NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                   NB:  Merk møtetidspunkt

universitet                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                       

                          

 

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte torsdag 12. november 2009, kl. 13.00

 

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 64/09    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 08.10.2009

 

S-sak 65/09    Opprykk til professor etter kompetanse, fagområde biologi  - 

                        Oppnevning av nasjonal bedømmelseskomité

Notat

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 66/09    Oppnevning av nasjonal komité (byforming / by- og tettstedsplanlegging)

Søknadsrunde 2008

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 67/09     Statsbudsjettet for 2011 – budsjettforslag for 2011 og forslag til satsinger utenfor rammen 2011

                        Notat

 

S-sak 68/09    Æresdoktor 2010  -  2. gangs behandling

                        Notat.  U.off., Off.l. § 26, 2. ledd   

 

S-sak 69/09    Opprop til styrene ved NTNU og HiST om akademisk og kulturell

boikott av Israel

Notat                                                

 

S-sak 70/09    Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda

                        Notat

 

 


 

Orienteringssaker:

 

O-sak 10/09    Strategisk satsing på forskerrekruttering og ph.d. – utdanning

                        Notat

 

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er torsdag/fredag 4./5. desember 2009

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007