Sakskart NTNUs styre 12.10.06
NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
2006/1053/011.1
05.10.2006 RE/BKRS T Y R E T


har møte torsdag 12. oktober, kl. 10.00

Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen


------------------------------------------------------------------------------------------------


S-sak 58/06 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet film og mediefag –

søknadsrunde 2005

Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt av rektor i hht fullmakt


S-sak 59/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 13.09.2006


S-sak 60/06 Tertialrapportering 2T 2006

Notat


S-sak 61/06 Mål og retningslinjer for anskaffelser

Notat


S-sak 62/06 Campusutvikling NTNU – innspill til Trondheim kommune om ønsket

ramme for fremtidig boligutbygging på Dragvoll i tocampusløsningen

Notat


S-sak 63/06 Retningslinjer ved behandling av fusk

Notat


S-sak 64/06 Opprettelse av nytt internasjonalt masterprogram i globalisering fra og

med studieåret 2007/2008

Notat


S-sak 65/06 Etablering av internasjonalt masterprogram i naturressursforvaltning –

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Notat


S-sak 66/06 Etablering av masterprogram i kunstkritikk og kulturformidling -

Det historisk-filosofiske fakultet

Notat


S-sak 67/06 Etablering av nordisk masterstudium i dansevitenskap som fast

studietilbud - Det historisk-filosofiske fakultet

Notat


S-sak 68/06 NOU 2006:8 Kunnskap for fellesskapet - universitetsmuseenes

utfordringer.

Uttalelse fra NTNU

Notat


S-sak 69/06 Universitetssykehuset - uttalelse fra NTNU

Notat.


Orienteringssaker:O-sak 21/06 Forventede budsjettrammer 2007

Muntlig orientering


O-sak 22/06 Handlingsplan for studenter med funksjonshemming

Notat
Eventuelt
Referatsaker:Ref-sak 14/06 Referat fra møte 14.09.2006 i Arbeidsmiljøutvalget


Ref-sak 15/06 Referat fra møte 07.09.2006 i Utdanningsutvalget
* * * * *
Neste møte i Styret er torsdag 16.11. 2006