Anestesisykepleie

Videreutdanning heltid - Gjøvik, Trondheim og Ålesund

Anestesisykepleie

– Søk opptak


Opptakskrav

For å få opptak til videreutdanning i anestesisykepleie må du har fullført bachelor eller tilsvarende i sykepleie. I tillegg må du ha norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års yrkespraksis (omregnet til 100 % stilling) som sykepleier.

Rangering

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på følgende grunnlag:

Poeng basert på karakter

Det blir regnet et vektet gjennomsnitt av alle karakterer på vitnemål fra fullført sykepleierutdanning. Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Poeng for høyere utdanning utover opptakskravet

Det gis tillegg på 0,25 poeng per 15 studiepoeng avlagt etter opptakskravet. Maksimalt 3 poeng.

Poeng for praksis

Det gis tillegg på 1 poeng per fulle år praksis etter fullført opptakskrav, inntil 5 poeng. Deltidsstillinger regnes om til andel av heltid.

Eksempel: Du har arbeidet fire fulle år i 75 % stilling. Omregnet til 100 % blir dette tre årsekvivalenter = 3 poeng for praksis.

Studieplasser

Det er separate opptak til studiestedene Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Du må følge undervisningen på det studiestedet der du får opptak, og det er ikke mulig å bytte studiested underveis i studiet.

Studiested Gjøvik

Det er totalt 14 studieplasser. 7 av plassene er forbeholdt søkere som er ansatt ved Sykehuset Innlandet. Eventuelle tilsagn om utdanningsstilling er ikke et kriterium for å konkurrere om studieplass. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for at videreutdanningen skal starte.

Studiested Trondheim

Det er totalt 20 studieplasser. Eventuelle tilsagn om utdanningsstilling er ikke et kriterium for å konkurrere om studieplass. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for at videreutdanningen skal starte.

Studiested Ålesund

Det er totalt 10 studieplasser. Eventuelle tilsagn om utdanningsstilling er ikke et kriterium for å konkurrere om studieplass. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for at videreutdanningen skal starte.

Hvordan søke opptak

Hvordan søke opptak

1. Søk opptak til norske og internasjonale masterprogram for norske og nordiske søkere

Søknadsfrist: 15. april. 

Omprioriteringsfrist: 15. april. Du kan ikke legge til nye alternativer etter søknadsfristen, men du kan foreta omprioritering av dine valgte søknadsalternativ.

Søknadsweb åpner 1. februar. På Søknadsweb legger du først inn personalia. Du velger deretter alternativet Videreutdanning/påbygningsstudier

2. Last opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjon (vitnemål, karakterutskrift)  på din utdanning så snart som mulig etter at du har søkt.

  • Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på utdanning avlagt ved NTNU (unntaket er utdanning du har fått innpasset).
  • Fullfører du ved et annet lærested enn NTNU, må du og legge ved lenke til utdanningsplan fra ditt lærested. Selv om du godkjenner resultatutveksling så må vi ha din utdanningsplan.

3. Svar på søknad

Svar på søknad: Medio mai

Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb 

Du kan søke opptak på inntil 4 søknadsalternativer i prioritert rekkefølge.

Prioritert rekkefølge, er at du rangerer studieønskene dine i søknaden. 

Når du får tilbud i hovedopptaket, faller lavere prioriterte studieønsker bort. Det vil si at dersom du får tilbud på førstevalget, vil alle de andre studieønskene dine automatisk falle bort. Du kan ikke sette deg på venteliste på studier som har falt bort. Det er derfor viktig at du legger inn dine studieønsker i prioritert rekkefølge.

Du kan omprioritere dine studieønsker fram til 15. april.

Det er ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på utdanning avlagt ved NTNU. Dette gjelder også utdanning og vitnemål skrevet ut fra tidligere HiST, HiG og HiÅ.

Dokumentene legger du til via "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Vi ber om at du laster opp ulike vedlegg hver for seg, og at du gir opplastede filer hensiktsmessige navn. Dokumentene må være lesbare, fortrinnsvis i pdf-format. Du må laste opp dokumentasjon selv om du godkjenner resultatutveksling fra annen ekstern norsk institusjon.

Du må laste opp følgende dokumenter:

  • Vitnemål, alle sider
  • Øvrige karakterutskrifter
  • Dokumentasjon på praksis
  • Er din utdanning ikke tidligere forhåndsgodkjent, må du legge til URL til utdanningens studieplan i merknadsfeltet på søknaden. 

Om du ikke har norsk videregående skole, må du også laste opp dokumentasjon av godkjente norsk- og engelskkunnskaper.

NB! Du skal ikke laste opp sensitiv informasjon. Dette må sendes oss per post eller leveres direkte til Opptaksenheten.

De dokumenter du ser under 'Mine dokumenter', har vi tilgang til. Ikke last opp dokumenter som allerede ligger der på nytt.

Frist for opplasting av dokumentasjon er 15. april

Dokumentasjon av bachelorgrad

Fullført og bestått bachelorgrad (eller tilsvarende grad) dokumenteres med  vitnemål med oversikt over alle emnene som inngår i graden. Alle sidene av vitnemålet må lastes opp. NB! Karakterutskrift på 180 studiepoeng alene er ikke godkjent dokumentasjon av fullført og bestått bachelorgrad.

Om lærestedet ditt har utstedt vitnemål, og det er tilgjengelig på Vitnemålsportalen, kan du laste opp pdf-fil av vitnemålet.

Har du utdanning fra utlandet, må du laste opp endelig vitnemål og karakterutskrift på originalspråket, i tillegg til en offisiell oversettelse hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk. Bekreftelse på grad uten endelig vitnemål og karakterutskrift, godkjennes ikke. Se også informasjon om språkkrav


Mangler ved søknaden

Du er selv ansvarlig for å laste opp all dokumentasjon av ditt opptaksgrunnlag.

 Om vi har behov så kontakter vi deg på e-postadressen du har oppgitt i Søknadsweb. Det er derfor viktig at du sjekker e-post jevnlig i søknadsperioden, og at du forsikrer deg om at e-postadressen du har oppgitt er riktig.

 

Dokumentasjonskontroll

NTNU vil foreta kontroll av opplastede dokumenter etter studiestart, og originaldokumentasjon må forevises ved forespørsel. Søkere som ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon kan fratas retten til å studere.

Har du utdanning fra utlandet, må du laste opp vitnemål og karakterutskrift på originalspråket. Hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk, må du i tillegg laste opp en offisiell oversettelse. Begge sider av tosidige dokumenter må lastes opp.


Dokumentasjon rett fra lærestedet

Fra noen land, blant annet USA og Canada, krever vi at originaldokumentasjon av høyere utdanning sendes til NTNU direkte fra lærestedet. Her finner du oversikt over hvilke land dette gjelder. Hvis du har utdanning fra et av disse landene, må du kontakte lærestedet ditt og be om at vitnemål og karakterutskrift sendes direkte til NTNU. 

Bestill dokumentasjon fra lærestedet ditt så tidlig som mulig. Merk at du også må laste opp midlertidig dokumentasjon av utdanning til Søknadsweb.  Originaldokumentasjon sendes til:

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 

Student and Academic Division – Admissions Office

N-7491 Trondheim, Norway


Dokumentasjonskontroll

Hvis du får opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning må du fremvise original dokumentasjon ved semesterstart. Du vil få beskjed fra Opptakskontoret når du skal fremvise dokumentasjonen. Søkere som ikke kan fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon av opptaksgrunnlag kan fratas retten til å studere.

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Ikke rør!!!Krysspublisert! Krav om politiattest

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.