NTNU                                                                      

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                    

universitet                                                                                    (Godkjent uendret av

2006/1053/011.1                                                                            Styret i møte 31.08.06)

14.06.2006 UD/BKR                                                                     

                                                                                   

                                               P R O T O K O L L

 

fra møte i Styret 13.06.2006, kl. 19.0021.15 og 14.06.06 kl. 08.0009.45

Møtested:  Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo

 

 

Deltakere:

 

Styret:

Cand.jur.  Marit Arnstad, styreleder

Professor Håkon With Andersen (Deltok 14.06.)

Professor Rigmor Austgulen     (Deltok 13.06.)

Sekretariatsleder Kristin Dæhli

Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen (Deltok 13.06. og ved behandling av S-sak 34/06,  14.06.)

Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Student Jasmin Jahre

Professor An-Magritt Jensen

Direktør Morten Loktu (Deltok 13.06. og ved behandling av S-sak 34/06,  14.06.)

Professor Svein Lorentzen

Student Jens André Maseng

Stipendiat Terje Wahl

 

Forfall:

Siv.øk. Christian Thommessen

 

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes

Prorektor Julie Feilberg

Prorektor Astrid Lægreid

Universitetsdirektør Per Ivar Maudal

Konsulent Beate K. Reinertsen

 

Dessuten møtte:

Økonomidirektør Frank Arntsen

Prosjektdir. Inge Fottland

HMS-sjef Anne-Beth Holte

Rådgiver Kirsti Jensen

Fung. organisasjonsdir. Per Kjøl

Ass. prosjektdir. Lise T. Sagdahl

Studiedirektør Hilde Skeie

Avdelingsdirektør Tor Digranes, Riksrevisjonen (14.06.)

Stedlig representant Audun Berget Riksrevisjonen (14.06.)

Påtroppende avdelingsdirektør Terje Ottesen (14.06.)

 

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:

13.06.: S-sakene 31-33, 36, 34

14.06.: O-sak 15, S-sakene 37-38, Eventuelt, S-sak 34 (forts.)

___________________________________________________________________________

 

S-sak 28/06    Oppnevning av nasjonal komité innen økonomisk geografi

                        Søknadsrunde 2005

                        Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt

 

Vedtak:

 

Styret oppnevner

 

                        Professor Eirik Vatne

                        Norges Handelshøyskole

 

                        Professor Claes-Göran Alvstam

                        Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

 

                        Professor Britt Dale

                        NTNU, Geografisk institutt

 

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet økonomisk geografi, søknadsrunde 2005.

 

Professor Britt Dale, Geografisk institutt, NTNU oppnevnes som komiteens administrator.

 

 

S-sak 29/06    Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (molekylærbiologi)

                        Søknadsrunde 15. september 2005

                        Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt

 

Vedtak:

 

Styret oppnevner:

 

Professor Dag Inge Våge, Universitetet for miljø og biovitenskap, Institutt for husdyrfag og akvakulturforskning, Cigene

Professor Reidun Aalen, Molekylærbiologisk institutt, UiO

Professor Bernd Epe, Institute of Pharmacy, University of Mainz, Germany

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (molekylærbiologi), søknadsrunde 15. september 2005.

 

Professor Dag Inge Våge oppnevnes som komiteens administrator.

 


 

S-sak 30/06    Forlengelse av oppnevningsperiode for nasjonal komité innen informatikk

                        Søknadsrunde 2005

                        Notat.  Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt

 

Vedtak:

 

Styret forlenger oppnevningsperioden for nasjonal komité innen informatikk til

søknadsrunden 2005 er ferdigbehandlet.

 

 

S-sak 31/06    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 10.05.06

 

Vedtak:

 

Protokoll for Styrets møte 10.05.2006 godkjennes

 

 

S-sak 32/06    Regnskap 1. tertial 2006

                        Notat

 

Vedtak:

 

Styret tar det fremlagte regnskapet for 1. tertial og årsprognosene til etterretning.

 

 

S-sak 33/06    Etablering av Trådløse Trondheim AS

                        Notat

 

Vedtak:

 

1.         NTNU deltar i dannelsen av selskapet Trådløse Trondheim AS for å virkeliggjøre de

            planer styret vedtok i S-sak 41/05.

 

2.         Rektor gis fullmakt til å forplikte NTNU i Trådløse Trondheim AS innenfor en ramme

på inntil 5 MNOK.

 

3.         Rektor vil orientere styret når selskapet er endelig opprettet.

 

 

S-sak 34/06    NTNU 2020/HiST 2020 – utvikling av tocampusløsningen

                        Notat

 

Vedtak:

 

Styret viser til rektors saksfremlegg i S-sak 34/06 og vedtar:

 

-          Rektor bes om å gjennomføre en prosess som kommer fram til et forslag til prioriterte

            campusutviklingstiltak for NTNU fram mot 2020 innenfor rammene av Styrets vedtak

            i S-sak 27/06

 

-          Styret vil etter behandlingen av NTNUs utbyggingsplan komme tilbake til hvilken

            gjennomføringsmodell som skal velges for campusutviklingen.  Styret står fritt til å

            bruke prosjektalliansemodellen med valgt privat partner eller en annen modell dersom

            den synes gunstigere

 

-          Rektor legger i Styrets møte 31. august fram en plan med aktiviteter og budsjett for

            både det felles prosjektet i partnerskapet og det spesifikke utviklingsprosjektet for

            NTNUs campusløsning for perioden fram til 1. april 2007.

 

-          NTNU viderefører samarbeidet med HiST, SiT og Trondheim kommune fram til privat

            partner er valgt etter en konkurransefase som avsluttes primo april 2007.  Det felles

            prosjektet er i denne fasen fokusert på kommunale planprosesser, konkurransefase for

            valg av privat partner og utarbeidelse av grunnlag for KS1-prosess

 

-          Tilslutning til et styre for dette samarbeidet med følgende sammensetning:

            To representanter fra NTNU, to fra HiST, en fra SiT, en fra Trondheim kommune og

            en ekstern styreleder.  Rektor får fullmakt til, sammen med de øvrige partnerne, å

            utpeke den eksterne styrelederen og utforme et mandat for dette styret.

 

Vedtatt mot 3 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen)

 

Avstemminger:

 

Det ble stemt over følgende forslag fremsatt av Rigmor Austgulen:

”På bakgrunn av vedtak i S-sak 27/06 om å utvikle NTNU i en tocampusløsning, ønsker Styret å avvente den interne utredningen som nå pågår ved Dragvoll-fakultetene før det tas stilling til videre prosjektorganisering og gjennomføringsstrategi.  Det innebærer at NTNUs deltakelse i prosjektalliansemodellen stilles i bero inntil innhold og omfang av mulige tocampusløsninger er avklart og behandlet i Styret.”

 

Forslaget falt idet det fikk 3 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen)

 

 

Det ble deretter stemt over følgende forslag fremsatt av Svein Lorentzen:

”1.       På bakgrunn av vedtak i S-sak 27/06 om å utvikle NTNU i en tocampusløsning, ønsker

            Styret å avslutte NTNUs deltakelse i den felles prosjektorganisasjonen NTNU 2020/

            HiST 2020.

 

2.         Styret ber om at rektor i august 2006 fremmer forslag om hvordan NTNU kan følge

            opp vedtaket i S-sak 27/06 gjennom en ny prosjektorganisasjon, med særlig vekt på

            legitimitet og kompetanse innad i universitetet.  Det forutsettes at også en ny

            prosjektorganisasjon sikrer gode samarbeidslinjer til bl.a. Trondheim kommune,

            Høgskolen i Sør-Trøndelag og Studentsamskipnaden.

 

3.         Styret ønsker ikke nå å ta stilling til hvilken gjennomføringsstrategi som er mest tjenlig

            for den videre campusutviklingen, men vil komme til bake til dette spørsmålet bl.a. i

            lys av den utredning som på rektors initiativ nå gjennomføres internt ved Dragvoll-

            fakultetene.”

 

Forslaget falt idet det fikk 3 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen)

 

 

S-sak 35/06    NTNUs studieprogramportefølje

                        Notat. 

 

Vedtak:

 

Saken utsettes til Styrets møte i august

 

 

S-sak 36/06    Fremtidig organisering av IT-funksjonen ved NTNU

                        Notat. 

 

Vedtak:

 

Styret slutter seg til ”Sølvbergutvalgets” anbefalinger som grunnlag for å videreutvikle og forbedre IT-funksjonen ved NTNU. Styret ber om at en legger særlig vekt på følgende forhold:

 

-        Behovene for forbedringer av arbeidsprosesser innen forskning, formidling, undervisning og nyskaping skal være drivkraft når IT-løsninger utformes og endres. De som arbeider i primærprosessene, skal derfor utforme premisser og beslutningsunderlag for endringstiltak.

-        Det skal etableres klare, organisatoriske skiller som sikrer uavhengighet mellom rollene som bestiller og leverandør og mellom utredende og besluttende roller.

-        En felles IT-arkitektur skal være retningsgivende for realisering av IT- løsninger.

 

 

S-sak 37/06    HMS Årsrapport 2005

                        Notat. 

 

Vedtak:

 

Årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for 2005 tas til etterretning

 

 

S-sak 38/06    Miljøledelse ved NTNU – Videre oppfølging

                        Notat. 

 

Vedtak:

 

1.      Prosjektrapporten ”Innføring av miljøledelse ved NTNU” danner et godt grunnlag for det videre arbeidet med implementering av miljøledelse ved NTNU - etter de mål og prinsipper som ble vedtatt av Styret i februar 2005.

2.      Prosjektrapportens forslag til handlingsplan og retningslinjer legges til grunn for det videre implementeringsarbeidet. Styret vil særlig fremheve;

-         miljøoppfølgingen integreres i NTNUs ordinære HMS – system og i det løpende plan-, rapporterings- og budsjettarbeidet

-         ansvarlige linje- og seksjonsledere skal i nært samarbeid med HMS - seksjonen formulere mål og definere indikatorer samt utvikle prosedyrer, systemer og rutiner for oppfølging av tiltak og resultatmåling innenfor de sentrale satsingsområdene

-         miljøtiltak - ”grønne tiltak ” - skal synliggjøres.

3.      Styret tar til etterretning at det opprettes et ”miljøutvalg” som pådriver i miljøarbeidet ved NTNU - med spesielt ansvar for å bringe sammen driftssiden og kjernevirksomheten i den videre prosessen.   Rektor gis fullmakt til å vedta mandat for gruppen og oppnevne representantene.

 

 

                       

Orienteringssaker:

 

O-sak 15/06   Idrettsbygget på Gløshaugen

                        Notat.  U.off., Off.l. § 6

 

 

 

Eventuelt.

1.         Terje Wahl etterlyste styresak vedr. personalpolitikk.  Rektor orienterte om videre

            saksgang med planlagt behandling i Dekanmøtet 26.06. og i Styret 31.08.

 

2.         Terje Wahl gjorde oppmerksom på nylig innført pliktig skattetrekk for vitenskapelig

            personale på forskningstermin i utlandet (fradrag for leie av ekstra bolig m.m.), noe

            som gir en stor ekstra skattebelastning.  Styreleder ba NTNU avklare dette med

            Skattedirektoratet.

 

3.         Jasmin Jahre og Jens André Maseng  er pr. 31.07. ferdig med sin periode som

            styremedlemmer.  Styreleder takket for innsatsen.

 

4.         Styreleder orienterte om departementets avgjørelse vedrørende rektors lønn og

            arbeidsavtale. Arbeidsavtalen er revidert i henhold til departementets vedtak

 

 

Referatsaker:

 

Ref-sak 10/06            Valgprotokoll for styrevalg 2006

 

Ref-sak 11/06            Referat fra møte 20.04.06 i Utdanningsutvalget

 

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er berammet til 31.08.2006