Helsesykepleie

Videreutdanning, 1-årig (heltid)

Helsesykepleie

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Kunnskap

Etter fullført helsesykepleierutdanning skal kandidaten ha:

 • inngående kunnskap om folkehelse og folkehelsearbeid
 • spesialisert innsikt i barn og unges fysiske- og psykososiale utvikling, helse og oppvekstmiljø
 • spesialisert innsikt i metoder og strategier som fremmer helse, mestring og livskvalitet for målgruppen
 • avansert kunnskap om tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling, samt offentlig sektors samhandling med frivillige organisasjoner og lokalsamfunn
 • avansert kunnskap om organisering, ledelse og kvalitetsutvikling av folkehelsearbeidet i kommunene, herunder helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • inngående kunnskap om og forståelse av vitenskapsteori og forskningsmetoder

studyprogramme-info-portlet

Ferdigheter

Etter fullført helsesykepleierutdanning skal kandidaten kunne:
 • arbeide selvstendig og kunnskapsbasert med praktisk problemløsning innenfor helsestasjon og skolehelsetjeneste på individ-, samfunns- og systemnivå
 • analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i helsesykepleierfagets historie, tradisjon, egenart og plass i et nasjonalt og globalt perspektiv
 • reflektere kritisk i skriftlige arbeid og faglige diskusjoner
 • bidra i kvalitetsforbedringsprosesser

studyprogramme-info-portlet

Generell kompetanse

Etter fullført helsesykepleierutdanning skal kandidaten:

 • ha utviklet faglig og personlig kompetanse som helsesykepleier
 • ha forståelse for kunnskapsbasert praksis og nødvendigheten av livslang læring
 • kunne formidle eget fag i møte med befolkning, samarbeidspartnere, ledere og politikere lokalt, nasjonalt og globalt
 • kunne argumentere og ta standpunkt i etiske dilemma ut fra sykepleiefaglige verdier og arbeide etisk forsvarlig
 • se betydningen av og kan bidra til forsknings- og fagutviklingsarbeid, nytenkning og innovasjon i folkehelsearbeidet