Helsesykepleie

Videreutdanning, 1-årig (heltid)

Helsesykepleie

– Om helsesykepleie

Om helsesykepleie (NB! krysspublisert)

Hva handler helsesykepleie om?

Videreutdanningen i helsesykepleie passer for deg som har fullført en bachelor i sykepleie, og arbeider eller ønsker å arbeide helsefremmende og forebyggende mot barn, ungdom og familier, og med nettverks- og miljøarbeid.

Studiet gir deg kompetanse i å kartlegge, planlegge, iverksette og evaluere tiltak innen helsesykepleie på individ-, befolknings- og systemnivå. Du vil få inngående kunnskap om barn og unges fysiske og psykososiale utvikling, helse og oppvekstmiljø. Du får kunnskap om metoder og strategier for å fremme gode helsevalg, mestring og livskvalitet, og å tidlig identifisere skjevutvikling og sykdom. Ved behov for ekstra oppfølging skal tiltak iverksettes, og/eller brukerne henvises til aktuelle samarbeidsinstanser.

Tverrkulturelt, tverrprofesjonelt og sektorovergripende arbeid vektlegges innen helsesykepleie. Du vil få utviklet evnen til etisk og kritisk refleksjon, og å kunne arbeide kunnskapsbasert. Du vil få kunnskap om organisasjon og ledelse, og hvordan du kan bidra til kvalitetsutvikling og forsknings- og fagutvikling i tjenestene.

Faglig særpreg på helsesykepleierutdanningen ved NTNU

Studieprogrammet har en tydelig folkehelseprofil, i tråd med sentrale føringer som legger vekt på folkehelseperspektivet i helsetjenestene. Etter at du har fullført videreutdanningen i helsesykepleie, kan du søke opptak til master i folkehelse. 

Deltid i Ålesund og heltid i Trondheim

Helsesykepleie tilbys ved to studiesteder, campus Ålesund og campus Trondheim. Studieplanen er lik for de to studiestedene.

Campus Ålesund tilbyr samlingsbasert deltidsutdanning, dvs. ca. tre samlinger, hver på fem dager per semester. Dette tilsvare 15 studiepoeng per semester. Vi tar opp 45 studenter i Ålesund.

Campus Trondheim tilbyr campusbasert heltidsutdanning dvs. 30 studiepoeng per semester. Vi tar opp 42 studenter i Trondheim.

Det er separate opptak til helsesykepleierutdanningene i Ålesund og Trondheim. Du må derfor søke deg direkte inn på det aktuelle studiestedet. Du må følge undervisningen på det studiestedet der du får opptak. Det er ikke mulig å bytte studiested underveis i studiet.

Emnene er på 7,5 og 15 studiepoeng. Læringsformene er varierte, og består av forelesninger, gruppearbeid, seminarer, simulering, ferdighetstrening, fremlegg, arbeidskrav, fagdager og selvstudier. Studentene deles inn i basisgrupper på første samling.

 


Fra helsesøster til helsesykepleier

Fra helsesøster til helsesykepleier

Tittelen helsesøster ble fra 2019 erstattet med den kjønnsnøytrale tittelen helsesykepleier.

Helsesykepleiere er sykepleiere med spesial­utdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.