NTNU                                                                                              
Norges teknisk-naturvitenskapelige         
universitet                                                                                       
2006/1053/011.1                                                                             
07.03.06  UD/BKR  

S T Y R E T  

har møte onsdag  15. mars 2006, kl. 10.00
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

S-sak 14/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 22.02.06
S-sak 15/06 Styrets årsberetning og årsregnskapet for 2005
Notat
S-sak 16/06 Opptaksrammer og regulering av studier ved NTNU studieåret 2006/2007
Notat
S-sak 17/06NTNU 2020/HiST 2020 - eventuell samlokalisering
Aktiviteter og budsjett fase 3.
Notat

S-sak 18/06
NTNU 2020/HiST 2020 - eventuell samlokalisering
Spørreundersøkelsen
Notat
S-sak 19/06Revisjon av SINTEFs vedtekter
Notat
S-sak 20/06Endring av valgreglementets § 3  -  stemmerett for midlertidig ansatte
Notat
S-sak 21/06Forslag til endringer i bachelorutdanningen i utøvende musikk;
 studieretning jazz, gjeldende fra og med studieåret 2006/2007
Notat
S-sak 22/06Organisering av den sentrale økonomiavdelingen
NotatOrienteringssaker:


O-sak 7/06Oppretting styringsreglement
Notat
O-sak 8/06Organisering av den sentrale økonomiavdelingen
Notat
O-sak 8/06 gjøres om til styresak 22/06
O-sak 9/06NTNUs eiendomsforvaltning  -  status 2005/2006
 Notat
O-sak 10/06Dokumenter til NOKUTs evalueringskomité
Notat
O-sak 11/06Budsjettdokument 2005 – 2007
Notat
O-sak 12/06TTO AS  -  Orientering om virksomheten
Muntlig orientering
O-sak 13/06Etablering av sentralt forskningsutvalg
Muntlig orientering


Eventuelt.


Referatsaker:


Ref-sak 5/06Referat fra møte 16.02.2006 i Arbeidsmiljøutvalget


* * * * *

 
Neste møte i Styret er berammet til onsdag 10.05.2006