NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                             Merk tid for møtestart

universitet                                                                                                                                                                                                                                                           

              

                                               S T Y R E T                                                   

 

 

har møte tirsdag  7. desember 2010, kl. 13.00 og 

     onsdag  8. desember 2010, kl. 08.30

 

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 71/10    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 10.11. 2010

 

S-sak 72/10    Satsinger som finansieres over ramme Strategi- og omstillingsmidler

                        Notat

 

S-sak 73/10    Strategi og bevilgning 2011 samt langtidsbudsjett 2011-2014

                        Notat

 

S-sak 74/10    NTNUs strategiutvikling - høringsutkast

                        Notat

 

S-sak 75/10    Nye samarbeidsavtaler for NTNU Samfunnsforskning AS og Senter for økonomisk forskning

                        Notat

 

S-sak 76/10    Profesjonsstudiet i psykologi - Omlegging

                        Notat

 

S-sak 77/10    Opptaksrammer for studieåret 2011/12

                        Notat

 

S-sak 78/10    Skikkethetsnemnda  -  Oppnevning av studentrepresentanter

                        Notat

 

S-sak 79/10    Klage over vedtak om ikke godkjent doktoravhandling

                        Notat. U.off., Offl. § 13

 

S-sak 80/10    Æresdoktor 2011

                        Notat. U.off., Offl. § 26, 2. ledd

 

S-sak 81/10    Oppnevning av nasjonal komité innen Arkitektur. Søknadsrunde 2009

                        Notat. U. off., Offl. § 6.4

 

S-sak 82/10    SINTEFs Råd  -  Oppnevning av medlem og varamedlem fra IVT for perioden 01.01.2011 – 31.12.2013.

                        Notat

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 14/10    Prosess for utarbeidelse av Rapport og planer 2010 – 2011 til Kunnskapsdepartementet

                        Notat

 

O-sak 15/10   Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygg i perioden 2011 – 2014

                        Notat

 

O-sak 16/10   Status for arbeidet med ny Internasjonal handlingsplan for NTNU

                        Notat

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er mandag 25.01. 2011

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007