NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
                                      

S T Y R E T      

har møte torsdag 9. oktober, kl. 10.00  
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 63/08 Oppnevning av nasjonal komité innen samfunnsgeografi  -  
Søknadsrunde 2007
Supplering av ett medlem.
Kfr. S-sak 52/08
Notat. U.off., Offl. § 6.4.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt
S-sak 64/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 12.09. 2008
S-sak 65/08 Nasjonal komité (bygg)  -  Søknadsrunde 2006.
Oppnevning av et nytt medlem
Notat
S-sak 66/08 Aksjefullmakten
Notat
S-sak 67/08 Rapportering 2. tertial 2008 NTNU
Notat
S-sak 68/08 Studieprogramporteføljen 2009/2010
Notat

Orienteringssaker:

O-sak 18/08 Statsbudsjettet 2009
Muntlig orientering
O-sak 19/08 Status HMS ved NTNU pr 30.08.2008
Notat

Eventuelt

Referatsak:

Ref-sak 6/08  Referat fra møte 17.09. 2008 i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
* * * * *
Neste møte i Styret er 17.10. 2008
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007