NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                    

universitet                                                                                                                                         

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte onsdag 12. juni 2013, kl. 08.30 – 17.00

Møtested: Styrerommet, rom 224,  Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 30/13    Protokoll fra Styrets møte 24.04. 2013

                        U.off./Off.l. § 23.1 pga vedtak i S-sak 26/13

 

S-sak 31/13    Strategi og økonomi - rapportering 1. tertial 2013

                        Notat

 

S-sak 32/13    Planleggingsrammer 2014 og langtidsbudsjett 2014 - 2017

 

S-sak 33/13    Salg av eiendommer – Skansevakta og Dragvoll varmesentral

                        Notat. U.off., Offl. § 23

 

S-sak 34/13    NTNUs behov i Ocean Space Centre

                        Notat

 

S-sak 35/13    Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål

                        Notat. Kfr. S-sak 28/13

 

S-sak 36/13    Studieprogramporteføljen:

                        Utviklingen i strategiperioden framover til 2020 og

                        foreløpige endringsforslag til studieåret 2014/2015

                        Notat

 

S-sak 37/13    Status for oppfølging av NOKUT-vedtak

                        Notat

 

S-sak 38/13    Melding om kvaliteten på utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2012

                        Notat

 

S-sak 39/13    Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden

                        Notat

 

S-sak 40/13    Kontroll av originaldokumenter ved opptak

                        Notat

 

S-sak 41/13     Tilsetting i to stillinger som 1011 førsteamanuensis i sosiologi eller statsvitenskap (kvantitativ og kvalitativ metode) ved Institutt for sosilogi og statsvitenskap, SVTfakultetet (SVT-987)

                        Notat. U.off., Fvl § 25, 1. ledd

 

S-sak 42/13     Overføring av Institutt for bevegelsesvitenskap (BEV) fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) til Det medisinske fakultet (DMF)  

                        Notat

 

S-sak43/13     SINTEFs Råd – Oppnevning av varamedlem fra Universitetet i Oslo

                        Notat

 

S-sak 44/13    NTNUs styre – godtgjøring til styrets medlemmer

                        Notat

 

S-sak 45/13    Etablering av fire nye tematiske satsingsområder ved NTNU

                        Notat

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 3/13      Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen for 2012

                        Brev fra Riksrevisjonen 27.05.2013 fremlegges i møtet.

                        Utsatt offentlighet, Rr.lov § 18 (2)

 

O-sak 4/13      Institusjonsevalueringer og kvalitetsutvikling

                        Notat

 

O-sak 5/13      Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger

                        Notat

 

O-sak 6/13      Styrevalg 2013 – valgprotokoll

                        Notat  

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er torsdag 29.8. 2013

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007