial Ecology (6)

23

 

194 9596

Reliability, Availability, Maintainability and Safety (7)

23

 

Sum studenter IVT-fakultetet:

 

183

5

 

 

 

 

[1] Kvote: 8, egenfinansierte: 2 og norske/nordiske: 4.

 

 

[2] Kvote: 9 egenfinansierte: 15 og norske/nordiske: 4.

 

 

[3] Kvote: 7, egenfinansierte og norske/nordiske: 13.

 

 

[4] Kvote: 10, egenfinansierte: 4 og norske/nordiske: 6.

 

 

[5] Kvote: 15, egenfinansierte: 5 og norske/nordiske: 10.

 

 

6] Kvote: 8, egenfinansierte og norske/nordiske: 15.

 

 

[7] Kvote: 7, egenfinansierte: 8 og norske/nordiske: 8.

 

 

 

 

 

 

 

NT-fakultetet:

 

 

 

 

STUDIUM

H06

V07

 

 

 

 

 

MASTER 5-ÅRIG:

 

 

194 855

Bioteknologi:

30

 

 

BACHELOR 3-ÅRIG:

 

 

194 327

Biologi:

90

 

194 857

Fysikk:

40

 

194 860

Kjemi:

40

 

 

MASTER 2-ÅRIG:

 

 

194 9570

Celle- og molekylærbiologi (1)

7

5

194 9571

Etologi (1)

7

5

194 9572

Evolusjonsbiologi og systematikk/taksonomi (1)

2

1

194 9573

Fysiologi (1)

7

5

194 9574

Marin biologi (1)

6

3

194 9576

Økologi (1)

7

5

194 9575

Bioteknologi (1)

5

3

194 9577

Cellebiologi for medisinsk teknisk personell (1)

11

7

194 9578

Forurensningsfag (miljøtoksikologi og forurensningskjemi) (1)

6

4

194 9579

Fysikk (1)

12

8

194 9525

 

Biokjemi (1)

3

2

194 9527

Kjemididaktikk-kjemiformidling (1)

3

2

194 9523

Naturmiljøkjemi og analytisk kjemi (1)

4

2

194 9526

Organisk kjemi (1)

4

3

194 9524

Strukturkjemi (1)

4

3

194 9581

Kvantitativ biologi (1)

5

3

194 9582

Marine ressurser/akvakultur (1)

9

6

194 9583

Naturressursforvaltning (1)

9

6

 

INTERNASJ. MASTER 2-ÅRIG:

 

 

 

Condensed Matter Physics and Biophysics (2)

20

 

 

Light Metals Production (6)

7

 

 

Medical technology (6)

5

 

Sum studenter NT-fakultetet:

 

343

73

 

ENKELTEMNER:

 

 

BI1004

Fysiologi (3)

120

 

AK2001

Mikrobiologi/parasittologi/patologi

 

 

AK3000

Radioimmunologiske metoder

15

 

AK3001

Fororganismer i marin yngelprod.

10

 

BI2015

Molekylærbiologi lab.kurs

24

 

BI2035

Ferskvannsøkologi

15

 

BI2036

Marin biodiversitet

12

 

ZO2050

Funksjonell anatomi

30

 

BI3013

Eksperimentell cellebiologi (4)

12

 

BI1001

Celle- og molekylærbiologi (5)

 

150

BI1002

Faunistikk og floristikk i norske økosystem (3)

 

100

BI2061

Vannkjemi/oseanografi

 

15

BI 2071

Forurensningsbiologi

 

40

ZO2051

Histologi

24

 

AK2003

Grunnkurs i akvakultur

 

32

BI3017

Biovisualisering

 

15

BI 3073

Gentoksikologi

 

15

TBT4100

Biokjemi GK (8)

120

 

TBT4105

Biokjemi VK (8)

 

100

TBT4110

Mikrobiologi (8)

 

60

TBT4135

Biopolymerkjemi (8)

36

 

TBT4130

Miljøbioteknologi (8)

 

24

TBT4140

Biokjemiteknikk (8)

35

 

TBT4145

Molekylærgenetikk (8)

60

 

KJ1020

Organisk kjemi (7)

 

140

KJ2091

Lærerutdanningsprosjekt i kjemi

6

 

RFEL3093

Episoder i naturvitenskapens historie

30

 

 

 

 

 

[1] Tallene er disponible studieplasser for høst og vår med mulighet for å supplere i våropptaket til grensen

 

 

er nådd. Tallene gjelder for studenter som veiledes av instituttene alene. I noen tilfeller nyttes eksterne,

faglige veiledere som utfører det meste av veiledningen. Evt. studenter med slike veiledere kan komme i

 tillegg til de oppgitte tallene.

 

 

[2] Kvote: 8, egenfinansierte: 6 og norske/nordiske: 6.

 

 

[3] Av emnets plasser er 90 forbeholdt studenter som ble tatt opp til bachelorprogrammet i

 

 

biologi høsten 2005 og som i 2006 i programmets 2. og 3.semester skal ta BI1002, BI1003 og BI1004. De

gjenværende plassene er tiltenkt studenter som er tatt opp til lærerutdanning(master) i realfag,

 

bachelorprogram i biomatematikk, masterprogram(5-årig) i bioteknologi, emnekombinasjon

 

 

molekylærbiologi (kun BI1004) og studenter som vil ha emnet som enkeltemne.

 

 

[4] Emnet kan vurderes dublert dersom et stort antall studenter melder seg.

 

 

[5] Av emnets 150 plasser er 120 plasser forbeholdt de studentene som blir tatt opp til bachelorprogram i

 

 

biologi (90) og masterprogram (femårig) i bioteknologi(30) høsten 2006 og som våren 2007 går i

 

programmets andre semester. De gjenværende plassene er tiltenkt studenter fra bachelorprogram i

 

biomatematikk, bachelorprogram i kjemi, studieretning biokjemi og fra masterprogram (5-årig) i

 

læreutdanning i realfag. Studenter som ikke har studierett på de nevnte programmene kan ikke tildeles

plass før etter behovet til studenter med nevnte programtilhørighet er tilfredstilt.

 

 

[6] Antall plasser for søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn.

 

 

[7] Av de 140 plassene på KJ1020 er 70 plasser forbeholdt de studentene som blir tatt opp til

 

 

bachelorprogram i kjemi(40) og masterprogram (femårig) i bioteknologi(30) høsten 2006 og som våren 2007

går i programmets andre semester. De gjenværende plassene er tiltenkt studenter fra bachelorprogram i

biologi (50 plasser), bachelorprogram i biomatematikk og fra masterprogram (5-årig) i læreutdanning i

realfag (uansett opptaksår). Studenter som ikke har studierett på de nevnte programmene kan ikke tildeles

plass før etter behovet til studenter med nevnte programtilhørighet er tilfredstillet. I tvilstilfeller kan

 

 fakultetet eller Institutt for kjemi kontaktes.

 

 

[8] Dette er emner fra teknologistudiet (emnekode TBT-) som benyttes både i teknologi-og

 

 

realfagsstudieprogrammene. De oppgitte antall studieplasser gjelder dermed både teknologi- og

 

realfagstudenter. Som vanlig ber vi om at det endelige opptaket til emnene foretas i samråd med Institutt

 for bioteknologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

HF-fakultetet:

 

 

 

 

STUDIUM

H06

V07

 

 

 

 

 

BACHELOR 3-ÅRIG:

 

 

194 439

Drama og teater

40

 

194 200

Kunsthistorie

120

 

194 476

Musikkteknologi

20

 

194 437

Musikkvitenskap

30

 

194 478

Arkeologi

40

 

194 479

Filosofi

25

 

194 481

Historie

115

 

194 482

KRL

20

 

194 904

Kulturminneforvaltning

20

 

194 460

Middelalderkunnskap

35

 

194 929

Religionsvitenskap

35

 

194 847

Filmvitenskap

60

 

194 646

Medieproduksjon

14

 

194 851

Medievitenskap

150

 

194 456

Allmenn litteraturvitenskap

35

 

194 887

Engelsk

90

 

194 793

Europakunn. med fransk

10

 

194 795

Europakunn. med tysk

10

 

194 870

Europakunn. med engelsk

20

 

194 930

Fonetikk

10

 

194 888

Fransk

30

 

194 931

Gresk

5

 

194 837

Informatikk, språk og kultur

10

 

194 932

Latin

14

 

194 457

Lingvistikk

10

 

194 889

Nordisk

50

 

194 901

Språklig kommunikasjon

25

 

194 933

Swahili

10

 

194 890

Tysk

25

 

 

Utøvedne musikkutdanning

50

 

 

Dansevitenskap (Neste opptak H2007- ramme på 30 plasser)

0

 

 

ÅRSSTUDIER:

 

 

194 272

Kunsthistorie

30

 

194 366

Filosofi

15

 

194 179

Historie

45

 

194 626

KRL

5

 

194 910

Religionsvitenskap

15

 

194 615

Allmenn litteraturvitenskap

15

 

194 170

Engelsk

50

 

194 174

Fransk

10

 

194 210

Nordisk

20

 

194 912

Spansk

20

 

194 244

Tysk

10

 

194 715

Åpne emner humanistiske fag

90

 

 

MASTER 2-ÅRIG:

 

 

194 9500

Allemenn litteraturvitenskap (21)

5

 5

194 9501

Arkeologi - Profesjonsrettet (2)

6

 

194 XXXX 

Arkeologi - Forskningsrettet (2)

6

 

194 9502

Drama Teater (21)

5

 

194 9503

Engelsk (21)

10

 10

194 9504

Filosofi (21)

10

 5

194 9505

Filmvitenskap

10

 

194 9506

Fonetikk (21)

5

 5

194 9507

Fransk (21)

5

 5

194 9508

Historie (21)

40

 

194 9509

Lingvistikk (21)

10

 5

194 9510

Kunsthistorie

10

 

194 9511

Medieproduksjon

4

 

194 9512

Medievitenskap (Visuell kommunikasjon)

10

 

194 9513

Musikkvitenskap (21)

15

 5

194 9514

Nordisk språk og litteratur (21)

20

 10

194 9515

Religionsvitenskap

5

 5

194 9516

Språklig komm.

5

 

194 9517

Tverrfaglige kulturstudier

30

 

194 9518

Tysk

10

 

194 9519

Kristendomskunnskap (KRL) (21)

5

 5

194 9521

Musikkteknologi

15

 

194 9553

Kulturminneforvaltning (3)

10

 

194 9557

Europakunnskap med engelsk

10

 

194 9558

Europakunnskap med fransk

5

 

194 9559

Europakunnskap med tysk

5

 

 

Utøvedne musikkutdanning

15

 

 

Dansevitenskap (Neste opptak H07- ramme på 25 plasser)

0

 

 

INTERNASJ. MASTER 2-ÅRIG:

 

 

194 9520

Maritim Archaeology (20)

6

 

 

English Language and Linguistics (18)

8

 

 

Linguistics (Lingvistikk) (19)

7

 

Sum studenter HF-fakultetet:

 

1725

60

 

ENKELTEMNER:

 

 

ARK1120

Feltarkeologisk metode 1 (4)

 

60

ARK2220

Feltarkeologisk metode 2

 

40

DANS1006

Allmenn folkedanspedagogikk

30

 

DANS1007

Folkedansmetodikk I

 

30

DANS1008

Folkedansmetodikk II

 

30

DANS1009

Folkedansmetodikk III

 

30

DANS1010

Folkedansmetodikk IV

 

30

DANS2011

Etnokoreologi (5)

40

 

DRA1002

Improvisasjon og rollespill

 

45

DRA1003

Teaterproduksjon

 

45

DRA2001

Dramaturgi og komposisjon (6)

45

 

DRA2002

Drama/teater og kulturproduksjon (6)

45

 

DRA2003

Prosjektoppgave

 

40

EUR1001

Europakunnskap I

40

 

EUR1101

Europakunnskap II (7)

40

 

EUR2001

Europakunnskap II

40

 

FILM1001

Film og fortelling (8)

84

 

FILM1006

Filmen i fjernsynsalderen (9)

104

 

FILM1012

Film: teori og kultur (10)

 

70

FILM2001

Dokumentar (11)

109

 

FILM2002

Fiksjon og fortolkning (12)

79

 

ITA0501

Italiensk I

30

 

ITA0502

Italiensk II

 

 

KM1001

Bauhaus (13)

100

 

KUH1011

Fra antikk til middelalder

150

 

KUH1012

Fra renessanse til nyklassisisme

 

150

KUH1013

Fra romantikk til postmodernisme

 

150

KUH2001

Estetikk og postmoderinisme (14)

 

125

KUH2002

Middelalderens billedkunst og arkitektur (14)

 

125

KULMI1070

Introduksjon til kulturvern

20

 

KULMI2070

Prosjektarbeid i kulturvern

 

20

KULMI2370

Formidling og museumsarbeid

20

 

MPROD1001

Videoproduksjon I (15)

 

20

MPROD1012

Film: teori og kultur

 

14

MPROD2001

Dokumentarfilm

14

 

MPROD2003

Videoproduksjon II

 

14

MV1001

Bildekommunikasjon

150

 

MUSV1015

Praktiske disipliner I

30

 

MUSV1016

Praktiske disipliner II

 

30

MUSV1017

Satsteknikker I

 

30

MUSV2009

Satsteknikker II

30

 

MUSV2010

Arrangering og innføring i komposisjon (16)

20

30

MUSV2017

Praktiske disipliner III

30

 

MUST1052

Musikk og informasjonsteknologi

20

 

MUST1053

Studioteknikk

 

20

MUST1054

Musikkteknologi og kreativitet

 

20

MUST2055

Lyd for multimedia

20

 

MUST2056

Lyd i offentlige rom

 

20

MUST2057

Musikkteknologi i møte med publikum

 

20

SPA1002

Spansk språk I (1)

30

 

SPA1003

Spansk kulturkunnskap (1)

30

 

SPA1102

Spansk språk II (1)

 

30

SPA1103

Spanske tekster (1)

 

30

RUS0501

Russisk I

25

 

SPRÅK101

Gramatikk: Hva, hvorfor, hvordan (17)

45

 

 

IFUS (innføringskurs for utenlandske studenter)

15

 

 

Trinndelte norskkurs for utlendinger (grupper på 15)

210

210

[1] Studenter på 5-årig lærerutdanning med master i språkfag har fortrinnsrett til 10 plasser

 

 

[2] De to retningene må komme frem som egne søknadsalternativer

 

 

[3] 7 plasser til studenter med bachelor i kulturminneforvaltning, 3 plasser til studenter med relevant

 

 

   bakgrunn som vurderes individuelt

 

 

[4] Bachelor i arkeologi; 40 plasser, Kulturmineforvaltning; 20 plasser

 

 

[5] Etnokoreologi iverksettes hvis finansiering blir bevilget via Erasmus

 

 

[6] Programstudenter: 40 plasser, studenter med årsenhet i drama fra høgskole: 5 plasser

 

 

[7] Emnet strekker seg over flere semestre i graden.  Det vil derfor til enhver tid være flere

 

 

kull studenter emnet

 

 

[8] Programstudenter bachelor FILM 60 plasser, programstudenter bachelor MPR0D:14 plasser,

 

 

andre:10 plasser

 

 

 

[9] Kun for programstudenter i bachelor FILM, bachelor