Palliativ omsorg

Videreutdanning, Gjøvik

Palliativ omsorg

– Studiets oppbygging

Studiet i Palliativ omsorg – helhetlig lindring i livets sluttfase, er en tverrfaglig videreutdanning for sykepleiere og andre med treårige helse- og sosialfaglige utdanninger. Studiet gir 60 studiepoeng, og er tilrettelagt som et samlingsbasert deltidsstudium over 2 år. Samlingene går gjerne over 2-3 dager, og det er ca. 4-5 samlinger per semester.

Høsten 2019 er det følgende samlingsdatoer:

  • Uke 35: 26.-28. august
  • Uke 38: 16. og 17. september
  • Uke 42: 14. og 15. oktober
  • Uke 46: 11. og 12. november

Normert studietid er 2 år (4 semestre) med progresjon svarende til halvtid, det vil si en forventet studieinnsats på 20 timer pr. uke. Studiet består av fire emner som alle er obligatoriske.

Samarbeid mellom ulike profesjoner og fagtradisjoner i møte med aktuelle problemstillinger står sentralt. Studiet vil gi deg et nødvendig kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere ulike kliniske problemstillinger, samtidig som vi ønsker å gi deg en mulighet til å utvikle kompetanse som fagperson med hensyn til etisk refleksjon og evne til å møte utfordrende situasjoner. Studiet legger stor vekt på kommunikasjons- og relasjonskompetanse hvor fokus også rettes mot personlig vekst og utvikling, gjennom bruk av oppmerksomt nærværstrening og etisk refleksjon.

Studiet kan inngå som en del av Master i klinisk sykepleie ved NTNU.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan