Helsesykepleie

Videreutdanning, 1-årig (heltid)

Helsesykepleie

– Studiets oppbygning

Helsesykepleie - oppbygning (heltid)

Videreutdanningen i helsesykepleie ved NTNU i Trondheim foregår på heltid over to semester.

Den utgjør totalt 60 studiepoeng, og består av fem emner. Emnene, som alle er obligatoriske, er på 7,5 og 15 studiepoeng. 

10 uker er praksisstudier, fordelt på 2 + 8 uker.

Emneoversikt

Semester Emnekode Emnetittel Studiepoeng
1 (høst) SYT6000 Folkehelsearbeid 15
MH3000 Innføring i forskningsmetoder 7,5
1 (høst) og 2 (vår) SYT6001 Helse, utvikling og kommunikasjon - barn, unge og familier 15
SYT6010 eller SYT6011 Helsesykepleiefaglig tjenesteutøvelse eller Internasjonal helsesykepleiefaglig tjenesteutøvelse 15
2 (vår) SYT6003 Faglig fordypning - prosjektplan 7,5

Praksisstudier

Praksisstudiene i helsesykepleie utgjør 15 studiepoeng (10 uker).

Hensikten med praksisstudiene er å utvikle nødvendig helsesykepleiefaglig handlingskompetanse for arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Du lærer å anvende kunnskap om faktorer som fremmer eller hemmer helse. Du blir dessuten i stand til å kritisk reflektere over organisering, ledelse og kvalitetsforbedring i praksis folkehelsearbeid i kommuner.

Praksisstudiene er obligatoriske, skjer på fulltid (fire dager + én studiedag). Se for øvrig Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Første praksisperiode høsten 2020 er i uke 45 og 46. Andre praksisperiode våren 2021 er i uke 9-17 (unntatt påskeuken). 

Helsesykepleierutdanningen i Trondheim tilbyr praksisstudieplasser i Trøndelag fylke. NTNU er ansvarlig for fordeling av studenten på tilgjengelige praksisplasser. Du får melde inn tre foretrukne praksisplasser, og NTNU strekker seg langt for å innfri et av ønskene.

Tema i de ulike emnene

SYT6000 Folkehelsearbeid

 • Profesjonskunnskap
 • Teorier og modeller i folkehelsearbeidet
 • Helsedeterminanter-sosiale, miljømessige og økonomiske
 • Epidemiologi
 • Folkehelsearbeid, herunder smittevern og miljørettet helsearbeid
 • Seksuell helse/reproduktiv helse
 • Organisering av folkehelsearbeidet

SYT6001 Helse, utvikling og kommunikasjon - barn, unge og familier

Helse og utvikling

 • Pediatriske problemstillinger
 • Psykososial utvikling
 • Motorisk utvikling
 • Vekst, ernæring/amming
 • Barn og ungdoms seksuelle utvikling og utvikling av kjønnsidentitet
 • Foreldrenes betydning for barn og unges helse og utvikling
 • Barn, unge og familier med spesielle behov
 • Fødsel - og barseltiden
 • Barn og unge i sorg og krise

Kommunikasjon

 • Helsefremmende kommunikasjon
 • Veledning, rådgivning, helseopplysning

SYT6010 Helsesykepleiefaglig tjenesteutøvelse

 • Kunnskapsbasert praksis og etisk refleksjon
 • Lov og forskriftsbestemte oppgaver
 • Ledelse og organisering
 • Kvalitetsystem
 • Praktisk smittevernarbeid, barnevaksinasjonsprogrammet
 • Helseopplysning, veiledning og rådgivning
 • Tverrprofesjonelt- og sektorovergripende samarbeid
 • Minoritetshelse, tolketjeneste
 • Dokumentasjon

SYT6011 Internasjonal helsesykepleiefaglig tjenesteutøvelse

 • Globale helseutfordringer, internasjonalt folkehelsearbeid
 • Minoritetshelse, tolketjeneste
 • Miljøfaktorenes innvirkning på helse
 • Kunnskapsbasert praksis og etisk refleksjon
 • Lov og forskriftsbestemte oppgaver
 • Ledelse og organisering
 • Kvalitetssystem
 • Praktisk smittevernarbeid, barnevaksinasjonsprogrammet
 • Helseopplysning, veiledning og rådgivning
 • Tverrprofesjonelt- og sektorovergripende samarbeid
 • Dokumentasjon

MH3005 Introduksjon til forskning

 • Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, review
 • Forskningsdesign
 • Datainnsamling, vurdering, presentasjon og fortolkning av forskningsresultater

SYT6003 Faglig fordypning - prosjektplan

 • Forskningsbasert kunnskap om selvvalgt, avgrenset tema
 • Systematisk kunnskapssammenstilling
 • Utvikling av plan for gjennomføring av forskningsprosjekt knyttet til problemstilling av relevans for helsesykepleie

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan