Kreftsykepleie

Videreutdanning deltid - Trondheim og Ålesund

Kreftsykepleie

– Videreutdanningens oppbygning


 

Videreutdanningen i kreftsykepleie går over fire semestre, og inneholder både teoretiske og praktiske studier. Teoristudiene foregår i hovedsak ved det studiestedet der du har fått opptak (Trondheim eller Ålesund). Veiledede praksisstudier utgjør ca. 12 uker.

Oversikt over studieuker 2021-2023

Rammeplan

Studiet bygger på Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie [PDF], fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005. 

Teoristudier 

Teoridelen av videreutdanningen består av fire emner som til sammen utgjør 45 studiepoeng. Ett av disse emnene er felles med andre videreutdanninger i sykepleie.  

Teoriemnenes nøyaktige innhold fremgår av emnebeskrivelsene i studieplanen.

Praksisstudier 

Praksisstudier utgjør 15 studiepoeng fordelt på to emner. For studenter som er tatt opp i Trondheim, gjennomføres en av praksisperiodene ved St.Olavs hospital. Den andre praksisperioden kan legges til et sykehus (St.Olav, Levanger eller Namsos), eller primærhelsetjenesten. Studenter som er tatt opp i Ålesund har praksis ved sykehusene i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund og i primærhelsetjenesten.  

Praksisplasser fordeles av hvert institutt ut fra tilgjengelige praksisplasser, faglige og pedagogiske vurderinger, lokale samarbeidsavtaler med sykehus/kommuner, samt utfra studentenes bostedsadresse, hvis mulig. Som student må du imidlertid påregne pendling eller flytting i praksisperioden. 

Det er også mulighet for å ha praksis utenlands i kortere perioder. 

Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier

Praksisemnenes nøyaktige innhold fremgår av emnebeskrivelsene i studieplanen.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan