Palliativ omsorg

Videreutdanning, Gjøvik

Palliativ omsorg

– Læringsutbytte

Studiets overordnede mål er å utvikle engasjerte og reflekterte medarbeidere som ivaretar den lindrende omsorg for den uhelbredelige syke og pårørende i hele det palliative forløp, med respekt for pasientens og pårørendes integritet og ønsker.
Etter fullført studie skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har avansert kunnskap innenfor følgende tema i palliativ omsorg:
  • sykdoms-/ symptomutvikling og symptomlindring
  • ulike perspektiver på kommunikasjon
  • etiske og juridiske aspekter i møte med alvorlig sykdom og død
  • sosiale, åndelige og eksistensielle forhold ved det å være menneske.
  • andre kulturers møte med alvorlig sykdom og død
 • Kandidaten kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innen palliativ omsorg og har kunnskap om fagets vitenskapsteori og metoder
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap og anvende kunnskap på nye områder innenfor palliativ omsorg
 • Kandidaten har kunnskap om hospicefilosofiens grunnverdier, fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Kandidaten kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kandidaten kan finne, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • Kandidaten har evne til å identifisere og reflektere over utfordrende situasjoner i møte med den alvorlig syke, døende pasient og hans/hennes familie, og handle i takt med, og med varhet for, den andres situasjon i et tempo som ivaretar pasient og pårørende.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i møte med alvorlig syke, døende og deres familier og ta initiativ til faglige og etiske diskusjoner.
 • Kandidaten kan analysere ulike kliniske situasjoner, inngå i det tverrfaglige samarbeidet og ivareta det flerfaglige perspektivet innen palliativ omsorg.
 • Kandidaten kan formidle relevant kunnskap om palliativ omsorg både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten har et handlingsreportuar på avansert nivå i kommunikasjon med alvorlig syke, døende og deres nærmeste.
 • Kandidaten har utviklet en personlig og faglig trygghet til å gå inn i utfordrende situasjoner med pasienter og pårørende og kan arbeide meningsfullt i et lidelsesfylt rom.
 • Kandidaten kan ta ansvar for egne reaksjoner i møte med alvorlig sykdom og død, samt de kollegiale samarbeidsrelasjoner kandidaten inngår i.
 • Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger innen fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.
 • Kandidaten kan initiere fagutvikling og delta i planlegging og utvikling av framtidige helsetjenestetilbud for alvorlig syke, døende og deres familier.