NTNU                                                                      

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                    

universitet                                                                                               Godkjent uendret av

2006/1053/011.1                                                                                     Styret 12.10.2006

13.09.2006 UD/BKR                                                                                

                                                                                   

                                               P R O T O K O L L

 

fra møte i Styret 13.09.2006, kl. 10.0012.00.

Fellesmøte med SINTEFs styre fra kl. 12.0014.00

Møtested:  Lerchendal Gård

 

 

Deltakere:

 

Styret:

Cand.jur.  Marit Arnstad, styreleder

Professor Rigmor Austgulen

Sekretariatsleder Kristin Dæhli

Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen

Professor An-Magritt Jensen

Professor Svein Lorentzen

Student Sverre Bugge Midthjell

Student Astrid Elisabeth Pihl

Stipendiat Terje Wahl

 

 

Forfall:

Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Direktør Morten Loktu

             

 

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes

Prorektor Julie Feilberg

Prorektor Astrid Lægreid

Konsulent Beate K. Reinertsen

 

Dessuten møtte:

Seniorrådgiver Thor Bjørn Arlov


 

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: S-sakene 55 – 57, Eventuelt

___________________________________________________________________________

 

 

S-sak 53/06    Oppnevning av nasjonal komité innen utviklingsgeografi/økonomisk

                        geografi

                        Søknadsrunde 2005

                        Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i hht fullmakt

 

Vedtak:

 

Styret oppnevner

 

            Professor Jonathan Baker       

            Institutt for økonomi, Høgskolen i Agder

           

            Associate Professor Susan M. Roberts

            Department of Geography, University of Kentucky

 

            Professor Asbjørn Karlsen

            Geografisk institutt, NTNU

 

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet utviklingsgeografi/økonomisk geografi, søknadsrunde 2005.

 

Professor Asbjørn Karlsen, Geografisk institutt, NTNU oppnevnes som komiteens administrator.

 

 

S-sak 54/06    Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (anvendt samfunnsmedisin)

                        Søknadsrunde 15. september 2005

                        Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i hht fullmakt

 

Vedtak:

 

Styret oppnevner:

Professor Kaare Christensen, Institute of Public Health, University of
Southern Denmark
, Odense, Denmark

Professor Grete Botten, Helseledelse og økonomi, Universitetet i Oslo

Professor Lars Vatten, ISM, NTNU

 

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (anvendt samfunnsmedisin), søknadsrunde 15. september 2005.

 

Professor Lars Vatten oppnevnes i tillegg som komitéens administrator.

 


 

S-sak 55/06    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 31.08.2006

 

Vedtak:

 

Protokollen fra Styrets møte 31.08.2006 godkjennes med de merknader/tilføyelser som fremkom 13.09.

 

 

S-sak 56/06    Prinsipper for økonomisk oppgjør mellom NTNU og SINTEF

                        Notat

 

Vedtak:

 

·        Styret slutter seg til at følgende fem prinsipper skal gjelde for økonomisk oppgjør mellom NTNU og SINTEF:

 

1.      Oppgjør skal skje etter avtale mellom institutt (NTNU) og SINTEF-enhet

2.      Den enkelte medarbeiders deltakelse i den andre parts virksomhet skal godkjennes av hovedarbeidsgiver.

3.      Oppgjøret skal innebære en fordeling iht. ressursinnsats.

4.   Oppgjørsformen skal fremme det faglige samarbeidet og gi rom for avlønning til den enkelte medarbeider.

5.   I den grad synliggjøring av arbeid kan bidra til økt finansiering fra offentlig myndighet, skal oppgjøret gå institusjonelt.

 

·        Administrasjonen bes arbeide videre med å inkludere disse i en ny rammeavtale mellom NTNU og SINTEF som skal gjelde fra 1. januar 2007

 

 

S-sak 57/06    Felles strategi NTNU-SINTEF

                        Notat

Kfr. S-sak 50/06

 

Vedtak:

 

Styret slutter seg til strategidokumentet "NTNU og SINTEF – internasjonalt fremragende sammen".

 

Styrene ber administrasjonen (rektor og konsernsjef) følge opp arbeidet med strategiske kart for de felles satsingsområdene.

 

Styrene slutter seg til prinsippene for økonomisk samhandling og ber administrasjonen utarbeide et forslag til ny rammeavtale mellom NTNU og SINTEF. Rammeavtalen bør tre i kraft fra 1. januar 2007.

 

 

 

Eventuelt

 

1.         Styreleder viste til at de innspill som er innkommet om strategiplanen vil bli

            innarbeidet i det endelige utkastet til strategiplan. De aller fleste momentene bør uten

            noen diskusjon kunne innarbeides, om enn ikke akkurat i den formen de er skrevet

            ettersom svært få av tilbakemeldingene er utformet som rene tekstforslag. Punkt det

            måtte være uenighet om blir avmerket, slik at de kan drøftes på styremøtet i

            november.  Styret vil forut for neste behandling få en justert versjon av strategien til

            elektronisk kommentar. 

 

2.         NTNUs strategiplan:  Siste styringsdialogmøte er 31.10., og planen kommer som

            styresak i novembermøtet.  Styret ønsker dokumentene på denne saken utsendt 02.11.

 

3.         NTNU og SINTEFs styrer tar sikte på et årlig seminar som oppfølging av den

            felles strategiplanen som er vedtatt.

 

4.         Jon Øyvind Eriksen ønsker en O-sak med orientering om NTNUs grenseflater mot

            Russland innen forskning/utdanning.  Rektor og prorektor Lægreid ga en foreløpig

            orientering, men kommer tilbake med en O-sak til Styret.

 

 

 

Referatsaker:

 

Ref-sak 13/06            Referat fra møte 23.08.2006 i Utdanningsutvalget

 

 

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er torsdag 12.10. 2006