Kreftsykepleie

Videreutdanning deltid - Trondheim og Ålesund

Kreftsykepleie

studyprogramme-info-portlet

Kunnskap

Kandidaten har:
 • avansert kunnskap om personorientert kreftsykepleie i forbindelse med utredning, behandling, rehabilitering og palliasjon av kreftpasienter med kritiske, kroniske og komplekse sykdomstilstander i pasientforløpet
 • avansert kunnskap om kreftpasient, pårørende og helsepersonell sine opplevelser ved kritisk, kompleks og kronisk sykdom og etiske dilemmaer knyttet til disse
 • kunnskap om sykdom i et livsløps-, flerkulturelt og kjønnsperspektiv
 • inngående kunnskap om faktorer på individ-, gruppe- og systemnivå som kan påvirke pasientforløpet til kreftpasienten
 • innsikt i samhandling på individ-, gruppe- og systemnivå
 • inngående kunnskap om samarbeid med andre faggrupper
 • kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk
 • inngående kunnskap om kompetanse- og kvalitetsutvikling, forbedringsarbeid og pasientsikkerhet relatert til kreftpasienten.

studyprogramme-info-portlet

Ferdigheter

Ferdigheter

Kandidaten:

 • utøver kreftsykepleie på en faglig forsvarlig måte i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier - og samfunnets forventninger
 • yter kreftsykepleie til kreftpasienter i samsvar med yrkesetiske retningslinjer
 • legger en personsentrert tilnærming til grunn for utøvelsen av klinisk sykepleie, og viser evne til etisk refleksjon
 • samler inn, analyserer, kritisk vurderer, dokumenterer og formidler relevant informasjon på en presis måte
 • identifiserer og forebygger komplikasjoner som følge av kreftbehandling
 • formidler ulike former for forsknings- og utviklingsarbeid
 • analyserer sitt samarbeid, og ut fra sin forståelse reflektere over hvordan de kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter og forholder seg til faglige, sosiale og personlige utfordringer
 • iverksetter tiltak som stimulerer samarbeid, og kan endre samhandlingsmønstre om nødvendig
 • underviser og veileder kreftpasienter, pårørende, kollegaer og studenter.

studyprogramme-info-portlet

Generell kompetanse

Kandidaten:
 • ivaretar brukerperspektivet i omsorg og behandling
 • tar beslutninger i komplekse situasjoner og utøver ledelse i samsvar med yrkesetiske og juridiske retningslinjer
 • samhandler og kritisk reflekterer med involverte aktører relatert til kreftpasienten
 • planlegger, gjennomfører og evaluerer kreftsykepleie i et pasientsikkerhetsperspektiv
 • kritisk vurderer egne læringsbehov og kompetanse
 • samarbeider i inter- og intraprofesjonelle team
 • har utvidet perspektiv på egen fagkunnskap, og formidler og anvender sin fagkompetanse i samarbeid med personer fra andre fagområder
 • bidrar til innovasjon, forskning og fagutvikling i klinisk praksis
 • forholder seg kritisk analytisk til forsknings- og utviklingsarbeid.