NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                         

universitet                                                                                                                                         

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte onsdag 13. juni 2012,   kl. 10.00

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 18/12    Internasjonale allianser:

1)      Adgang til å delta ved Erasmus Mundus-søknader V-2012

og

2)      Opprettelse av nytt internasjonalt masterprogram innenfor bærekraftig energi i tilknytning til Joint Research  Centre-samarbeidet mellom NTNU og Shanghai Jiao Tong University SJTU), Kina

Notat. Vedtatt av styreleder på fullmakt

 

S-sak 19/12    Adgang til å delta ved Erasmus Mundus-søknader V-2012  -  II

                        Notat. Vedtatt av styreleder på fullmakt                 

 

S-sak 20/12    Protokoll fra Styrets møte 28.03.2012

 

S-sak 21/12    Strategi og økonomi - rapportering 1. tertial 2012

                        Notat             

 

S-sak 22/12    NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning

                        Notat

 

S-sak 23/12    Melding om kvaliteten på utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2011

                        Notat             

 

S-sak 24/12    Studieprogramportefølje-endringer 2013/2014  -  Runde 1  -  og om

                        porteføljeutviklingen på sikt

                        Notat

 

S-sak 25/12    Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader – revisjon

                        Notat

 

S-sak 26/12    Rapport til styret om Universitetsavisa

                        Notat

 

S-sak 27/12    Lederlønnskontrakt for rektor

                        Orientering av styreleder.

                        U.off., Offl. § 13

 

S-sak 28/12    Tilsetting av organisasjonsdirektør

                        Notat. U .off., Offl. § 25

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 6/12      Oppfølging av nasjonale fagevalueringer 

                        Notat

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag/torsdag  29. og 30.08. 2012

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007