NTNU                                                                      

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                    

universitet                                                                                               (Godkjent uendret av

2006/1053/011.1                                                                                    Styret i møte 14.06.06)

10.05.2006 UD/BKR                                                                     

      

                                                                                   

                                               P R O T O K O L L

 

fra møte i Styret 10.05.2006, kl. 10.0015.00

Møtested: Møterom 222, Rådssalen, Hovedbygningen, Gløshaugen

 

 

Deltakere:

 

Styret:

Cand.jur.  Marit Arnstad, styreleder

Professor Rigmor Austgulen    

Sekretariatsleder Kristin Dæhli

Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Student Jasmin Jahre

Professor An-Magritt Jensen

Direktør Morten Loktu

Professor Svein Lorentzen

Student Jens André Maseng

Siv.øk. Christian Thommessen

Stipendiat Terje Wahl

             

 

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes

Prorektor Julie Feilberg

Prorektor Astrid Lægreid

Universitetsdirektør Per Ivar Maudal

Konsulent Beate K. Reinertsen

 

Dessuten møtte:

Økonomidirektør Frank Arntsen (O-sak 14)

Studiedirektør Hilde Skeie (S-sak 26)

 

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: S-sakene 23, 26, O-sak 14, Eventuelt, S-sak 27


S-sak 23/06    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 15.03.06

 

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 15.03.2006 godkjennes

 

 

S-sak 24/06    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet anvendt lingvistikk 

                        Søknadsrunde 2005  

                        Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt

 

Vedtak:

 

Styret oppnevner

Professor Christer Laurén, Vasa Universitet

Professor Ruth Vatvedt Fjeld, Universitetet i Oslo

Professor Lars Hellan, NTNU

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet anvendt lingvistikk, søknadsrunde 2005.

 

Professor Lars Hellan oppnevnes som komiteens administrator.

 

 

S-sak 25/06    Oppnevning av nasjonal komité innen arealplanlegging

                        Søknadsrunde 2005

                        Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt

 

Vedtak:

 

Styret oppnevner

 

Dr.ing. og forskningsleder Arvid Strand, Norsk institutt for by- og regionplanlegging,

                        Oslo

Professor Lise Drewes Nielsen, Roskilde Universitet, NTNU

Professor Tor Medalen, Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU

 

Seksjonssjef Gaute Ovesen, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

 

De sakkyndige avgir separate uttalelser.

 

 

S-sak 26/06    Opprettelse av nytt 2-årig internasjonalt masterprogram som

                        fellesgradsprogram   -  NORDSECMOB  -  Masters Programme in

                        Security and Mobile Computing  -  ved Fakultet for

                        informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME-fakultetet)

                        Notat

 

Vedtak:

 

1.         Det opprettes et masterprogram med benevnelsen Masters Programme in Security and

            Mobile Computing ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og

            elektroteknikk (IME-fakultetet) fra og med studieåret 2006/2007.

 

2.         Programmet opprettes som et felles studieprogram i samarbeid mellom NTNU ved

            IME-fakultetet v/ Institutt for telematikk, og

                        -Helsinki University of Technology, TKK, Finland (konsortiets

                          koordinatorinstitusjon).

                        -Danmarks tekniske universitet, DTU, Danmark.

                        -Kungliga tekniska högskolan, KTH, Sverige.

                        -Universitetet i Tartu, UT, Estland.

 

3.         Programmet fører fram til en fellesgrad (Joint Degree) som gir kandidatene tittelen

            Master of Science in Security and Mobile Computing.

 

4.         Studiedirketøren bes utarbeide retningslinjer for utvikling og implementering av

            fellesgrad-program ved NTNU med utgangspunkt i sitt notat av 20.03.06 og

            Utdanningsutvalgets vedtak av 20.04.06 samt i henhold til det pågående, nasjonale

            koordineringsarbeidet i regi av Universitets- og høgskolerådet. Retningslinjene

            innarbeides som en del av NTNUs kvalitetssikringssystem for utdanningen.

 

 

S-sak 27/06    NTNU 2020/HiST 2020 – Eventuell samlokalisering.

Valg av campusløsning for NTNU

                        Notat

 

Vedtak:

 

1.         Styret vedtar at NTNU skal utvikles videre etter dagens tocampusmodell.

 

2.         Styret ber Rektor om i augustmøtet å legge fram et forslag til prosjektutforming og

            framdrift.

 

3.         Styret ber Rektor fremme en forespørsel til Trondheim kommune om å

            fastlegge det boligutbyggingsomfang som vil tillates på NTNUs arealer på Dragvoll

            når området samtidig benyttes til universitetsformål.

 

4.         Styret ber Rektor sammen med samarbeidspartnerne i NTNU 2020/HiST 2020 å utrede

            hvilke gjennomføringsmodeller som kan benyttes for å realisere dette scenariet, og

            foreslå en modell for Styret.

 

5.         Styret ber Rektor om å legge fram et forslag til hvilke infrastrukturformål som skal

            tilfredsstilles, og en overordnet realiseringsplan basert på resultatet av de foregående

            punktene.

 

6.         Styret ber Staten som eier om å avklare om man ønsker en utredning om begge

            campusløsningene og om det er aktuelt med nasjonale bevilgninger til en

            samlokalisering.  Dette må avklares senest i forbindelse med behandlingen av St.prp.

            nr. 1 (2006-2007)


 

7.         Rektor får fullmakt til å drive prosjektorganisasjonen videre med en bevilgning på

            inntil 2,5 mill. fram til 31. august, med det formål å starte utførelsen av disse

            oppgavene.

 

8.         Dersom det nasjonalt gjøres vedtak om støtte til samlokalisering gjennom en statlig

            bevilgning som kan realisere behovet for læringsarealer og infrastruktur, vil NTNU

            gjøre en ny vurdering av encampusløsning ut fra dette.

 

 

Avstemminger:

 

Pkt. 1:  Vedtatt mot 2 stemmer (Jahre og Maseng)

Pkt. 2: Enstemmig vedtatt

Pkt. 3: Enstemmig vedtatt

Pkt. 4: Vedtatt mot 5 stemmer (Austgulen, Dæhli, Jensen, Lorentzen, Wahl)

Pkt. 5: Vedtatt mot 5 stemmer (Austgulen, Dæhli, Jensen, Lorentzen, Wahl)

Pkt. 6: Vedtatt mot 5 stemmer (Austgulen, Dæhli, Jensen, Lorentzen, Wahl)

Pkt. 7: Vedtatt mot 5 stemmer (Austgulen, Dæhli, Jensen, Lorentzen, Wahl)

Pkt. 8: Vedtatt mot 4 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen, Wahl)

 

 

Stemmeforklaring fra Arnstad, Hatlen, Loktu, Thommessen:

 

Dersom man hadde hatt en tilfredsstillende økonomisk løsning (inklusive garantert nasjonalt tilskudd) mener vi NTNU ville vært best tjent med videre utvikling basert på en encampusmodell.

 

Vi stemmer for en videreutvikling av en tocampusmodell grunnet en uavklart finansiering av encampusmodellen.

 

 

Protokolltilførsel fra Jahre og Maseng:

NTNU-styret har i dag fattet beslutning i valg av campusløsning.  Undertegnede mener samlokalisering er et nødvendig grep for å realisere NTNUs strategiske målsettinger.

 

Undertegnede ønsker å presisere det vi oppfatter som Styrets brede oppslutning om samlokalisering.

 

Vi ber om at denne presiseringen tas i betraktning i politiske myndigheters behandling av evt. initiativ til økonomisk støtte for samlokalisering.

 

 

 

Orienteringssak:

O-sak 14/06   Produksjon av publikasjonspoeng i 2005

                        Notat

                       

 


 

Eventuelt.

Departementet har invitert til seminar for styrerepresentanter 14. juni.  Rektor vil komme tilbake til hvordan dette vil påvirke Styrets avtalte møte samme dag.

 

 

Referatsaker:

Ref-sak 6/06  Referat fra møte 23.02.2006 i Utdanningsutvalget

 

Ref-sak 7/06  Referat fra møte 25.01.2006 i Klagenemnda

 

Ref-sak 8/06  Referat fra møte 07.03.2006 i Klagenemnda

 

Ref-sak 9/06  Referat fra møte 06.04.2006 i Arbeidsmiljøutvalget

 

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er berammet til onsdag 14.06.2006. (Se eventuelt)